Nexhat Daci Akademik

Biografia

Lindi më 1944 në Tërnoc, ku mbaroi shkollimin fillor. Shko­llimin e mesëm e kreu në Leskoc (1956-1960). Studimet universitare i mba­roi në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore (Dega e ki­misë) në Beograd (1962-1966), ku u diplomua në qershor të vitit 1966. Studimet pasuniversitare i mbaroi në fakultetin dhe drejtimin e njëjtë në Beograd (1966-1968). Një kurs pasuniversitar e ka mbaruar Lièges (Belgjikë), në vitin 1970. U dok­torua në vitin 1973 në Universitetin e Zagrebit. Studimet e pasdoktoraturës i vazhdoi në Angli (Universiteti i Bradfordit) në vitin 1974.
Pas përfundimit të studimeve të rregullta dhe të magjistraturës, në vitin 1968 zuri punë - asistent në Fakultetin Filozofik të atëhershëm, në Katedrën e Kimisë. Karrierën universitare (më 1971 ligjërues; më 1974 profesor inordinar; më 1984 profesor ordinar) pa ndërprerje e ka ushtruar në Prishtinë, ndërsa dhjetëra herë ka pasur udhëtime studimi në Çeki (Brno), Shqipëri, Angli (Bradford, Oksford, Londër), Skotlandë (Aberdin).
Ka marrë pjesë në tubime shkencore (sim­poziume, konferenca dhe kongrese) në nivele kombëtare dhe ndërkombëtare. Është anëtar i Shoqatës Kimike Amerikane në vitin 1985, i Akademisë Evropiane për Çështje Mjedisi me seli në Tübingen të Gjermanisë dhe Londër në vitin 1987 dhe kombëtare, në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Ko­sovës në vitin 1993, korrespondent, dhe i rregullt në vitin 1996. Është anëtar i Akademisë Europiane të Shkencave dhe të Arteve nga viti 2014.
Gjatë periudhës akademike-universitare ka ushtruar edhe këto detyra: shef i Degës së Kimisë 1971-1973; sekretar i përgjithshëm i ASHAKut, 1994-1999; kryetar i ASHAK-ut, 1999-2002.
Ka qenë deputet (2001-20011) kryetar i Parlamentit të Kosovës në periudhën 2000-2004 dhe 2004-2006.

Bibliografia

Punimet kualifikuese:
N. M. Daci, Kiseonicne funksionalne grupe u kerogenu Aleksinackog bituminoznog skriljca – Izbor metoda i kvantitativno odredjivanje, Magistarski rad, Beograd, 1968.
N. M. Daci, Prilog odredjivanju hemijske strukture organske supstance Kosovskog ugljena, Doktorska disertacija, Sveuciliste u Zagrebu, 1973.

Punimet shkencore:
N. M. Daci, Ispitivanje hemijske konstitucije kerogena Aleksinackog bituminoznog skriljca, Buletini i punimeve shkencore i FSHMN-e, Prishtinë, 103, VII, 1970.
N. M. Daci, A.Nura, Prilog odredjivanju hemijske strukture organske supstance Kosovskog ugljena – Odredjivanje karbonilne grupe, Hemija u industriji, Zagreb, 359, 7, 1972.
N. M. Daci, Hemijska struktrura i osobine Kosovskog ugljena, Hemija u industriji, Zagreb,1973, 3, 1974.
N. M. Daci, Përcaktimi i strukturës së substancës organike të qymyrit të Kosovës, BuletinI i FSHMN-e, Prishtinë, 31, 1, 1973.
N. M. Daci, Prilog odredjivanju hemijske strukture organske supstance Kosovskog ugljena –odredjivanje estarske grupe, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 127, 1, 1973.
N. M. Daci, K. Koci, M. Bicaj, Predlog odredjivanju hemijske strukture organske supstance Kosovskog ugljena primjenog metoda ispitivanja ekstrakta, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 137, 2, 1974.
N. M. Daci, B. Hoxha, Përcaktimi i lagështisë së qymyrit, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 225, 2, 1974.
N. M. Daci, B. Hoxha, Analiza e konsistuentëve inorganik të qymyrit të Kosovës, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 101, 3, 1975.
N. M. Daci, B. Hoxha, Anorganski konstituenti Kosovskog ugljena – zavisnost sastava an­or­ganske materije sa dubinom odkopavanja, Buletin i FSHMN, Prishtinë, 105,3, 1975.
N. M. Daci, B. Hoxha, Përbërësit inorganik të qymyrit të Kosovës, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 55, 4, 1976.
N. M. Daci, M. Berisha, Analiza e hirit të elektranavë të Kosovës,Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 145, 5, 1978.
N. M. Daci, M. Musaj, Hulumtimi i substancës organike të ekstraktuar nga linjiti i trajtuar me acide minerale, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 151, 5, 1978.
N. M. Daci, N. Vrenezi, N. Berisha, K. Bekaj, S. Hamza, T. Selimi, Separation of Sulphur from Kosova Basin Coal Advances in Separation Science, Trieste, Italy, 1, 16, 1978.
N. M. Daci, M. Bicaj, Ekstraktimi i qymyrit të tejnxerë dhe analiza e ekstrakteve, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 61, 4, 1979.
N. M. Daci, M. Bicaj, Ekstraktimi sukcesiv i qymyrit në atmosphere të azotit, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 71, 4, 1979.
N. M. Daci, S.T. Gashi, I. Ramadani, H. Mehmeti, Desulfurizacija ugljena kemijskom oksidacijom. Zbornik radova PMF. Pristina, 7, 153 (1981).
N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Mogu?nost dobijana ?istije energije iz uglja. Zbornik radova nau?nog skupa Energija i sredina, Sarajevo, 1, 175 (1981).
N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin coal. Erdol und Kohle, 9, 428 (1983).
N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin coal. Proc. 1st Intern. Symp. of Environ. Technol. for Develop. Countries, Istambul, vol 2, 1 (1982).
N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, XH. Ahmeti, Some aspects of desulphurization of Kosovas Basin coal. Bull. of Chem. Techn. of Kosovo, 2, 153 (1983).
N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Disa karakteristika fiziko kimike të ujit të liqenit “Batllava”. Bul. i Kim. Tekn. të Kosovës, 2, 115, (1983).
N. M. Daci, S.T. Gashi, T.J. Selimi. Studimi i vetive reverzo-osmotike të membranave të ace­tatit të celulozës për sistemet e thjeshta dhe të përbëra të elektrolitëve në tretësira ujore. Bul. i Kim. Tekn. të Kosovës, 3, 49 (1983).
N. M. Daci, S.T. Gashi, M. Berisha, R. Mehmeti, XH. Llugiqi, Hiri i Termocentraleve “Ko­sova” si adsorbent për pastrimin e ujrave acidike. Bul. i punimeve të simp. mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përp. e ambi. të njeriut në teri. e Kosovës, Zveçan, 1, 393, (1983).
N. M. Daci, S.T. Gashi, T.J. Selimi, Studimi i vetive të membranve asimetrike të acetati të celulozës të gatitura me sasi të ndryshme të qymyrit. Bul. i punimeve të simp. të mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përp. e amb. Të njeriut në terit. e Kosovës, Zveçan, 1, 393, (1983).
N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace elements in Kosova basin coal, Erdohl und Kohle, Leinfelden (Deutchland), 428, 9, 1983.
N. M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal analysis of DMF, n-Butanole and Cyclohexanole extract of Kosova Basin Coal. XEMK, 3, 23 (1984).
N. M. Daci, S.T. Gashi, R.Gashi, M.Berisha, Removal of heavy metals by fly ash from acidic wastewaters. Environ. Manag. for. Develop. Countr. Istambull, I, 1-7, 266, 1984.
N. M. Daci, E. Hoxha, G. Vujicic, Trace Metal Analysis of Fractions of an DMSO extract of Kosova Basin Coal, Buletin De La Societe Chimique, Beograd, 49 (11) 723, 1984.
N. M. Daci, E. Hoxha, G. Vujicic, Trace Metal Contents of Acidic, Basic and Neutral Components of Cyclohexanole
Extract of Kosova Basin Lignite, FUEL, Guilford (England) 520, 64, 1985.
N. M. Daci, E.Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal analysis of humic and fulvic acids from Kosova Basin coal. Bull. of chem. Techn. of Kosovo, 5, 1, 45 (1985).
N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Mundësia e përdorimit të qymyrit si material jonkëmbyes për zbutjen e ujit. Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 3, 43, (1985).
N. M. Daci, E.Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal distribution in acid-base-neutral compo­nents of dioxane extract from Kosova Basin coal. Vestn. Sloven. Kem. Drus. 32/1/, 1 (1985).
N. M. Daci, M.Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin Coal. Appropriate waste Management for Developing Countries, Plenum Press, New York, 657 (1985).
N. M. Daci, S.T. Gashi, M.Berisha, Removal of heavy metals by fly ash from wastewaters, Environment International, Elexandria Va, USA, 1986.
N. M. Daci, S.T. Gashi, S. Zhuta, D. Zeneli, Mënjanimi i fenoleve nga ujërat e ndotura, IBID, 110, 1, 1986.
N. M. Daci, E. Hoxha, G. Vujicic, Trace Metal Distribution in acid-basic-neutral components of pyridine extract from Kosova Basin Coal, Erdohl und Kohle, Leinfielden (Deutchland), 178, 4, 1987.
N. M. Daci, S. Zhuta, D. Zeneli, Aqueous Sodium Dichromate Oxidation of Kosova Basin Coal, Acta Chimica Kosovica, ACK, 7, 71, 1987.
N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, S. Zhuta, D. Zeneli, Removal of organic pollutants from waste waters of coal processing industry with Kosova Basin Coal as adsorbent. Environ. Protec. Engine. 14, 3-4, 28 (1988).
N. M. Daci, Xh. Ahmeti,S.T. Gashi, D. Zeneli, S. Zhuta i N. Bajraktari, Maseni transport organskih polutana rijeke Sitnica. “Zaštita voda”, 89. Rovinj, 3-5 maj 1989, JDZV, I, 225 (1989).
N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, D.S. Zeneli, S. Zhuta, and N. K. Leka, Kosova Basin Coal Fly ash Adsorbent for heavy metals. The seventh International Conference “Che­mis­try for Protection of the Environment 1989, 4-7 september 1989, Lublin, I, 85 1989.
N. M. Daci, D. Zeneli, S. Zhuta, Studimi spectral i ekstraktit të pyridines të qymyrit – veprimi specific i saj, Acta Chim. Kosovica, 1990.
N. M. Daci, Xh. Ahmeti, S.T. Gashi, D.S. Zeneli, S.Zhuta, and N. Bajraktari, Indikatorët e ndotjes organike të lumit Sitnicë. Chm. Acta. Kos., 9, 1, 31 (1990).
N. M. Daci, M. Behluli, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, New adsorbens for coal processing wastewater treatment. Proc. Inovation Industrial Progres and environment, Strasburg, 4-6 jun, 1991, I, 1, (1991).
N. M. Daci, Xh.M. Ahmeti, S.T. Gashi, R.B. Mehmeti, Burimet e ndotjes së ujërave të Kosovës – Gjendja e mjedisit shqiptar, 1993.
N. M.Daci,Xh.M.Ahmeti,S.T.Gashi.R.B.Mehmeti, Sources of pollution of Kosova Waters, Envron letters, special issue,17 (1996).
N. M. Daci, Ndërvarësia e koncepteve Zhvillimore dhe e mbrojtjes së mjedisit, Shqyrtimi multidisciplinorë i mundësive Zhvillimore të Kosovës, 15-35, ASHAK, Prishtinë, 1996.
N. M. Daci, Mjedisi kosovar, sot dhe nesër – Zhvillimi kombëtar gjatë shekullit XXI, f.10, New York, 1996.
N. M. Daci, Mjedisi kosovar, sot dhe nesër ; shek. XXI – Mendime dhe opinione, Gjonlekaj Pulishing company, New York, 1996.
N. M.Daci, S.T.Gashi dhe M.Daci – Ajvazi, Energjia dhe mjedisi në baraspeshë, Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 2007.
R. Mehmeti, N.M. DACI, M. Rugova, Mogucnost otklanjanja metalnih jonova iz otpadnih voda talozenjem u prisutnosti amfotermnog polielektrolita, “Zastita voda”, Beograd, 1990.
R. B. Mehmeti, M. Bacaj, N.M. DACI, Prisustvo nutritienata u vodama rijeke Sitnica, Zastita Voda, Beograd, 1, 295, 1989.
S. T. Gashi , N.M. DACI, T. Selimi, Matjet e potencialit të membranes homogjene të polisulfonit të sulfonuar, IBID, 104, 1, 1986.
S. T. Gashi , N.M. DACI, Xh.M. Ahmeti, Hulumtimi i metodave dhe materialeve të reja për trajtimin e ujërave të ndotura – Gjendja e mjedisit shqiptar, 1993.
S. T. Gashi, N. M. Daci, 12th Scient. Session on Environ. Analysis, Szombathely (Hungary), (1985).
S. T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, 4th European Summer Schol in Membrane Science, Chester, England, 1987.
S. T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, 4th European Summer School in membrane Science, Chester, (U. Kigdom) (1987).
S. T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, E. Hoxha, 6th Inter. Conference Chem. for prot. of Environment, Torino, (Italy)(1987).
S. T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, IBID, 173, 1987.
S. T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, Simpoziumi mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përparimin e ambientit të njeriut në teritorin e Kosovës, Zveçan (1983).
S. T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, Summer School in Advances in Membrane Phenomena and Processes, Gdansk, Sobieszewo (Poland) (1988).
S. T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, X Sastanak hemicara Hrvatska, 1987.
S. T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, X Sastanak Kemicara Hrvatske. Zgreb, (1987).
S. T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, Xh. Ahmeti, E. Hoxha, IBID, 220, 1987.
S. T. Gashi, N. M. Daci, T.Selimi, Këshillimi i kim. teknol. të Kosovës, Prishtinë. (1986).
S. T. Gashi, N. M. Daci, Xh. Ahmeti, D. Zeneli, S. Zhuta, 6th Inter. Conference Chem. for prot. of Environment, Torino, (Italy) (1987).
S. T. Gashi, N. M. Daci, Xh. M. Ahmeti, Mjedisi shqipëtar 94, Tiranë (13-15, XII 1993).
S. T. Gashi, N. M. Daci, Xh. M. Ahmeti, T. Selimi, Sh. Krasniqi, Engineering of membrane processes, Garmich-Parterkirchen, Germany, 13-15 may 1992.
S. T. Gashi, N.M. DACI, Efekti i qymyrit në vetitë reverse osmotike të membranave të acetatit të celulozës. Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 3, 49, (1985).
S. T. Gashi, N.M. Daci, F. Podvorica, T. Selimi and B.S. Thaçi, Effect of modifica­tion time of coal with aryldiazonium salts on performance of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membranes, Desalination (2009) 1-8.
S. T. Gashi, N.M. DACI, F. Podvorica, T. Selimi, B.S. Thaçi Development and performance of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membrane, Desalination, 200, 414 (2006).
S. T. Gashi, N.M. DACI, G.Kunst, Primjena reverzne osmoze za ciscenje zagadenih voda. Zbornik radova PMF. Pristina, 7, 159 (1981).
S. T. Gashi, N.M. DACI, M. Berisha, 1st Intern. Sympo. of Envirion. Technol for Develop. Countries, Instambull, (1982).
S. T. Gashi, N.M. DACI, M. Berisha, Nau?ni skup Energija i sredina, medjusobni utjecaji i mogu?a riješenja, Sarajevo (1981).
S. T. Gashi, N.M. DACI, M. Berisha, Reverzna osmoza u funkciji zastite ccavekove okoline. Zbornik radova naucnog skupa Energija i sredina, Sarajevo, 1, 803 (1981).
S. T. Gashi, N.M. DACI, M.Berisha, The coal as additive material for preparation of asymetric CA membranes. Proc. 1st Intern. Symp. Of Environ. Technol. for Develop. Countries, Istambul, vol 2, 152 (1982).
S. T. Gashi, N.M. DACI, T. Selimi, Disa karakteristika fiziko kimike të ujit të liqenit “Batllava”. Bul. i Kim. Tekn. të Kosovës, 49,2, (1983).
S. T. Gashi, N.M. DACI, T.J. Selimi, Këshillimi i parë i Kimistëve dhe teknologëve të Kosovës dhe Symp. i parë Jugosllav mbi elementet e rrallë, Prishtinë (1982).
S. T. Gashi, N.M. DACI, T.J. Selimi, Reverse Osmosis Properties of Cellulose acetate-coal membranes. Environ. Manag. For. Develop. Countr. Istambull, I, 1-9, 405, (1984).
S. T. Gashi, N.M. DACI, T.J. Selimi, Reverse osmosis Separation of some metal ions from mining effluents with heterogeneous asymmetric membranes. Envir. Protec. Engine., 15, 3-4, 142 (1989).
S. T. Gashi, N.M. DACI, VII Jugoslavenski Kongres za cistu i primanjenu kemiju, Sarajevo, 86, 1979.
S. T. Gashi, N.M. DACI, Xh. Ahmeti, E. Hoxha, Mënjanimi i metaleve të rënda nga ujërat e ndotura, IBID, 117, 1, 1986.
S. T. Gashi, N.M. DACI, Xh. Ahmeti, K. Vranovci, N. Bajraktari, 7th Intern. Conference “Chemistry for Protection of the Environment”, Lublin, (Poland), 4-7 Semptember 1989.
S. T. Gashi, N.M. DACI, Xh. Ahmeti, K. Vranovci, N. Bajraktari, IBID, 1989.
S. T. Gashi, N.M. DACI, Xh. Ahmeti, T.J. Selimi, E.Hoxha, Removal of heavy metals from industrial wastwaters. Chemistry for protection of the environment 1987, Elsevier, Amsterdam, New York, Tokyo, Oxford, 91 (1988).
S. T. Gashi, N.M. DACI, Xh.M. Ahmeti, K. Vanovci, N. Bajraktari, Thermodynamics of the absorbtion of some metal ions on bentonite, Environment protection Engineering, 118, 1990.
S. T. Gashi, N.M. DACI, Xh.M. Ahmeti, K. Vranovci, N. A. Bajraktari. Thermodinamics of the process of adsorbtion of some metal ions on bentonite. Kërkime 6, 137, (1998).
S. T. Gashi, Xh.M. Ahmeti, N.M. DACI, B. Serhati, Pracenje kvaliteta voda akumulacije “Radoniqi” , “Zastita voda 90”, Tivar, 23-25 maj, 1990, JDZV, 1, 150, (1990).
S. T.Gashi, N.M.DACI, F.I.Podvorica, T.Selimi, B.S. Thaçi, Development and performance of cellulose acetate_coal heterogeneous reverse osmosis membranes, Mesina Italy,26 shtator 2006.
S. T.Gashi, N.M.DACI, F.I.Podvorica, T.Selimi, B.S. Thaçi, Proceset membranore dhe trajtimi i ujrave të ndotura, Kërkime, ASHAK, Prishtinë 2007.
S. T.Gashi, N.M.DACI, F.I.Podvorica, T.Selimi, B.S. Thaçi, Proceset membranore dhe trajtimi i ujrave të ndotura, Sympoziumi për mbrojtjen e ambientit Prishtinë 26 tetor 2007 ASHAK,Prishtinë.
S. T.Gashi, N.M.DACI, T.Selimi, B.S. Thaçi, M.N.Daci-Ajvazi, A. Dylhasi, Perfor­mances of improved cellulose acetate – coal reverse osmosis membranes. 2nd Sym­posium of Chemistry and Environment, 16-19 qershor 2009 Tivar (Mali i Zi).
S. T.Gashi, N.M.DACI, T.Selimi, B.S. Thaçi, M.N.Daci-Ajvazi, A.Dylhasi, Processes for pretreating and desalinating sea water with heterogeneous reverse osmosis membranes. 2nd Symposium of Chemistry and Environment, 16-19 qershor 2009 Tivar (Mali i Zi).
S. T.Gashi, N.M.DACI, Xh.M.Ahmeti, Research on new methods and materials for wastewater treatment, Environ. letters, special issue, 77 (1996).
T.Selimi, S. T. Gashi, N. M. Daci, Kongresi i VIII Jugosllav për kimin e pastër dhe të aplikuar. Prishtinë, (1988).
Xh. M. Ahmeti, S. T. Gashi, N. M. Daci, Mjedisi shqipëtar 94, Tiranë (13-15, XII 1993).
Xh. M. Ahmeti, S. T. Gashi, N.M. DACI, K. Vranovci, E. Hoxha, Kongresi I VIII Jugosllav për Kimin e pastër dhe të aplikuar. Prishtinë, (1988).
Xh. M. Ahmeti, S. T. Gashi, N.M. DACI, R. Mehmeti, N. Bajraktari, Kongresi i VIII Jugosllav për Kimin e pastër dhe të aplikuar, Prishtinë, (1988).
Xh.M. Ahmeti, S. T. Gashi , N.M. DACI, Karakteristikat fiziko kimike të ujërave të liqeneve akumuluese të Kosovës, Hulumtimi i metodave dhe materialeve të reja për trajtimin e ujërave të ndotura – Gjendja e mjedisit shqiptar, 1993.
Xh.M. Ahmeti, S. T. Gashi, N.M. DACI, Krakterizacija i znacaj nekih mineralnih voda Kosova.” Zastita voda 91”, Neum, 20-22 maj, 1991, JDZV, 1, 120, (1990)

Kumtesa:
N.M.Daci, I. Ramadani, H. Mehmeti, Simpozium o stanju, zastiti i unapredjenju covekove sredine, Prishtinë, 31, 1977.
N.M.Daci, M. Musa, D. Hoxha, V-ti Jugoslovenski Simpozij ciste i primjenjene kemije, Novi Sad, 1976.
N.M.Daci, Savjetovanje Hemicara Srbije, Beograd, 29, 1978.
N.M.Daci, at all, Advances in Separation Science, Trieste, 16, 1978.
N.M.Daci, International Sympozium on Environmental Impact Assesment, Aberdeen, 1980.
N.M. Daci, M. Berisha, S. T. Gashi, Nau?ni skup Energija i sredina, medjusobni utjecaji i mogu?a riješenja, Sarajevo (1981).
N.M. Daci,, M. Berisha, S. T. Gashi 1st Intern. Sympo. of Envirion. Technol for Develop. Countries, Instambull, (1982).
N.M. Daci, S. T. Gashi, Xh. Ahmeti, Këshillimi i parë i Kimistëve dhe teknologëve të Kosovës dhe Symp. i parë Jugosllav mbi elementet e rrallë. Prishtinë (1982).
N.M. Daci, E. Hoxha, S. T. Gashi, VII Jugosllavenski Kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Novi Sad, (1983).
N.M. Daci, S. T. Gashi, Xh. Ahmeti, IBID, 173, 1982.
N. M. Daci, S. T. Gashi, M. Berisha, R. Mehmeti, Simpoziumi mbi gjendjen, mbrojt­jen dhe përparimin e ambientit të njeriut në teritorin e Kosovës, Zveçan (1983).
N. M. Daci, E. Hoxha, S. T. Gashi, III Jugoslavenski simpozij organskoj kemiji, Ljubljana, 1984.
N. M. Daci, S. T. Gashi, M. Murati, Këshillimi i dytë i Kimistëve dhe i Teknologëve të Kosovës, Prishtinë (1984).
N. M. Daci, S. T. Gashi, K.Vranovci, Këshillimi i dytë i Kimistëve dhe i Teknologëve të Kosovës, Prishtinë (1984).
N. M. Daci, D. Zeneli, Jugoslovenski Simpozijum ciste I primjenjene kemije, Tuzla, 72, 1984.
N. M. Daci, S. T. Gashi, M. Berisha, Xh. Ahmeti, IV Jugoslavenski simpozij o analitickoj kemiji, Split, (1985).
M. Berisha, N. M. Daci, IBID, 247, 1985.
N. M. Daci, S. T. Gashi, D. Zeneli, 12th Scient. Session on Environ. Analysis. Szombathely. (Hungary), (1985).
N. M. Daci, S. T. Gashi, S. Xhuta, D.Zeneli, Këshillimi i kim. teknol. të Kosovës, Prishtinë. 1986.
N. M. Daci, S. T. Gashi, S. Xhuta, D.Zeneli, Këshillimi i kim. teknol. të Kosovë, Prishtinë. 1986.
N. M. Daci, E. Hoxha, X Sastanak hemicara Hrvatske, 111, 1987.
N. M. Daci, S. Zhuta, S. Gashi, Xh. Ahmeti, F. Gashi, TRISOC III, Grac, 34, 1988.
N. M. Daci, M. Berisha, S. Zhuta, D. Zeneli, X International Sympozium Chemistry of the Mediteranien, Primosten, 108, 1988.
N. M. Daci, VIII Jugoslovenski Kongres za hemiju i tehnologiju, Plenarno predavanje, Prishtinë, P-6, 1988.
N. M. Daci, D. Zeneli, S. Zhuta, IBID, I-8, 1988.
N. M. Daci, D. Zeneli, S. Zhuta, VIII Jugoslovenski Kongres za hemiju i tehnologiju, Prishtinë, I-9, 1988.
N. M. Daci, S. T. Gashi, Xh. M. Ahmeti, S. Zhuta, D. Zeneli, 7th Intern. Conference “Che­mistry for Protection of the Environment”, Lublin, (Poland), 4-7 Semptember 1989.
N. M. Dci, S. T. Gashi, Xh. M. Ahmeti, Mjedisi shqipëtar 94, Tiranë (13-15, XII 1993).
N. M. Daci., S. T. Gashi., M.N. Daci- Ajvazi., L.Zeneli., T. Selimi., B. Thaçi, Energy and environment in the balance-Kosovo case. 1st Symposium of Chemistry and Environment. Budvë, Mali i Zi 12-15 qershor 2007. 
N. M.Daci, S.T.Gashi dhe M.Daci – Ajvazi, Energjia dhe mjedisi në baraspeshë, Kërkime 2 -6 Prishtinë 2007. Tryezë shkencore.
N. M.Daci, S.T. Gashi, M.Daci-Ajvazi, L. Zeneli, Sustainable energy for sustainable development, 3rd Danube Academies Conference (DAC) - The voice of science, organized by European Academy of Sciences and Arts at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 25th September 2012.
N. M.Daci, L. Zeneli, M.Daci-Ajvazi, Impacts of thermo power plants pollution on human biochemical blood parameters. Kosova case, 4th Danube Academies Conference (DAC), organized by European Academy of Sciences and Arts at the Rumanian Academy of Sciences, Bucharest, 9-10 Aprill 2013.

Projekte shkencore:
Furnizimi i Kosovës me ujë të pijes dhe hulumtimi i ujërave të ndotura, Udhëheqës i projektit të financuar nga WHO, (1973-1975).
Zhvillimi i fazave të larta të prodhimtarisë në ekonominë e Kosovës, Udhëheqës projekti 1975-1976.
Hulumtimi i substancës së qymyrit dhe mundësia e përfitimit të karburantëve të pastër si dhe plehërave kimikë organikë, Udhëheqës projekti, (1979-1982).
Përcjellja e ndryshimeve të kualitetit të ujit të akumulimit të liqenit “Batllava”, 1982-1983.
Studimi i mundësisë së pastrimit të ujrave të ndotura të industrisë së Kosovës, (1983-1986).
Studimi i kualitetit dhe përbërësve të Boksitit të Kosovës, Udhëheqës projekti, (1985-1986).
Përcjellja e ndryshimeve të kualitetit të ujit të akumulimit të liqenit “Radoniq”, 1982-1985.
Kadastri i ndotësve të ujërave të Kosovës, Udhëheqës projekti, 1986-1987.
Hulumtimet e metaleve për gatitjen e membranave hiperfiltruese dhe mundësia e përdorimit të tyre, (1987-1989).
Precipitimi i hidroksideve amfoterne në prani të polielektrolitëve amfotern, 1989-1991.
Identifikimi i ndotësve të efluentëve të ujërave urbane dhe të industrisë dhe trajtimi i tyre, ASHAK, (2013-2014).

Tekste dhe monografi:
N.M. Daci, Struktura organske substance Kosovskog ugljena, Prishtina, 1978.
N.M. Daci, Kimia Organike, (tekst universitar), Prishtinë, 1981.
N.M. Daci, Kimia organike për studentët e mjeksisë dhe biologjisë, Prishtinë, 1982.
N.M. Daci, O. Leci, Kimia Organike, për klasën IV të shkollës së mesme, Prishtinë, 1983.
N.M. Daci, M. Bicaj, Kimia Organike, për klasën III të shkollës së mesme, Prishtinë, 1984.
N.M. Daci, R. Mehmeti, M. Bicaj, Xh. Ahmeti, Kimia, për kl. VII të shkollës fillore, Prishtinë, 1980.
N.M. Daci, R. Mehmeti, M. Bicaj, Kimia, për kl. VIII të shkollës fillore, Prishtinë, 1981.
N.M. Daci, R. Mehmeti, M. Bicaj, Xh. Ahmeti, Kimia, për kl. VII të shkollës fillore (program i ri), Prishtinë, 1987.
N.M. Daci, R.Mehmeti, M.Bicaj, Kimia, për kl. VIII të shkollës fillore, Prishtinë, 1988.
N.M. Daci, M. Bicaj, D. Zeneli, Kimia Organike, për kl. IV të shkollës së mesme, Prishtinë, 1990.
N.M. Daci, Kimia Organike Eksperimentale, ASHAK – Libri Shkollor, Prishtinë, 1998.
N.M. Daci, Kimia Organike, botim i dytë i zgjeruar dhe i ndryshuar 30%, Prishtinë, 1996.
N.M. Daci, Kimia e mjedisit, Ndotja industriale – Parandalimi, ASHAK – Libri Shkollor, Prishtinë, 1998.
N.M.Daci, Kimia Organike, botimi i tretë i plotësuar, Prishtinë, 2003.
N.M.Daci, M.Daci-Ajvazi, botimi i katërt i plotësuar, Prishtinë, 2009.
Nexhat Daci, Majlinda Daci-Ajvazi, Kimia Organike, Tekst Universitarë, Botimi V i plotësuar, 2014, Libri Shkollor.
N.M.Daci, M.Daci-Ajvazi, Shkenca e Mjedisit-Zhvillim i Qëndrueshëm, ASHAK, dhjetor 2014.