Jashar Rexhepagiq Akademik

Biografia

Lindi në Plavë më 1929. Shkollën fillore e kreu në vend­lindje, gjimnazin në Beran dhe në Pejë. Grupin e lëndëve pedagogjike e studioi në Fakultetin Filozofik të Zagrebit, ku diplomoi më 1953. Gradën doktor shkence e mori më 1965 në Fakultetin Filozofik të Zagrebit, ku mbrojti me sukses tezën Zhvillimi i shkollave dhe i arsimit të shqip­tarëve në territorin e Jugosllavisë së sotme deri në vitin 1918.

Ushtroi detyra të ndryshme në shkolla dhe në arsim: profesor i Shkollës Normale dhe Gjimnazit në Prizren, profesor e drejtor i Shkollës Normale të Prishtinës, këshilltar pedagogjik për shkolla të mesme i Ple­qësisë së Arsimit të KAKM, ligjërues dhe profesor i Shkollës së Lartë Pedagogjike të Prishtinës, kurse nga viti 1962 ishte profesor i rregullt në Fakultetin Filozofik të Prishtinës ku veproi deri më 1990, kur u pensionua.

Që nga themelimi i Shoqatës së Shkencave dhe të Arteve të Ko­sovës, gjegjësisht të ASHAK-ut është anëtar i rregullt i këtij institucioni të lartë shkencor të Kosovës. Pos detyrës së sekretarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore, dy herë qe sekretar i Përgjithshëm i Akademisë dhe në dy mandate nënkryetar i ASHAK.

Ka marrĂ« pjesĂ« nĂ« kongrese, simpoziume, tryeza tĂ« rrum­bullakta dhe nĂ« tubime tĂ« tjera shkencore e profesionale tĂ« pedagogĂ«ve nĂ« vend dhe jashtĂ«. NĂ« konferenca ndĂ«rkombĂ«tare shkencore ka mbajtur referate ose kumtesa: nĂ« PragĂ«, MoskĂ«, JenĂ«, Ankara, Mahaçkalla, TiranĂ«, Teheran (dy herĂ«), PrishtinĂ«, SarajevĂ«, Novi-Sad. BashkĂ«punoi nĂ« afro njĂ«zet revista e fletore pedagogjike e tĂ« tjera. Ka qenĂ« redaktor i Buletinit tĂ« Fakultetit Filozofik tĂ« PrishtinĂ«s, redaktor i revistĂ«s shkencor Studime tĂ« Seksionit tĂ« Shkencave ShoqĂ«rore tĂ« ASHAK dhe redaktor i Vjetarit tĂ« ASHAK, anĂ«tar i KĂ«shillit redaktues tĂ« biblio­tekĂ«s “PedagogĂ« bashkĂ«kohor”, anĂ«tar i KĂ«shillit redaktues tĂ« Enci­klopedisĂ« pedagogjike I, II, kryetar i KĂ«shillit botues tĂ« revistĂ«s shkencore PĂ«rparimi. AnĂ«tar i redaksisĂ« sĂ« rev. Studime tĂ« ASHAK-ut, revistĂ«s Edukata Islame, kryetar i KĂ«shillit re­daktues tĂ« Bu­letinit tĂ« Tutinit dhe anĂ«tar i KĂ«shillit botues tĂ« revistĂ«s Univerzitetska misao tĂ« Universitetit tĂ« Novi-Pazarit.

ËshtĂ« marrĂ« me historinĂ« e pĂ«rgjithshme tĂ« pedagogjisĂ«, me historinĂ« nacionale tĂ« pedagogjisĂ«, veçanĂ«risht me historinĂ« e shkollave e tĂ« arsimit nĂ« KosovĂ«, pastaj me pedagogjinĂ« teorike e komparative, me didaktikĂ«n, me pedagogjinĂ« shkollore e familjare dhe me metodologjinĂ« e gjurmimeve pedagogjike dhe albanistike. ËshtĂ« marrĂ« edhe me poezi (5 libra) dhe me kritikĂ« shkencore e letrare.

ËshtĂ« autor i mbi njĂ«zet librave dhe i mĂ« se 360 punimeve shkencore e profesionale. GjatĂ« hulumtimit botoi disa vepra monografike, njĂ« numĂ«r tĂ« konsiderueshĂ«m tĂ« studimeve, disa tekste shkollore, shqyrtime tĂ« shumta, artikuj, ese kritikĂ« dhe kontribute tĂ« tjera. ËshtĂ« bashkautor i njĂ« varg projektesh shkencore dhe udhĂ«heqĂ«s i disa prej tyre.

ËshtĂ« laureat, pos tĂ« tjerash, i ShpĂ«rblimit tĂ« Dhjetorit tĂ« KSA tĂ« KosovĂ«s pĂ«r punĂ« shkencore dhe pĂ«r rezultate nĂ« pedagogji (1972). ËshtĂ« bartĂ«s i Urdhrit tĂ« PunĂ«s me KurorĂ« tĂ« ArtĂ« (1980) dhe i Urdhrit tĂ« RepublikĂ«s me KurorĂ« tĂ« ArgjendtĂ« (1988).

Vdiq në Prishtinë më 2010.

 

Bibliografia

Libra të botuar:

Zhvillimi i arsimit dhe i sistemit shkollor të kombësisë shqiptare në territorin e Jugosllavisë së sotme deri në vitin 1918, Prishtinë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, 1970, f. 1-349.

Tema të zgjedhura pedagogjike, Shkup, Nova Makedonija, 1972, f. 1-150.

Hyrje në metodologjinë e punës hulumtuese-shkencore, dispencë, Botim i Universitetit, Prishtinë, 1972, f. 1-103.

Ć kolstvo i prosveta na Kosovu do kraja XVIII stole?a do 1918. godine, PriĆĄtina, Zajednica nau?nih ustanova SAP Kosova, 1974, str. 1-201.

Dituri shoqërore për klasën IV të shkollës fillore, (koautor Dr. Velizar Nedoviq), Prishtinë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore të KSAK, 1974. Botim i shtatë, 1985. Teksti u botua edhe në gjuhën serbokroate dhe turqisht.

Hyrje në metodologjinë e punës shkencore-hulumtuese (Kontribut në metodologjinë e albanistikës), Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, 1975, f. 1-104.

Dituri shoqërie, për klasën V të shkollës fillore, (koautor V. Nedoviq), Prishtinë, 1976, f.1-160.

PedagoĆĄka misao Svetozara Markovi?a (osnove, zna?enje i uticaj), Beograd, SANU i AUK, 1979, str. 1-242.

Mendimi pedagogjik i Svetozar Markoviqit, Prishtinë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore të KSAK, 1985, f. 1-235.

Ruka na ruci, (poezija), Pljevlja, izd. Biblioteka “Mostovi”, 1985, 75 stranica.

Od gradjanske do marksisti?ko-lenjinisti?ke pedagogije, Posebna izdanja ANUK, Odeljenje druĆĄtvenih nauka, knj. 5, PriĆĄtina, 1986, str. 1-219.

Etika nastavnika danas – Etika e arsimtarit sot, PrishtinĂ«, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve MĂ«simore i KosovĂ«s, 1989, f. 1-98.

Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr. Abdullah Vokrri, Mr. Abdylaziz Veseli: Shkolla Normale “Sami FrashĂ«ri” e PrishtinĂ«s 1941-1944, PrishtinĂ«, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve MĂ«simore i KosovĂ«s, 1997, f. 1-322.

Rukosani (knjiga poezije), Pljevlja, 1991, str. 1-54.

Sami Frashëri dhe pedagogjia e rilindjes Kombëtare, Prishtinë, ASHAK, 1995, f. 1-242

Islamsko-persijska kultura i uticaj persijskog jezika u nas, Beograd, 1996, str. 1-171.

PedagoĆĄko-literarne refleksije i odzivi (prilog obrazovanju u SandĆŸaku), Novi Pazar, 1998, str.1-202.

Boje u kapima kiĆĄe (knjiga poezije), Prizren 1998, str. 1-88.

Dervishët, rendet dhe teqetë në Kosovë, në Sanxhak e në rajonet e tjera përreth, në të kaluarën dhe sot, Pejë, Dukagjini, 1999, f. 1-282.

IranoloĆĄka istraĆŸivanja i najistaknutiji iranolozi na teritoriji prethodne Jugoslavije, Beograd, Kulturni centar IR Irana u Beogradu, 2001, str. 1-176. Knjiga je iste godine objavljena na persijskom u Teheranu.

Tema të zgjedhura dhe bashkëkohore pedagogjike, Prishtinë, ASHAK, 2002, f. 1-682.

Dervishët dhe teqetë në Kosovë, në Sanxhak e në rajonet e tjera përreth (botim i plotësuar), Pejë, Dukagjini, 2003, f. 1-300.


Studime dhe artikuj:

Mbi disa çashtje ma tĂ« randĂ«sishme t’edukatĂ«s shoqĂ«nore dhe morale, PĂ«rparimi, PrishtinĂ«, 1955, nr. 7-8, f. 398-403.

Psikologjia dhe zhdukja e pasioneve negative, Përparimi, Prishtinë, 1956, nr. 11-12, f. 691-697.

Metodat dhe organizimi i edukimit për punë, Përparimi, 1957, nr. 3, f. 130-135.

Roli i vetive të subjektit në zgjedhjen e profesionit, Përparimi, 1957, nr. 7-8, f. 447-452.

“PĂ«rparimi” – ?asopis za kulturna pitanja, PedagoĆĄki rad, Zagreb, 1958, 1-2, str. 74-75.

Detyrat, pĂ«rmbajtja dhe format e punĂ«s s’inspektimit shkolluer, PĂ«rparimi, 1958, nr. 9, f. 633-641.

Povijest ĆĄkolstva i pedagogije u Hrvatskoj, Prosvetni pregled, 31.III 1959, str. 6.

U?iteljsku ĆĄkolu u PriĆĄtini pohadja 800 u?enika, Prosvetni pregled, 9.VI 1959, str. 5.

Problem periodizacije de?jeg psihofizi?kog razvitka, Zbornik radova nastavnika VPĆ  u PriĆĄtini, PriĆĄtina, 1960, str. 55-72.

Metodika e studimit psiqik të nxanësve, Buletini i Entit për përparimin e shkollave të KAKM, Prishtinë, 1960, nr. 4, f. 1-14.

Funksioni pedagogjik i komunës, Përparimi, Prishtinë, 1960, nr. 9, f. 569-577.

Çka sjell projektligji pĂ«r organizimin e shkollave tĂ« pakicave, Rilindja, 18.V. 1960, f. 6.

Uloga nastavnog kadra u unapredjenju nastave i vaspitanja (u svetlu nekih novijih ĆĄkolskih dokumenata), Bilten Zavoda za unapredjenje ĆĄkolstva AKMO, PriĆĄtina, 1961, br. 1-2, str. 15-23.

Odnosi medju ljudima u proizvodnji, Informativni bilten Zavoda za unapredjenje organi­za­cije rada i obu?avanje kadrova u privredi AKMO, Priƥtina, 1961, br. 203, str. 20-34.

Mbi tĂ« bukurĂ«n n’art e pedagogji, PĂ«rparimi, 1961, nr. 3, f. 141-147.

Vlefta dhe rëndësija e aplikimit të punës së grupeve në mësime, Përparimi, 1961, nr. 9, f. 588-600.

Shkollat e nalta dhe fakultetet nĂ« KrahinĂ«n e KosovĂ«-MetohisĂ« – faktor i randĂ«sishĂ«m nĂ« ngritjen e kuadrave shqiptare, PĂ«rparimi, 1961, nr. 12, f. 854-869.

Bogata i raznovrsna izdava?ka delatnost nacionalne manjine Ć ?iptara u Jugoslaviji, Prosvetni pregled, 7.III 1961, str. 6.

ViĆĄe ĆĄkole i fakulteti u KM Oblasti, Savremena ĆĄkola, Beograd, br. 1-2, 1962.

zhvillimi i shkollave shqipe në kohën e Luftës së Parë Botnore, Përparimi, nr. 5-6/1963, f. 339-352.

Fjalori enciklopedik i pedagogjisë, (recension), Përparimi, 1963, nr. 9, f. 654-656.

Neki dokumenti o ĆĄkolama u Gnjilanu (Prilog istoriji ĆĄkolstva na Kosovu), Prosvetni pregled, 1963, br. 27, str. 6.

Përmbledhje tekstesh të pedagogëve klasikë (përkthim nga serbokroatishtja, bashkë me F. Canaj), Beograd, 1964, f. 1-253.

Prosvetni radnici Kosova i Metohije pali u oslobodila?kom ratu, GodiĆĄnjak Pokrajinskog arhiva, PriĆĄtina, 1965, str. 161-186; botuar edhe nĂ« Rilindja (21-29. IV, 1969) me titull ArsimtarĂ«t e KosovĂ«s qĂ« ranĂ« nĂ« LNÇ.

Prilog prou?avanju druĆĄtveno-istorijske uslovljenosti prosvetno-pedagoĆĄke sluĆŸbe i njenog razvitka u naĆĄoj zemlji do perioda NOB, Zbornik Filozofskog fakulteta u PriĆĄtini, knj. II, 1964-1965, str. 39-55.

Kulturno-prosvetni rad nekih bosanskih i ĆĄ?iptarskih franjevaca u TroĆĄanu i delatnost bra?e AĆĄiku, Gjurmime albanologjike-AlbanoloĆĄka istraĆŸivanja, PriĆĄtina, (izd. Filozofskog fakulteta) 1965, br. 2, str. 309-317.

Ćœivot, rad i pedagoĆĄki pogledi Andrea i Pjetra Bogdanija, Gjurmime Albanologjike-AlbanoloĆĄka istraĆŸivanja, knj. III, za 1965-1966, str. 151-166.

O jendom manje poznatom delu PaĆĄka Vase-efendije, Gjurmime Albanologjike- AlbanoloĆĄka istraĆŸivanja, knj. III, za 1965-1966, str. 231-235.

Gr?ke ĆĄkole krajem XIX i po?etkom II stole?a u juĆŸnim podru?jima danaĆĄnje Jugoslavije, Prosvetni pregled, 16.III 1966, str. 4-5.

Uslovljenost i razvitak albanskih ĆĄkola za vreme prvog svetskog rata, u jubilarnom broju PĂ«rparimi, (na srpskohrv.), PriĆĄtina, 1967, str. 291-309.

A.S. Makarenko mbi edukimin familjar, Për prindët, Prishtinë, 1967, nr. 7, f. 3-9.

Dokumentat kushtetues dhe aktet juridike në lidhje me shkollat në gjuhët e kombësive, Përparimi, 1967, nr. 8, f. 947-964.

Fjalori pedagogjik (recension), PĂ«rparimi, 1967, nr. 11-12, f. 1426-1435.

“Prizreni” – gazeta ma e vjetĂ«r pĂ«r çashtje arsimore, Rilindja, 28. V. 1967, f. 9.

Razvoj prosvete i ĆĄkolstva albanske narodnosti na teritoriji danaĆĄnje Jugoslavije do 1918. godine, PriĆĄtina, Zajednica nau?nih ustanova Kosova i Metohije, 1968, str. 1-367.

Za jasnije odredjivanje predmeta i zadataka istorije pedagogije, Zbornik Filozofskog fakulteta, PriĆĄtina, knj. V, 1968, str. 85-97.

Ć kola i izbor poziva, u knj. Informativni priru?nik o izboru poziva sa opisom i pregledom srednjih ĆĄkola u APKM, PriĆĄtina, str. 5-11.

Etni?ke promene Albanaca u XVII i XVIII stole?u, GodiĆĄnjak Centra za balkanoloĆĄka istraĆŸivanja, Sarajevo, ANUBiH, knj. 4, 1968, str. 155-170.

Velika medresa u Skoplju 1925-1941, Zbornik za historiju ĆĄkolstva i prosvjete, Zagreb, 1968, br. 4, str. 177-199. Drugi deo objavljen je u Zborniku 1969-1970, br. 5, str. 237-252.

PedagoĆĄki re?nik I, II, Beograd, 1967 (ocena i prikazi), Pedagogija, Beograd, 1968, br. 1-2, str. 179-186.

Treqind vjet të shkollës fillore në Janjevë, Rilindja, 11. II. 1968, f. 13.

Kontribut për njohjen e disa artistëve, shkrimtarëve dhe punëtorëve pedagogë shqiptarë të shekullit XV, në librin Simpozijumi për Skenderbeun, Prishtinë, 1969, f. 385-389.

Razvoj socijalisti?ke pedagogije u Francuskoj, Zbornik Filozofskog fakulteta, PriĆĄtina, knj. VI, 1969, str. 171-187.

Pedagogija I i II, Zagreb, 1968, (ocene i prikazi), Pedagogija, 1969, br. 2, str. 371-390.

Medjunarodna konferencija pedagoga u Pragu, PedagoĆĄki rad, Zagreb, 1970, br. 7-8, str. 411-412.

Teksti dhe literatura tjetër shkollore në gjuhën shqipe në të kaluarën, Libri shkollor, Prishtinë, 1971, nr. 1, f. 57-65.

PedagoĆĄko izrastanje Jana Amosa Komenskog, NaĆĄa ĆĄkola, Sarajevo, 1971, br. 1-2, str. 123-128.

Pedagogija radne ĆĄkole, Pedagogija, 1971, br. 2, str. 213-237.

Revistat dhe gazetat pedagogjike te ne, Jehona, Shkup, 1971, nr. 6, f. 3-24.

Shkollat shqipe në Kosovë (1800-1908), Jehona, Shkup, 1971, nr. 7, f. 18-39.

Shkollat shqipe në Stubëll dhe Pozharan, Rilindja, 8.VIII. 1971, f. 7.

Shkolla e vajzave shqiptare në Korçë (Tradita arsimore pedagogjike), Shkëndija, nr. 13, 15. X. 1971, f. 20.

O nekim istaknutim pedagoĆĄkim radnicima i njihovoj borbi za novu ĆĄkolu i pedagogiju, Pedagogija, Beograd, 1972, br. 1, str. 49-58.

Pedagogjia pozitiviste në Francë, Jehona, 1972, nr. 1, f. 95-111.

Shkollat dhe arsimi në Kosovë nga fundi i shekullit XVIII gjer më 1918, në rev. Kosova-Kosovo, Prishtinë, 1972, nr. 1, f. 107-241.

O nekim interpetacijama individualizacije nastave, Nastava i vaspitanje, 1972, br. 4, str. 451-466.

Prilog metodici ispitivanja studenata, Univerzitet danas, Beograd, 1973, 5-6, str. 71-77.

Kako suzbijati socijalne razlike u obrazovno-vaspitnoj delatnosti ƥkola, Naƥa ƥkola, Sarajevo, 1973, br. 5-6, str. 247-260. Videti kra?u verziju na albanskom u ?as. Jehona (Shkup), 1973, br. 4, str. 93-112, pod naslovom: Si të evitohen diferencat sociale në veprimtarinë arsimuese-edukative të shkollave.

Razvoj i perspektiva srednjeg obrazovanja na Kosovu do 1985. godine, (studijski projekat), PriĆĄtina, Zavod za ekonomska istraĆŸivanja Ekonomskog fakulteta, 1974 (150 str.). Nosilac i jedan od u?esnika u projektu.

Prva reforma ĆĄkolstva na Kosovu, Zbornik za historiju ĆĄkolstva i prosvjete, Zagreb, 1975, br. 9, str. 29-36.

MetodoloĆĄki problemi koriĆĄ?enja sekundarnih izvora u pedagoĆĄkim istraĆŸivanjima, u Zbornik radova Simpozijum o metodoloĆĄkim problemima u pedagoĆĄkim istraĆŸivanjima, Beograd, Institut za pedagoĆĄka istraĆŸivanja, 1975, str. 149-153.

Svetozar Markovi? i socijalisti?ka pedagoĆĄka misao i ĆĄkolstvo u Hrvatskoj, PedagoĆĄki rad, Zagreb, 1976, br. 7-8, str. 394-398.

Osnovni teorijski stavovi o vaspitanju u duhu nacionalne ravnopravnosti bratstva i jedinstva i neki empirijski uvidi na primeru ƥkola u SAP Kosovu, u knj. Ostvarivanje nacionalne ravno­prav­nosti u oblasti vaspitanja i obrazovanja, Novi Sad, Pedagoƥki institut Vojvodine, 1977, str. 343-347.

zhvillimi i shkollave shqipe prej Lidhjes së Prizrenit deri më 1912, në lib. Seminari i kulturës shqiptare për të huaj, Prishtinë, Fakulteti Filozofik, 1977, nr. 3, f. 107-116.

Velika medresa u Skoplju (na arapskom), u Ar-Bajan, Kuvajt, br. 135, 1977.

PedagoĆĄka funkcija Prizrenske lige, PedagoĆĄka stvarnost, Novi Sad, 1978, br. 7, str. 688-694. Na madjarskom: A Prizreni liga pedagogiai szerepe, u ?as. Oktatas es Neveles, Subotica, 1979, str. 5-12.

Vaspitanje u duhu bratstva, jedinstva i ravnopravnosti u ĆĄkolama SAP Kosova, nau?noistraĆŸi­va?ki projekat Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u PriĆĄtini, 1979, str. 1-180+30 str. Prilozi. Jedan od nosilaca projekta i autor uvodnih delova, a uz to koautor nekih rezimea i pregleda istraĆŸivanja.

Ơkolstvo u Kosovskoj Mitrovici i okolini u periodu od 1912. do 1941. godine, Kosova – Kosovo, Priơtina, 1979, str. 253-270.

Prosvetne prilike i ĆĄkolstvo, u knj. Kosovska Mitrovica i okolina, Kosovska Mitrovica, 1979, str. 167-172.

Disa mësues përparimtarë në periodikun shqiptar, Rilindja, 29.XII. 1979, f. 13.

Ơkolstvo i prosveta u Kosovskoj Mitrovici i okolini od druge polovine XIX stole?a do 1975. godine, Studije – Studime, Priơtina, ANUK, 1980, knj. I, str. 1-95.

PedagoĆĄki pogledi G.V.F. Hegela (Povodom 210 g. njegovog rodjenja i 150 g. smrti), Zbornik za historiju ĆĄkolstva i prosvjete, Ljubljana, 1980, br. 13, str. 9-29.

Kontributi i A. Xhuvanit për shkollën popullore, Shkëndija, 1. IV. 1980, f. 12.

Jani Minga – njĂ« ndĂ«r figurat mĂ« tĂ« shquara tĂ« historisĂ« sĂ« arsimit kombĂ«tar, Rilindja, 25. VI. 1980, f. 11.

Maksimi i Artës një ndër humanistët më të njohur të shek. XV-XVI, Rilindja, 22. XI. 1980, f. 13.

Kriza ĆĄkole u svetu i kod nas, Vaspitanje i obrazovanje, Titograd, 1981, br. 5, str. 31-51.

Puna hulumtuese shkencore në lëmin e edukatës dhe të arsimit në Kosovë, Shkëndija, 1. X. dhe 15. X. 1981, f. 16.

Prva konferencija prosvjetnih radnika, Ơkolske novine, Zagreb, 16. lipnja, 1981, str. 17. Në gjuhë shqipe: Konferenca e parë e punëtorëve të arsimit të Kosovës, Shkëndija, 15. VI. 1981, f.9.

Nau?noistraĆŸiva?ki rad u oblasti vaspitanja i obrazovanja na Kosovu, Nastava i vaspitanje, Beograd, 1982, br. 3-4, str. 645-653.

PedagoĆĄki dokumenti oktobarske socijalisti?ke revolucije, Zbornik za historiju ĆĄkolstva i prosvjete, Ljubljana, 1982, br. 15, str. 27-34.

Individualizacija nastave i obrazovanja u proĆĄlosti i danas, NaĆĄa ĆĄkola, Sarajevo, 1982, br. 3-4, str. 123-133.

Aktuelnosti i zna?aj pedagoĆĄkih pogleda Karla Marksa, Zbornik za povijest ĆĄkolstva i prosvjete, Ljubljana, 1983, br. 16, str. 65-73.

U?eĆĄ?e i doprinos prosvetnih radnika Kosova u narodno-oslobodila?kom ratu, Studije-Studime, ANUK, PriĆĄtina, 1983, knj. II, str. 7-45.

Razvoj predĆĄkolskog vaspitanja na Kosovu, Zbornik za povijest ĆĄkolstva i prosvjete, Ljubljana, 1984, br. 17, str. 29-36.

?itanke, Enciklopedija Jugoslavije 3, Zagreb, JLZ, 1984, str. 299.

?itanke i ?itaonice na Kosovu, Libri shkollor, PriĆĄtina, 1985, br. 2, str. 142-145.

Marksova vizija vaspitanja, u Zborniku radova Obrazovanjem u budu?nost, Zagreb, 1985, str. 19-26.

Alaksandër Xhuvani përfaqësues, në thelb, i mendimit pedagogjik shkencor dhe vazhdues i denjë i pedagogjisë së Rilindjes, në librin Studime antologjike dhe pedagogjike për nder të prof. Dr. Aleksandër Xhuvanit, Akademia e Shkencave e RPSSH, Tiranë, 1986, f. 193-210.

Ostvarivanje jezi?ke ravnopravnosti u oblasti obrazovanja u proĆĄlosti i danas, Buletin -Zbornik ViĆĄe pedagoĆĄke ĆĄkole u Gnjilanu, 1987, br. 1, str. 7-22.

Razvoj i obeleĆŸja turskih ĆĄkola na teritoriji danaĆĄnje Jugoslavije do 1912. godine, Çevren (?asopis na turskom), PriĆĄtina, 1987, 62, str. 11-29. Pod istim naslovom na srpskohrv., ali sa odredjenim dopunama, videti tekst u: Studije-Studime, Odeljenje druĆĄtvenih nauka ANUK, u knj. 3, PriĆĄtina, 1988, str. 51-69.

Vukovo delo, obrazovanje i savremena pismenost, referat na nau?nom skupu ANUK u PriĆĄtini od 28. 10. 1987, u knj. Ćœivot i delo Vuka KaradĆŸi?a, izd. ANUK, PriĆĄtina, 1988, str. 23-36.

Njëqind vjet të zhvillimit të shkollës laike shqipe, Gjurmime albanologjike, seria e shkencave filologjike, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1988, f. 61-73.

PedagoĆĄka vrednost knjiĆŸevnosti za decu, (Prilog pitanju odnosa pedagogije i knjiĆŸevnosti), Detinjstvo, Novi Sad, 1988, br. 3, str. 29-41.

Najefikasnije metode moralnog vaspitanja mladih, Nastava i vaspitanje, 1988, br. 3, str. 270-275.

Lenjin o srednjem obrazovanju, u Zborniku: Ơkola pred izazovom sutraơnjice, Beograd – Gornji Milanovac, 1989, str. 191-201.

O kosovskom pedagoĆĄko-prosvetnom nasledju u XIII-XIV stole?u, Nastava i vaspitanje, 1989, br. 3, str. 157-168.

Prilog pedagoƥko-andragoƥkom razmatranju problema visokog prirodnog priraƥtaja stanovniƥtva u nas, referat na ukupno 36 str. na nau?nom skupu Medjuakadmeijskog demografskog odbora: Podru?ja Jugoslavije sa visokim prirodnim priraƥtajem stanovniƥtva, u Priƥtini, 18, 19. i 20. maja 1989. Tekst na albanskom objavljen u knjizi: Tema të zgjedhura dhe bashkëkohore pedagogjike, Prishtinë, 2002, na str. 203-254.

Teorijsko-metodoloƥki pristup psiholoƥkom i pedagoƥkom aspektu etnoloƥkih prou?avanja na Kosovu, saopƥtenje na nau?nom skupu Odeljenja druƥtvenih nauka ANUK, u Priƥtini, 17. novembra 1989. Tekst objavljen u istoj knjizi (Tema të zgjedhura
), na str. 193-202.

PedagoĆĄki i neki drugi izvori o godini rodjenja Dositeja Obradovi?a, (Prilog njegovim pogledima na vaspitanje, ĆĄkolu i prosvetu), Prosvetni pregled, Beograd, 6. V 1989.

Neka pitanja metodologije istorije pedagogije, Zbornik Filozofskog fakulteta XVIII-XIX, PriĆĄtina, 1989, str. 7-17.

Komenski u jugoslovenskoj pedagoĆĄkoj litraturi (povodom 400-godiĆĄnjice rodjenja), Nastava i vaspitanje, 1992, br. 1-2, str. 5-21.

Literarno obrazovanje i poezija Rifata BurdĆŸovi?a, SandĆŸak, br. 11-12/1992, str. 26-27.

O Antologiji muslimanske poezije XX vijeka i povodom njenog izdanja, Mostovi, br. 124-125, 1992, str. 62-82.

Nauka i nau?ni razvitak u SandĆŸaku (osnovni stavovi), SandĆŸak, br.14-15/1993, str. 26.

Ć kolstvo i prosveta u Novom Pazaru od XV do XX stole?a, Novopazarski zbornik (Novi Pazar), br. 18, 1994, str. 85-110.

Svitanice, knjiga poezije, Novi Pazar, 1994, str. 1-64.

Po?eci ĆĄkolstva kod muslimana u Crnoj Gori, Zbornik Identitet BoĆĄnjaka-muslimana, Plav, 1995, str. 95-107.

Shkollat shqipe nĂ« vitet 1908-1910 sipas gazetĂ«s “Lirija”, Studime, ASHAK, PrishtinĂ«, 1995, nr. 2, f. 95-106.

Pedagoơko-psiholoơke ideje, etika i elementi drugh nauka u “Pend-nami” Feriduddin Attara, Nur, br. 8/1995, str. 47-52.

Sh. Osmani, M. Kraja, H. Gehring: J.H. Pestaloci, reformatori i madh i arsimit, Tiranë, 1997, (recension), Studime, ASHAK, nr. 3/1996, në f. 337-342.

Prilog prou?avanju kulturnog razvoja i identiteta BoĆĄnjaka na Kosovu i SandĆŸaku (nau?no saopĆĄtenje na Medjunarodnoj nau?noj konferenciji u Sarajevu, odrĆŸanoj po?etkom maja 1996), u rev. Selam, Prizren, br. 10, 1997, str. 1-5.

PedagoĆĄke i psiholoĆĄke ideje Muhameda Abdagi?a i ?amila Sijari?a, Zbornik Sjenice, 1997, br. 8, str. 5-33.

“J.H.Pestaloci – reformator i madh i arsimit”, njĂ« ndĂ«r veprat mĂ« tĂ« rĂ«ndĂ«sishme pedagogjike, PĂ«rpjekja pedagogjike, TiranĂ«, 1998, nr. 1, f. 35-41.

Pedagogjia e psikologjisë, kumtesë në Këshillimin shkencor: Pozita e shkencave shoqërore në Kosovë, mbajtur më 20 nëntor 1997. në lib.: Pozita e shkencave shoqërore në Kosovë, Prishtinë, ASHAK, 2001, f. 53-60. Në këtë lib. po ashtu: Fjala hyrëse (në f. 9-10) dhe Fjala përfundimtare (në f. 111-112) e akad. Jashar Rexhepagiqit.

Çka sjell vepra “Kosova nĂ« vĂ«shtrimin enciklopedik”, (TiranĂ«, 1999), Koha Ditore, PrishtinĂ«, 6 dhjetor 1999, f. 15.

Arsimi e shkenca dhe ndikimi i tyre në proceset integruese ekonomike në trevat shqiptare, në: zhvillimi ekonomiko-shoqëror i trojeve shqiptare dhe integrimi i tyre rajonal dhe botëror, Tiranë, Prishtinë, Shkup, 2000, f. 549-562.

Naimi dhe Samiu në pedagogjinë e Rilindjes kombëtare shqiptare (rreth disa çështjeve më pak të studiuara), në: Naim Frashëri 100 vjet pas, Prishtinë, ASHAK, 2000, f. 103-108.

Personaliteti, jeta dhe veprimtaria e akademik Mark Krasniqit (Me rastin e 80-vjetorit të lindjes së tij), në rev. shkencore Dardania Sacra, Prishtinë, nr. 2/2000, f. 447-470.

Dr. Abdullah Vokrri, Jashar Erebara, jeta dhe vepra e tij (recension), në lib. Jashar Erebara, Prishtinë, Libri shkollor, 2000, f. 255-261.

Obrazovanje za mir, toleranciju i medjunarodnu saradnju, Tutinski zbornik, br. 2/2001, str. 57-72.

Iljaz Gogaj, Shkolla Teknike dhe Harri Fulci, Tiranë, 1999, Studime 5,6,7 (vlerësim), Prishtinë, 2001, f. 402-404.

Dr. Shefik Osmani – Dr. Nijazi Kazazi: Abetaret shqipe dhe trajektorja e tyre historiko-pedagogjike, TiranĂ«, 2000 (vlerĂ«sim), Studime, 5,6,7, PrishtinĂ«, 2001, f. 405-408.

Hafiz Safvet-beg BaĆĄagi?, Beharistan (?as.), Sarajevo, br. 1/2001, str. 75-84.

Mehmed-beg Kapetanovi? i perzijska knjiĆŸevnost, Beharistan, br. 2/2001, str. 39-46.

Nau?na vrijednost i doprinos iranologiji djela dr. Fehima Bajraktarevi?a, Beharistan, br. 3-4/2001, str. 10-28.

Obrazovanje u Iranu ju?e, danas i sutra (studija u rukopisu, 42 stranice). Na alban. je objavljena u knj.: Tema të zgjedhura dhe bashkëkohore pedagogjike, Prishtinë, 2002, f. 503-544.

PedagoĆĄko zna?enje i umetni?ka vrednost knjiĆŸevnog stvaralaĆĄtva za decu (na primeru predstavnika iz doline Lima i okoline), Mostovi, Pljevlja, 2002, str. 93-109.

Arsimi për paqe, tolerancë dhe bashkëpunim ndërkombëtar, Edukata Islame, nr. 66/2002, f. 19-39.

Vlera arsimore dhe edukative e revistĂ«s “Edukata Islame”, Edukata Islame, nr. 67/2002, f. 21-25.

O liku i delu Esada Mekulija, saopĆĄtenje podneto 3. avgusta 2002. godine na knjiĆŸevnim susretima u Plavu. Tekst je objavljen u ?as. Mak, Novi Pazar, 2003.

Edukimi në familjen kosovare dhe specifikat e tij, Studime 8-9, 2001-2002, Prishtinë, ASHAK, 2002, f. 295-300.

Musa Kraja, Idetë dhe veprimtaria pedagogjike e Harry T. Fultzit në Shqipëri, Koha, Tiranë, 2000 (recension), Studime 8-9, 2001-2002, Prishtinë, 2002, f. 347-352.

Nau?no i pedagoĆĄko obeleĆŸje Islama i zna?enje medjuverske tolerancije, objavljen ?asopisu Nur (2003), br. 38, str. 53-58.