Mehmet Halimi Anëtar korrespondent

 

BIOGRAFIA

Mehmet Halimi lindi në Cërnicë të Gjilanit më 10. 03. 1937. Në vendlindje kreu shkollën fillore katërklasëshe, ndërsa gjimnazin real tetëklasësh e kreu në Gjilan. Provimet e maturës i kaloi më 1960 në Gjimnazin e Prishtinës. Më 1960 u regjistrua në Fakultetin Filozofik të Prishtinës, në Degën e Gjuhës dhe të Letërsisë Shqipe, që e kreu në qershor të vitit 1964. Më 1967 regjistroi studimet pasuniversitare të Fakultetit Filologjik të Beogradit - në Katedrën e Albanologjisë.
Nga viti 1968 deri sa u pensionua punoi në Institutin Albanologjik, duke nisur karrierën shkencore nga asistenti në Sektorin e Dialektologjisë, hulumtues i pavarur, bashkëpunëtor shkencor, bashkëpunëtor i lartë shkencor, deri në këshilltar shkencor.
Është marrë në radhë të parë me studime dialektesh shqiptare, pastaj me hulumtimin e gjurmimin e onomastikës, në lëmin e kulturës së gjuhës shqipe, mbi dy rrafshe, në rrafshin e kulturës së drejtshkrimit dhe në rrafshin e drejtshqiptimit të shqipes normative.
Më 1975 në Fakultetin Filozofik mbrojti temën e magjistraturës me titull “Fonetika e së folmes së Moravës së Epërme”, ndërsa në gusht të vitit 2000 tezën e doktoratës E folmja e Karadakut dhe mori gradën doktor i shkencave filologjike.
Dr. Mehmet Halimi është njohës i mirë i terrenit, i traditave tona kombëtare, humanitar e pajtimtar, u mor me studimin e të folmeve shqiptare dhe folklorin tonë, me kulturën gjuhësore, onomastikë e publicistikë, duke shkruar një numër të madh studimesh, artikujsh, vështrimesh, recensionesh e kronikash, që arrijnë mbi 400 (katërqind) njësi bibliografike dhe botime të veçanta.

BIBLIOGRAFIA

Botimet e veçanta

- Studime gjuhësore (dialektologji) I, Prishtinë 1978 (koautor);

- Fjalor fjalësh dhe shprehjesh popullore (grup autorësh), Prishtinë 1982;

- Çështje të normës letrare (koautor), Prishtinë 1982;

- Kërkime dialektologjike, Prishtinë 1985, 404 f.;

- Vështrime gjuhësore, Prishtinë 1993, 296 f.;

- Çështje fjalëformimi në gjuhën shqipe, Prishtinë 1996, 310 f.;

- Kështu fliste babai im - Mesele dhe kallëzime të Idriz Hoxhës - Cernica, Prishtinë 1997, 200 f.;

- Nina-nana dhe këngë e lojëra fëmijësh (koautor), Prishtinë 1997;

- Njeriu skofiar (Jeta dhe vepra e Haxhi Krasniqit), Prishtinë 2004, 347 f. (koautor);

- Regjistri i vendbanimeve të Kosovës, Prishtinë 2005;

- E folmja e Karadakut, Prishtinë, 2008, f. 460;

- Flakadani i arsimit kombëtar, Prishtinë 2010, 580 f.;

- Ramiz Cernica – s imbol i bashkimit kombëtar, Prishtinë, (koaoutor) , 2011;

- Gjilani me rrethinë, (koautor, redaktor e kryeredaktor. E gatshme për shtyp).

Studime dhe artikuj

Dialektologji

- Disa tipare të së folmes së Moravës së Epërme, Gjurmime albanologjike, 1-2, Prishtinë, 1970, ff.231-243;

- Vëzhgime mbi të folmen e Moravës së Poshtme, Gjurmime albanologjike, SSHF, II-1972, Prishtinë, 1973, ff. 109-145;

- Skicë e së folmës së fshatrave Mjak dhe Tanishec, Gjurmime albanologjike - SSHF, III, 1973, Prishtinë 1974;

- Fonetika e së folmes së Moravës së Epërme, (magjistraturë e mbrojtur me 7. 11. 1975);

- Mbi disa ndajfolje me fizionomi të substantivuar në të folmen e Gollakut Verilindor, Rilindja, qershor 1976;

- Mbi disa grupe konsonantike në të folmen e Moravës së Epërme, Rilindja, 24. IX. 1977; 

- Disa tipare të së folmes së Moravës së Epërme, Studime gjuhësore (dialektologjia), I, Prishtinë 1978, ff.353-402;

- Sistemi konsonantik i së folmes së Moravës së Epërme, Gjurmime Albanologjike, SSHF VI, 1976, Prishtinë, 1978, ff.81-101 (shih dhe Studime filologjike, Tiranë, nr.4, 1981);

- Vëzhgime mbi të folmen e Moravës së Poshtme, Studime gjuhësore (dialektologji), I, Prishtinë 1978, ff.403-451;

- Realizime dhe synime në fushën e studimeve dialektologjike, Rilindja, 21 I.1978;

- Sistemi vokalik i së folmes së Moravës së Epërme, Gjurmime Albanologjike, SSHF, 9, 1979, ff.43-76;

- Nazalizmi në të folmen e Moravës së Epërme, Gjurmime Albanologjike, SSHF, 10, 1980, f.145-155;

- Disa veçori të së folmes së fshatrave Mramuer dhe Marec, Rilindja, 7.IX.1981; 

- Gjendja e studimeve të të folmeve shqipe në Jugosllavi, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, nr. 10, 1985, ff. 57-68;

- Togjet vokalike AE, OE në të folmet shqipe, simpoziumi Gjendja e studimeve  albanoologjike - rezultate dhe probleme, 1985, botuar në Jehona, 3-4, 1986, ff.146-154;

- Vepër e spikatur dialektologjike (akad. Idriz Ajeti, Studime gjuhësore në fushë të shqipes), Rilindja, 16. XI.1985 dhe Gjurmime albanologjike, SSHF, nr.15, Prishtinë 1986, ff .287-289 ;

- Përdorimi i theksit në të folmen e Karadakut, Gjurmime Albanologjike, SSHF, nr. 25,1995, Prishtinë, 1996, ff. 29-44;

- Gjendja e studimeve dialektologjike në fund të shekullit XX, Studime 4, Prishtinë 1997, ff.385-402;

- Nazalizmi në të folmen e Karadakut, Dardania Sacra, nr.1, Prishtinë 1999, ff.213-226;

- Nazalizmi në të folmen e Karadakut, GJA,SSHF, nr. 28-29, 1998-1999, Prishtinë 2002;

- Mbi disa përkime gjuhësore të së folmes së Karadakut të Kosovës dhe të folmeve të rrethinave të Shkodrës, Shkodër, 20-22. XI. 2000, në Dardania Sacra, Prishtinë, 2001; 

- Dr.Natasha Sotiri, E folmja dhe toponimia e Qeparoit , Konica, 2001, (recension) në Gjurmime albanologjike, SSHF, nr. 32);

- Diftongjet dhe togjet zanore në të folm en e Karadakut, Gjurmime Albanologjike, SSHF, nr.30-31, 2000-2001, Prishtinë 2003;

- Kohët e mbipërbëra në të folmen e Karadakut, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 21/2, Prishtinë, 2003, ff.385-390;

- Disa tipare të përbashkëta dhe të veçanta të të folmeve të Anamoravës (tryezë shkencore me rastine 90-vjetorit të lindjes së akademik Idriz Ajetit), Studime, nr. 14, 2007.

Studime gjuhësore

- Aglutinacioni dhe roli i tij fjalëformues, Jehona, nr. 1, 1970;

- Metateza si dukuri fonetike dhe roli i saj gjuhësor, Jehona, nr. 1, 1970;

- Gjuha dhe roli i saj komunikues, Bota e re, nr. 40, prill, 1971;

- Mbi veçoritë e mbiemrave participorë, Rilindja, 21.IX.1974;

- Disa emra te gjymtë në të folmen popullore, Rilindja, 26.X.1974;

- Pikëpamjet e Eqrem Çabejt mbi gjuhësinë balkanike, Fjala, nr. 8, 15 IV.1988;

- Rreth shumësit të disa emrave mashkullorë, Gjurmime Albanologjike, SSHF, nr. 23, 1993, Prishtinë, 1994, ff. 125-133;

- Ndikimet gjuhësore të shqipes në folklorin kroat e serb të Anamoravës, Gjurmime albanologjike, SSHF, 24, 1994, Prishtinë 1995, ff. 83-94;

- Emra të mbiemërzuar, Gjurmime albanologjike, SSHF, nr. 27, 1997, ff.63-70;

- Pikëpamjet e Eqrem Çabejt për gjuhësinë ballkanike (i përpunuar dhe i zgjeruar) botuar në vëll. EQREM ÇABEJ , Prishtinë, 2003;

- Kontributi i Petro Furiqit në studimet  albanologjike (kumtesë e lexuar në sesionin e organizuar për javën e kulturës arvanitase), 7. IX. 2007;

- Konsulta Gjuhësore – Paraprijëse e Kongresit të Drejtshkrimit, Prishtinë 2009.

Studime leksikore 

- Mbi disa togfjalësha popullorë, Jehona, nr. 7, 1972;

- Fjalë dhe shprehje të rralla popullore, Flaka e Vëllazërimit, në vazhdime: 9,12, 14, 16, 19 dhe 23 prill 1972;

- Nga pasuria leksikore e Karadakut të Gjlanit, Jehona, nr. 6, 1974, ff. 78-101;

- Material leksikor nga krahinat,Gjurmime albanologjike, SSHF, nr. V, 1975, Prishtinë, 1976, ff.175-186 (koautor);

- Nga leksiku i pasivizuar i shqipes në të folmet popullore, Gjurmime Albanologjike, SSHF, VII, 1977, Prishtinë 1975, ff. 109-132;

- Shprehjet eufemike – relikte gjuhësore të së kaluarës, Rilindja, 3.V. 1975;

- Nga leksiku i pasivizuar i shqipes në të folmet popullore, Gjurmime Albanologjike, SSHF, VIII, 1978, Prishtinë 1979, f. 217-232;

- Konservimi i leksikut arkaik në krijimtarinë popullore, Rilindja, 3 III.1979;

- Ta aktivizojme leksikun e gurrës popullore, Rilindja, 11,12,13 dhe 14 VIII.1979;

- Nga leksiku i pasivizuar i shqipes në të folmet popullore, Gjurmime Albanologjike SSHF, nr.X-1980, ff. 265-278, (me S. Gashin);

- Pasivizimi i leksikut, Rilindja, 19.I.1980;

- Krijimtaria letrare dhe leksiku i saj arkaik, Gjurmime albanologjike, folklor dhe etnologji, XII, 1982, ff.199-205;

- Nga leksiku i pasivizuar në sferën e veshmbathjes popullore, Gjurmime Albanologjike, SSHF, nr. XI, 1981, Prishtinë, 1982, ff.93-104 (shih dhe: Trashëgimia e kulturës popullore, Prishtinë, 1983, ff.175-185);

- Leksiku i pasivizuar në shprehjet frazeologjike, Rilindja 27.I.1990;

- Leksiku i pasivizuar etnofolkorik në shprehjet frazeologjike, Studime etnografike të ndry­shimeve bashkëkohore në kulturën popullore shqiptare (7-8 dhjetor 1989), Prishtinë 1990, ff.171-183;

- Fjalor dialektor me vlerë të shumëfishtë, Gjurmime  albanologjike, SSHF, nr. 17, 1987, Prishtinë 1988, ff. 303 -314;

- Ndikimi i orientalizmave në fushën e fjalëformimit ndër të folme shqipe, Gjurmime  albanologjike, SSHF, nr. 22, 1992, Prishtinë, 1993,ff. 115-125;

- Tipat e fjalëformimit në Fjalorin e fjalëve dhe shprehjeve popullore, Rilindja, 15. IX. !982;

- Material i çmueshëm për leksikologjinë tonë (I. Goçi, Antonimet e gjuhës së sotme shqipe, Prishtinë, 1985, botoi Instituti albanologjik), Rilindja, 18. I.1986; 

- Material leksikor nga krahinat, Gjuha Shqipe, nr. 2. 1988;

- Tipat e fjalëformimit në fjalorin e Kristoforidhit, Konferenca shkencore 100 vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Prishtinë, 1990, ff. 53-67;

- Thesari leksikor në ligjërimet popullore është i pashtershëm, Rilindja, 13. XI. 2001;

- Shtresimet leksikore dhe leksiku i pasivizuar në të folmet popullore (lexuar në Konferencën Shekulli i shtetit shqiptar,11-12 VI.2012).

Onomastikë 

- Elemente të gjuhës dhe toponomastikës, Rilindja, 1. II.1975;

- Mbi disa toponime të tipit perifrastik, Onomastika e Kosovës, Prishtinë, 1979, ff, 243-251;

- T’i shkruajmë besnikërisht emrat e vendbanimeve, Rilindja, 17. IV. 1982;

- Mbi evoulimin e disa toponimeve kompozitore në të folmet e sotme shqipe, Fjala, 15. I.1986;

- Toponimet kompozitore mesjetare në të folmet e sotme shqipe, Gjurmime albanologjike, SSHF, nr. 16,1986, Prishtnë, 1987, ff. 101-120;

- O nekim složenim srednjoveknovim toponimima sačuvanim u savremenin albanskim govorima (Konferenca VI e Onomastikës Jugosllave, 9-12. X.1985, Donji Millanovc), Beograd, 1987. ff.53-63;

- Emri Shkup dhe rrjedhojat e tij, Gjuha shqipe, nr. 1,1987, ff.77-85;

- Gjurmët e toponimeve në këngët e kurbetit, Jehona , nr.1, 1987, ff. 79-89:

- Toponimet si dëshmi e autoktonisë së popullsisë shqiptare në Maqedoni (Simpo­ziu­mi Shqiptarët e Maqedonisë, Shkup, 20, 21 dhe 22 dhjetor 1991), Shkup 1994, ff. 87-96;

- Etimologjia evolutive e makrotoponomit Karadak, Zëri, 5. X. 2000;

- Mbi disa toponime kompozitore mesjetare në rrethinat e Shkodrës, Seminari V Ndërkombëtar, Shkodra në shekuj, 2002;

- Toponimia e Gjakovës me rrethinë, botoi Kuvendi i Komunës Gjakovë, 2003, (recension), GJA, SSHF, nr. 30-31-2000-2001, Prishtinë 2003;

- Një vepër e rëndësishme onomastike, Zëri, 15.II. 2003;

- Parimet e Komisionit Qendror për Emërtimin e Standardizimin e Vendbanimeve të Kosovës, Dardania Sacra, nr.5, 2005, ff. 267-280;

- Toponimet kompozitore në trevën e Mitrovicës me rrethinë (sesioni shkencor për çështje historike e arkeologjike, etnologjike e onomastike të Mitrovicës me rrethinë, shtator, 2008);

- Vepër me vlera të shumëfishta shkencore onomastike (R. Doçi, Çështje onomastike pellazgjiko-ilire-shqiptare, Prishtinë, 2009);

- Vepër e mirëfilltë shkencore nga fusha e onomastikës, Gjurmë onomastike, Prishtinë 2009.

Terminologji

- Emërtimet popullore që shprehin sasi aproksimative, Rilindja, 12.IX.1977;

- Mbi zhvillimin e disa fjalëve në të folme popullore, Gjurmime albanologjike, SSHF, nr. VI, 1976, Prishtinë 1978, f. 141-150;

- Ndeshtar e jo garues, Rilindja, 6. I.1979;

- Koritore apo lugore, Rilindja, 1 X.1983;

- Thellësi e njohjes së terminologjisë sinonimike (ca fjalë rreth Fjalorit etnobotanik të Shefki Sejdiut ), Rilindja, 1. III.1986; 

- Kujdes e maturi në krijimin e fjalëformimeve të reja, Rilindja, 15 III.1986, f.14.

- Mundësia e zgjerimit dhe e pasurimit të terminologjisë me prapashtesën fjalëformuese -tore, (Simpoziumi: Gjendja e terminologjisë shqipe në Jugosllavi, 28-29 janar 1988), f. 32-44;

- Mundësi e pasurimit të terminologjisë, Jehona, nr.7 , 1989.

Studime dhe artikuj nga fusha e kulturës gjuhësore 

-T’i evitojmë provincializmat, Rilindja, 1 dhe 3. IV.1972;

- Një vështrim rregullave të drejtëshkrimit të shqipes, Rilindja, 24, 25 e 26.VI. 1972;

- Mbi plastikën e gjuhës popullore, Fjala, nr. 10, 1972;

- Ta kultivojmë veçantinë gjuhësore, Rilindja, 9.XII.1972;

- Paisje apo pajisje?, Rilindja, 8.XII.1973;

- Molla të mira apo mollë të mira?, Rilindja, 22.XII.1973;

- Nxënësi dhe e folmja lokale, Shkëndija, nr.16, tetor 1974;

- Mësuesi dhe e folmja lokale, Shkëndija, nr.17, nëntor 1974;

- Përvetësimi i gjuhës së njësuar letrare, Shkëndija, 18-19, nëntor 1974;

- Ne dhe gjuha, Shkëndija, nr.7, 1975;

- Gjuha letrare dhe individualizimi lokal, Shkëndija, nr.6, 1 Prill 1976;

- Rëndësia e intonacionit në të folur, Shkëndija, nr. 2, 15. I. 1977;

- Kultura e ligjërimit në gjuhën e njësuar, Rilindja, 10. XI.1977;

- Tempoja, ritmi, intonacioni dhe afektiviteti i ligjërimit, Rilindja, 17. XII.1977;

- Përvetësimi i recitimit interpretativ artistik, Shkëndija, 1977;

- Kultura e të folurit, Çështje të normës letrare, 1980, ff. 114-120;

- Përvetësimi i Normës së Gjuhës letrare, Çështje të normës letrare, Prishtinë, 1980, ff.121-141;

- Për një ligjërim më të drejtë, Zëri i rinisë, nr.11, 14 mars 1981;

- Të mos e varfërojmë gjuhën tonë, Rilindja, 29.VIII. 1981;

- Çfarë qëndrimi duhet të kemi ndaj formave dialektore në të folurit e nxënësve, Shkëndija, nr.14, 1. X. 1981;

- T’i përfillim rregullat drejtëshkrimore, Rilindja, 5.X.1981;

- Mbi disa kalke në shtypin tonë dhe në mjetet tjera të informimit, Rilindja, 5. XI.1981;

- Luftanije e jo luftë anije, Rilindja, 6.VI.1982;

- Mbi përdorimin e disa konstrukteve të huaja në shtypin tonë, Gjuha shqipe, 1982, ff.25-29;

- Përpjekjet e mësimëdhënësve për mënjanimin e ndikimeve dialektore, Shkëndija, nr.14, 25 maj 1982;

- Mbi disa kalke në shtypin tonë dhe në mjete të tjera të informimit (Simpoziumi shkencor, Prishtinë, 15,16,17 dhjetor 1980), Probleme aktuale të kulturës së gjuhës shqipe, Prishtinë 1983, f. 74-80;

- Roli i mjeteve të informimit gojor në kultivimin e kulturës gjuhësore, Gjuha shqipe, nr.2, 1983, ff. 5-10;

- Gjuha letrare dhe të folmet popullore, Shkëndija, nr. 3.1 shkurt 1984 (shih dhe Gjuha jonë, nr. 3, Tiranë, 1984, ff. 32-38);

- Kultura e gjuhës në mjetet e informimit gojor, Gjuha shqipe, nr.1, 1984, ff.31-33.

- Kultura e bashkëbisedimit, Rilindja, 31.VIII.1985;

- Mjetet e informimit gojor – kultivues dhe standardizues të rëndësishëm të gjuhës letrare, Shkëndija, nr.1, 2, janar 1985;

- Disa konstrukte të palogjikshme fjalishë, Rilindja, 6 dhe 13.XI. 1986;

- Komunikimi i ndërsjellë shumëgjuhësor, Rilindja, 20.VI. 1986;

- Të shkruajmë me veçanti gjuhësore, Rilindja, 15.V.1987;

- Rëndësia e mësimit të gjuhës joamtare, Shkëndija, 14-15, 15.IX – 1. X.1987;

- Për përdorimin e drejtë të parafjalëve në, pa dhe për, Gjuha Shqipe, nr.1,1988;

- Disa shprehje frazeologjike të Anamoravës, Gjuha Shqipe, nr.2, 1988;

- Përdorimi i drejtë i disa parafjalëve, Rilindja, 20.VIII .1988;

- Për përdorimin e drejtë të nyjës të , Rilindja, 3. IX. 1988;

- Për përshtatshmërinë e kategorisë gramatikore të numrit të emrit, Rilindja, 14. IX . 1988;

- Përdorimi i drejtë i disa pjesëvë mohore pa dhe mos, Rilindja, 8. VI .1989;

- T’i mënjanojmë trajtat dialektore në mjetet tona të informimit, Rilindja, 19.VIII.1989;

- Kultura e komunikimit ndërgjuhësor, Gjuha në shkollë, Prishtinë 1989 (shih dhe rev. Fjala nr.3, 1989);

- Përgjegjësia ndaj gjuhës së njësuar letrare në mjetet e informacionit gojor, Gjuha shqipe, nr. 2, 1989;

- Kultivimi i gjuhës letrare në shkollë, Shkëndija, mars 1996;

- Drejtshkrimi e drejtshqiptimi i disa emrave femërorë, Bujku, 7 tetor 1996;

- Për përdorimin e drejtë të foljes ngre, Gjuha Shqipe, nr.1, 1997, ff, 39-42,;

- Kultivimi i kulturës gjuhësore në radiotelevizion, simpoziumi i ASHAK dhe Instituti Albanologjik, tetor 1998, ff.81-86;

-Ta kultivojmë kulturën gjuhësore në mjetet e informacionit, Zëri, 15 nëntor 2000;

- Ta kultivojme kulturën gjuhësore në radiotelevizion, Shkëndija, nr.4, Prill 2001; 

- Ta kultivojmë kulturën gjuhësore në radiotelevizion, Gjuha dhe shkolla shqipe në vite, botuar nga Shoqata Kombëtare e Veteranëve të Arsimit Normalisti (Konferenca shkencore 7 mars 2001) , Elbasan 2002 , f.134-138;

Studime nga fusha e fjalëformimit 

- Roli i prapashtesave të dyfishta, Rilindja, 26 shkurt 1972;

- Fjalëformimi me prapashtesën – tore: avulltore, fshisatore, veshatore, Rilindja, 29. 1.1972;

- Nocioni i fjalëve me prapashtesën – imë, Rilindja, 22.VII.1972;

- Fjalëformimi me prapashtesën – ungë, Rilindja, 22.VII.1972;

- Fjalëformimi me prapashtesën femërore – tore në sferën e amvisnisë, Rilindja, janar1972;

- Kuptimi i fjalëve me prapashtesën – ec, Rilindja ,1972;

- Emra bagëtish me sufiksin – osh në Karadak të Gjilanit, Rilindja, 31. VIII .1974;

- Mbi disa kompozita në të folme popullore, Rilindja, 20. III. 1976;

- Mënyrat dhe tipat e fjalëformimit në Fjalorin e Kristoforidhit, Rilindja , 15 XII. 1978;

- Tipat e fjalëformimit në Fjalorin e Kristoforidhit (version i zgjeruar, lexuar në Konferencën shkencore 100 vjetori i Lidhjes Shqiptare te Prizrenit), Gjurmime Albanologjike, SSHF, nr. XIII, 1983, f.161-177;

- Përdorimi funksional i kompozitave (Mbi disa kompozita të blenit: Këngë dashurie I, Prishtinë 1979, botuar nga Instituti Albanologjik, Rilindja, 12.IX.1981, f.12;

- Formimi i fjalëve me disa prapashtesa, Rilindja, 6.II.1982;

- Tipat e kompozitave të Fjalorit të fjalëve dhe shprehjeve popullore, Rilindja, 15.IX.1982;

- Kompozitat në veprimtarinë letrare të Nolit, Rilindja, 17 mars 1982; (versioni i zgjerur në përmbledhjen: Fan S. Noli në 100 vjetorin e lindjes, 1882-1982), Prishtinë, 1984, f.122-131; 

- Kompozitat ndajfoljore, Shkëndija, nr.11-12, 15.VI.1984, f.15;

- Kompozitat ndajfoljore mënyre, Rilindja, 11.II.1984;

- Kompozitat në Fjalorin e Konstandin Kristoforidhit, Seminari Nderkombetar për Gjuhën, Letërsinë dhe kulturën Shqiptare, nr10, 1985, f. 207-212;

- Çështje fjalëformimi në veprën e Mitrush Kutelit, Bujku, 10 korrik 1996; dhe Studime 3, ASHAK, Prishtinë, 1996, f.161-172 (punim i zgjeruar);

- Tipat e fjalëformimit në Këngët e Kurbetit, Letërsia shqipe dhe mërgimi, Prishtinë 1997, f. 237-243.

Vështrime 

- Jeta dhe veprimtaria shkencore e prof . dr. Idriz Ajetit (vështrim i përgjithshëm - koautor), Gjurmime albanologjike, SSHF, 1977, ff. 11-17 ;

- Kontributi i akademik Idriz Ajetit në fushën e dialektologjisë shqiptare, Jehona, nr. 3, 1979, ff. 292-297;

- Akademik Idriz Ajeti - albanolog dhe linguist i shquar i ditëve tona, Fjala, 1 I.1980;

- Të dhënat e Atanasije Urosheviçit mbi lagjen Smakiq të Cernicës, Përparimi, nr.1, 1971; 

- Ahmet Hajdari, Doracak i gjuhës, Shkup, 1988, Gjurmime albanologjike, SSHF, nr. 19-1989, Prishtinë, 1990, ff.401-405; 

- Nxitje për njohuri të reja gjuhësore, Jehona, 2-3, 1989 (shih dhe Rilindja, 9. IX. 1989);

- Dr. Qemal Murati, Konservacioni në fushë të shqipes, Gjurmime albanologjike, SSHF, nr. 22,1992, ff.152- 157;

- Konferenca shkencore : Gjuha letrare kombëtare dhe bota shqiptare sot, Tiranë 20-21 nëntor 1992, Gjurmime albanologjike, SSHF, nr. 22, 1992, f. 157-158;

- Fjalor i të folmeve shqipe ne Mal të Zi, GJASSF, nr. 26, 1996, f. 236-238;

- Një vepër e rëndësishme në shkencën e gjuhësisë shqiptare, dr.Nuhi Veselaj: Paskajorja - çështje e shqipes standarde, Rilindja, 10. VI. 2000 (dhe Dardania Sacra, nr. 2, 2000, 431-434);

- Një vepër autentike me lëndë të pasur burimore historike, Rilindja, 17 V. 2001;

- Dr, Mehmet Ahmeta , E folmja e Plavës dhe Gucisë, IAP, Prishtinë 2002, f.396 në GJA, SSHF, nr.30-31, Prishtinë 2003;

- Margaritarët e Malësisë së Gjakovës - vepër me vlera shkencore e kulturore të pakrahasue­sh­me, Visare gjuhësore-kulturore nga Malësia e Gjakovës, gazeta Drita, 29.II. 2004;

- Fryma kombëtare në veprimtarinë e myderriz Hasan efendi Nahit (Përmbledhje kumtesash nga sesioni shkencor, Prishtinë, 5 shkurt, 2011), Prishtinë, 2012, f. 87-97.

Kronika shkencore

- Ekspedita kërkimore-shkencore në Rrafshin e Dukagjinit, Gjurmime albonologjike, SSHF, IV, 1974, Prishtinë, 1975, ff. 207-211;

- Shkurtimisht mbi rezultatet e ekspeditës pranverore, Gjurmime Albanologjike, SSHF, VI – 1976, ff. 215-219;

- Disa të dhëna për ekspeditën shkencore të sezonit pranveror, Gjurmime albanologjike, SSHF VIII-1978, Prishtinë 1979, ff. 265-271;

- Disa të dhëna lidhur me ekspeditën shkencore të vjeshtës, Gjurmime albonologjike. SSHF, X-1980, ff. 185-186;

- Ekspedita kërkimore-shkencore e vjeshtës së vitit 1981, Gjurmime albonologjike, SSHF, XII – 1982, ff. 207-210;

- Ekspeditat kërkimore - shkencore të viteve 1984 dhe 1985, Gjurmime albanologjike, SSHF, nr. 15, 1985, Prishtinë, 1986, ff. 275;

- Thesari leksikor në ligjërimet popullore është i pshtershëm, Rilindja, 13 nëntor 2001;

- Seminari IV Ndërkombëtar Shkodra në shekuj ( 20-22 nëntor 2000 )ff. 233-237( kronikë shkencore), GJ.A, SSHF, 1998-1999, Prishtinë 2002.

Materiale folklorikedhe vështrime e komentime nga fusha e folklorit

- Fjalë të urta nga Morava e Epërme, Jeta e re, nr. 6.1969;

- Tregime popullore nga Morava e Epërme, Jehona, nr. 7-8,1970;

- Frazeologji popullore nga Morava e Epërme, Flaka e vëllazërimit, 28 janar 1972;

- Namë e mallkime nga Morava e Epërme, Flaka e vëllazërimit, 18. II,1972;

- Fjalë të urta nga Morava e Epërme, Jehona, nr. 2,1972;

- Fjalë të urta nga Morava e Epërme, Jehona, nr. 3,1972;

- Frazeologji popullore nga Morava e Epërme, Jehona, nr. 4, !972;

- Fjalë të urta dhe frazeologji popullore, Flaka e vëllazërimit, 18 shkurt 1972;

- Kontributi i fëmijëve në letërsinë popullore, Fjala, nr. 5, 1972;

- Disa këngë dasme nga Morava e Epërme (me komentime), Flaka e vëllazërimit, 23, 25 dhe 28 qershor 1972;

- Frazeologjitë popullore shprehje e mendimit figurativ, Flaka e vëllazërimit, 2,4 nëntor 1973;

- Një vepër e rëndësishme në fushën e etnofokloristikës shqiptare (Zeqirja Dauti, Lojëra popullore nga Kosova Lindore, Ura, GJ.A., Folklor-etnologji, nr. 38, 2008, Prishtinë 2009;

- Anton Çetta njohës i shquar i traditës kombëtare (kumtesë në Java e albanologjisë), Prishtinë 2012.

Etnografi

- Disa zakone dhe bestytni nga fshati Cernicë, Flaka e vëllazërimit, 20 tetor 1972;

- Kadri Halimi, Studime etnologjike, Gjurmime albanologjike-folklor dhe etnologji, nr. 24-1994, f. 180-185. 

Bibliografi

- Bibliografi e punimeve të gjuhësisë (1971-1972), Gjurmime albanologjike, SSHF, nr. V-1975, ff. 211-220;

- Studime, artikuj e trajtesa nga gjuhësia të publikuara në revista periodike dhe në shtypin tonë të përditshëm gjatë viteve 1973, 1974 dhe 1975, Gjurmime albanologjike, SSHF, nr. VI, 1976, ff. 205-213;

- Bibliografi e punimeve të gjuhësisë (1976), Gjurmime albanologjike, SSHF, nr. VII-1977, ff. 353-356;

- Bibliografi e punimeve shkencore dhe profesionale e Prof. Idriz Ajeti (1947-1977), Gjurmime albanologjike, nr. VII – 1977, ff. 19-25.

Artikuj nga fusha të ndryshme shkencore

- Kulla e lahuta, Rilindja, 15 shtator 2001;

- Një vepër me vlerë të shumfishtë metodike-pedagogjike e shkencore, Rilindja, 13 tetor 2001;

- Dr. Lutfi Çejku , Luma nëpër sfidat e historisë, Prizren 1997 (recension) në GJ.A, SSHF, nr. 31-32-2001-2002, Prishtinë 2003 , ff. 367-369;

- Dr.Latif Mulaku –mr. Ahmet Kelmendi , Gramatika e gjuhës së sotme shqipe (Fonetika dhe  Morfologjia), për shkollat e mesme ETMMK, Prishtinë 2002, f.333, (recension), Gjurmime Albanologjike, SSHF, nr. 30-31-2000-2001, Prishtinë 2003;

- Vepër me vlerë shkencore dhe kulturore të pakrahasueshme , vëll. i Avdyl Sulës, Visare gjuhësore-kulturore nga Malësia Gjakovës II , Tiranë 2003, ff. 7-10 (recension);

- Perspektiva e kërkimeve dhe studimeve dialektologjike në Kosovë (Simpoziumi 50 vjet studime albanologjike), Prishtinë, 2004, ff. 107-110;

- Fillet e studimeve dialektologjike në Kosovë (lexuar në sesionin Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare), 27 VIII. 2004;

- Shpalime kujtimesh për prof. dr. Sabit Ukën, botuar në monografinë e Dr. Jusuf Osmanit, Sabit Uka Intelektual i vizioneve, Prishtinë 2008, ff. 96-102;

- Biografia e Sadulla Brestovcit (1933-1979), LK në Kazanë e Gjilanit, 2008; 

- Sadulla Brestovci zë një vend të rëndësishëm në historiografinë tonë, Lëvizja Kombëtare në Kazanë e Gjilanit (Islam Pira 1866-1931), Prishtinë 2008, ff. 246-256.

- Kur e njoha dhe si e njoha Destan Bajraktarin, Bota sot, 27, 28 shkurt dhe 1 mars 2009, (shih dhe në monografinë e Naxhie Bajraktarit – Doçit, 2009);

- Mehmet Gjevori - kolos i arsimit dhe i kulturës kombëtare shqiptare, Zëri, 27 prill 2009;

- Përse e putha pragun e Institutit Albanologjik? (Me rastin e 15-vjetorit të dëbimit dhe 11-vjetorit të kthimit në Institutin Albanologjik), Lajm, 6. III. 2009, dhe Jehona e Re 1-2, 2009 ;

- Vepra madhore e njeriut popullor s’vdes kurrë, Epoka e Re, 3 tetor 2009; (shih dhe revistën Gjurmime albanologjike, Prishtinë 2010, ff. 339-343);

- Bahtir Sheholli (in memoriam), Gj.A., Folklor-etnologji, nr. 40, 2010, Prishtinë 2011;

- Një kujtim për Prof. Kadri Halimin dhe kujtime nxjerr nga ditari im (botuar në veprën monografike të Drita Halimi-Statovci, Një jetë ndërmjet shkencës dhe atdhetarisë), Prishtinë, 2011, ff. 344-352;

- Lëvizja gjithëpopullore e pajtimit të gjaqeve në Anamoravë (në monografinë Gjilani me rrethinë, Prishtinë, 2012);

- Përvjetor i Motit të madh (Me rastin e 20-vjetorit të Lëvizjes gjithëpopullore të pajtimit të gjaqeve), Bota sot, 17 V. 2012;

- Familja Devaja - një monografi familjare me vlerë edhe për historinë kombëtare (Kurtesh Devaja), Prishtinë 2012;

- Mehmet Kurtesh Pozherani, njeriu shkollë më vete, Kosova Sot, 19 IV 2012;

- Ibrahim Rugova ndër figurat më të mëdha të kombit shqiptar, Kosova sot, 21 I. 2013.