baneri i shoqerore
 

Esat Stavileci, NOCIONE DHE PARIME TË ADMINISTRATËS PUBLIKE, Aspekte metodologjike dhe shqyrtime krahasimtare

Botime të veçanta LXV, Seksioni i Shkencave Shoqërore, Libri 19