Fejzullah Krasniqi Akademik

Biografia

Lindi më 1953 në fshatin Ty­gjec të Kamenicës, ku kreu shko­llën fillore. Në Prishtinë kreu Shkollën e mesme Teknike të Ma­kinerisë (1972), dhe Fakultetin Tek­nik, Seksioni i Mak­inerisë (1977). Studimet e magjistra­turës i kreu në Shkup (1983). U dok­torua në Universitetin e Prishtinës, më 1988. Pas diplomimit punoi tre vjet inxhinier në Fabrikën e Pllakave të Qeramikës në Kamenicë. Më 1979 ishte ligjërues në Qendrën për Shkollim të Lartë në Ferizaj. Po atë vit 1979 zgjidhet asistent në Fakultetin e Ma­kinerisë në lëndën e Termodinamikës. Më 1989 merr titullin docent, më 1994 profesor inordinar ndërsa më 1999 profesor ordinar për lëndën Ngrohja dhe klimatizimi në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike të UP. Aktualisht mban lëndët: Ngrohja, Klimatizimi, Termodinamika inxhi­nierike, Dinamika e proceseve, etj.

Në vitet 2004, 2005 dhe 2006, në cilësinë e bashkëprofesorit, ka ligjëruar në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës. Prej vitit 2005 është angazhuar në cikle ligjëratash në Universitetin Politeknik të Tiranës, ndërsa nga viti 2010 edhe në USH të Tetovës. Ka udhëhequr 5 kandidatë në doktoraturë, për 9 të tjerë ka qenë në komisione vlerësimi dhe mbrojtjeje, ndërsa për 3 kandidatë është angazhuar në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike të UP të Tiranës. Ka udhëhequr shumë magjis­tratura, punime masteri dhe diploma.

Si autor i vetëm, apo me bashkautorë, ka botuar mbi 105 punime shkencore, nga të cilat rreth 40% jashtë vendit, disa me recensione ndërkombëtare. Ka botuar 8 tekste universitare dhe 2 tekste monografike. Për dy mandate ishte prodekan, ndërsa për dy mandate radhazi dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike. Është anëtar i Senatit të UP dhe shef i Departamentit.

Në vitet 1985 dhe 1987 ka specializuar për gjashtë muaj në Institutin e Energjetikës MEI në Moskë (BRSS). I udhëhequr nga profesori me famë botërore, J. J. Sokollov, ka kryer studime të thelluara në fushën e Termofikimit dhe të rrjeteve termike. Në vitin 1991 bëri një specializim dymujor në fabrikën për prodhimin e turbinave me avull “MAN” në Nuremberg të Gjermanisë dhe në Universitetin Teknik të Munihut. Më 2004 ka bërë punë hulumtuese në Universitetin e Leçes (Itali). Për vizita studimore apo referime të punimeve shkencore në tubime dhe konferenca shkencore ka qëndruar në: Universitetin Teknik të Vjenës, atë të Berga­kademisë të Fraibergut, në Bratislavë, Erlangen, Torino, Gjenovë, Selanik, Budapest, etj.

Nga viti 1998 është nënkryetar i Shoqatës Termoteknike Shqiptare me seli në Tiranë dhe anëtar i Shoqatës Termoteknike të Italisë. Për punën në mësimdhënie ka marrë mirënjohje nga Fakulteti i Inxhinierisë Meka­nike në Prishtinë dhe nga ai i Tiranës. Në vitin 2002, ka qenë anëtar i Këshillit për përgatitjen e Strategjisë dhe politikave afatgjate energjetike të Kosovës, ndërsa nga 2009 është drejtor i Bordit të drejtorëve të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës "Adem Jashari". Në vitin 2008 është zgjedhur anëtar korrespondent i ASHAK-ut ndërsa më 2012 anëtar i rregullt. Është sekretar i Seksionit të Shkencave të natyrës të ASHAK-ut. Më 20 tetor 2015, Universiteti Politeknik i Tiranës i jep titullin "Doctor Honoris Causa" me motivacion: "Për kontribut të shquar në rritjen e nivelit të punës mësimore dhe shkencore të përgatitjes së inxhinierëve të rinj në trojet mbarë shqiptare".

Bibliografia

Lista e punimeve

Krasniqi F. Analiza e kapacitetit termik të ngrohësve në kushtet e përcjellshmërisë jostacionare termike nëpër mur (me bashkautorë), Konferenca IV e ShTSh, Tiranë, 2007.

Krasniqi F. Bilanci i proceseve në furrën elektrike të ferronikelit (me bashkautorë) , Konferenca IV e ShTSh, Tiranë, 2007.

Krasniqi F., Selimaj R. Arsyeshmeria ekonomike e perdorimit te sistemeve gjeotermale për kushtet e Kosoves, referuar në Takimin V të Institutit Albshkenca, Prishtine, 1-3 tetor 2010.

Krasniqi F., Selimaj R. Temperatura dhe ndikimi i saje ne konsumin e energjise termike te ngrohja ne largesi, Kërkime, nr 17, ASHAK, Prishtinë, 2010, fq 213-229.

Krasniqi F., Selimaj R., Ekuilibri termik i njeriut , faqe 71-81, Revista shkencore Kërkime, nr. 14 ASHAK, Prishtinë, 2007.

Krasniqi, F . Analiza e kohës optimale për kyçjen dhe shkyçjen e aparatit ngrohës në lokal (me bashkautor), Makineria, nr. II/2, Fakulteti i Makinerisë, Prishtinë, 1998, fq. 57-62.

Krasniqi, F . Ndikimi i akumulimit të nxehtësisë në muret e objekteve në temperaturën e brendshme, Përmbledhje punimesh, Konferenca I e Shoqatës Termoteknike Shqiptare, “Përdorimi me efektivitet i energjisë termike”, Elbasan, 1999, fq. 17-24.

Krasniqi, F . Optimizmi i cikleve të impianteve energjetike me metodën entropike (me bashkautorë) Përmbledhje punimesh të Konferencës I-rë Termoteknike Shqiptare, Elbasan, 1999, fq. 25-31.

Krasniqi, F. Analiza dhe sinteza e sistemeve termofikuese për kushtet e Kosovës, disertacion i dorëshkrimit, Prishtinë, 1988.

Krasniqi, F. Analiza e shkallës së djegies të flakës rrethore simetrike (me bashkautorë) Përmbledhje punimesh, Konferenca I Termoteknike Shqiptare, Elbasan, 1999, fq. 71-76.

Krasniqi, F. Analiza e transportit të gazit dhe caktimi i vëllimit akumulues të gazsjellësit (me bashkautorë), botuar në The 19th International DAAAM Symposium “Intelligent manufacturing & Automation: Learning from the Nature”, 22-25th, October 2008.

Krasniqi, F. Analysis and optimalization of main components of ejctors in distanc heating system (me bashkautorë), The 19th International DAAAM Symposium “Intelligent manufacturing & Automation: Learning from the Nature”, 22-25th October 2008.

Krasniqi, F. Aplikimi i ezhektorëve në sistemet e ngrohjes dhe analiza e karakteristi-kave të tyre, Përmbledhje punimesh të Këshillimit të 7-të për ngrohtore të Jugosllavisë, mbajtur në Gjakovë, 1987, fq. 131-139.

Krasniqi, F. Applicazione del riflesso(riverbero)conforme sul, 63° congresso nazionale ATI, Associazione Termotecnica Italiana. Palermo, 2008.

Krasniqi, F. Cilësia e nxehtësisë dhe ngrohja e ndërtesave (me bashkautorë), Kërkime nr 13, ASHAK, Prishtinë, fq. 169-181.

Krasniqi, F. Cilesia e nxehtesise dhe rezistenca termike optimale (me bashkeautorë), QBENBREB (Virtual Balkan Power Centre for Advance of renewable Energy Source in Western Balkans),Tirane 2007;

Krasniqi, F. Dinamika e këmbyesve të nxehtësisë me kahe të njëjtë dhe të kundërt të rrymimit (me bashkautorë), Makineria, viti I, nr. 1, Fakulteti i Makinerisë, Prishtinë, 1997, fq. 63-73.

Krasniqi, F. Dinamika e proceseve ne furrat metalurgjike me flake, Buletini i punimeve shkencore, FXM,Mitrovicë, (me bashkautorë) nr.1, fq. 96-99,2004.
Krasniqi, F. Djegia dhe ndotja nga komunikacioni, Konferenca ndërkombëtare për ndotje dhe reciklim, IEME,Prishtinë,25.mars 2005.

Krasniqi, F. Entropy generation minimization of a doublepipe pin fin heat exchanger (me bashkautor), me recension ndërkombëtar, Revista Applied Thermal Engineering, 2008;

Krasniqi, F. Furnizimi i Prishtinës me energji termike duke e shfrytëzuar avullin nga turbina e TE-Obiliq, punim magjistrature, Fakulteti i Makinerisë, Shkup, 1983.
Krasniqi, F. Optimizimi i shpenzimeve të përgjithshme te ngrohja në largësi për kushtet e Prishtinës, Përmbledhje punimesh, nr. 3, Fakulteti Teknik, Prishtinë, 1985.

Krasniqi, F. Humbjet konvektive të nxehtësisë në muret e ndertesave, (me bashkautorë), referuar në Konferencen nderkombetare për energjetikë, Tiranë,15.maj 2009.

Krasniqi, F. Mathematical modeling of linear and nonlinear flow the through the reservoir’(me bashkautorë). Punimi është pranuar për botim në The 16th International research/expert conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, Dubai, UAE, 10-12 september 2012.
106.

Krasniqi, F. Ndikimi i parametrave të rrjetit termik në kyçjen e stabilimenteve të ngrohjes, Përmbledhje punimesh të Këshillimit të 7-të për ngrohtore të Jugosllavisë, mbajtur në Gjakovë, 1987, fq. 112-116.

Krasniqi, F. Optimizimi i seksionit tërthor të brinjëve në formë të shkopinjve duke u mbështetur në optimizimin sipas Paretos, (me bashkautorë), Permbledhje punimesh të Simpoziumit të pestë ndërkombëtar ”Turbulenca dhe transmetimi i nxehtësisë dhe masës” fq. 739-742, Dubrovnik, 25-29.09.2006. Me recension ndërkombëtar.

Krasniqi, F. Përcaktimi i temperaturës së dërgimit dhe të kthimit te ngrohja në largësi për kushtet e Prishtinës, Përmbledhje punimesh, nr.3, Fakulteti Teknik, Prishtinë, 1985.

Krasniqi, F. Projecting of ventilitation canal With minimal flow resistance (me bashkautorë), botuar në The 19th International Daaam Symposium “Intelligent manufacturing & Automation: Learning from the Nature”, 22-25th October 2008.

Krasniqi, F. Vështrim llogaritjes të lartësisë së tymtareve të TEC Kosova A nga aspekti ekologjik, Konferenca I Termoteknike Shqiptare, Elbasan, 1999.

Krasniqi, F., Analiza e konfortit te brendshem termik, Kërkime, nr 16, ASHAK, Prishtinë, 2008,fq.25-33.

Krasniqi, F., Selimaj R. The analysis of basic parameters change in a condition of nonststionary thermal conduct of the flat wall, MTEM 2007, International Conference-TC Cluj-Napoca, Romania.

Krasniqi, F.,Berisha,Xh. Analiza dhe modelimi i rrjetave termike me Excel, Kërkime, nr. 10, ASHAK, Prishtinë, 2002.

Krasniqi, F. Analiza e rrjedhjes laminare dhe e asaj turbulente në gypat cilindrikë për fluide të ndryshme (me bashkautorë), Makineria, nr. II/1, Fakulteti i Makinerisë, Prishtinë, 1998, fq. 57-64.

Krasniqi, F. Analiza krahasuese e cikleve termodinamike të motorëve termikë me gaz (me bashkautorë), Makineria, III/1, Prishtinë, 2001.

Krasniqi, F. Analiza dhe zgjedhja e akumulatorëve të nxehtësisë për sistemin e furnizimit me ujë të ngrohtë sanitar (me bashkautorë), Konferenca IV e ShTSh, Tiranë, 2007.

Krasniqi, F. Aplikimi i numrave kompleksë dhe i pasqyrimit konform në optimizimin e cikleve të impianteve të turbinave me avull me shumë marrje (me bashkautorë), Kërkime, nr. 6, ASHAK , Prishtinë,1998, fq. 19-30.

Krasniqi, F. Caktimi i vektorit kryesor dhe momentit kryesor të forcave të presionit ndaj tejrrymimit të trupit cilindrik (me bashkautorë), Makineria, viti IV, Nr.1, Prishtinë 2002, fq. 75-80.

Krasniqi, F. Energjia e nevojshme për ngrohjen e serrave me xham (me bashkautorë), Kërkime nr.7 të ASHAK, Prishtinë, fq. 45-55.

Krasniqi, F. Gas transport analysis and determination of gas line accumulation volume (me bashkeautorë) , DAAM International, Vienna, Austria, 2009, pp 029.

Krasniqi, F. Gradëorët dhe fuqitë e nevojshme për ngrohje në serra, (me bashk-autorë), Kërkime nr. 9 ASHAK, Prishtinë, 2002.

Krasniqi, F. L’Influenza del modo di produzione del calore sulla rezistenca termica dei muri, (Ndikimi i mënyrave të prodhimit të nxehtësisë në rezistencën termike të murit), Përmbledhje punimesh të Kongresit të 59-të të Shoqatës Termoteknike të Italisë, 14-17 shtator 2004.

Krasniqi, F. Mundesia e aplikimit te nenstacioneve termike ezhektorike ne sistemin e ngrohjes te qytetit te Gjakoves, (me bashkeautorë), referuar në Konferencën nderkombetare për energjetikë, Tiranë,15. maj 2009.

Krasniqi, F. Ndërtimi dhe zgjedhja e modelit matematikor të ndikimit të formës gjeometrike të lokalit gjatë ngrohjes së tij me ajër (me bashkautorë), BShT, Universiteti Politeknik i Tiranës, 2001.

Krasniqi, F. Ndikimi i ekraneve termike në transmetimin e nxehtësisë me konveksion, Përmbledhje punimesh, Nr.1, Fakulteti i Makinerisë, Prishtinë, 1995, fq. 53-60.

Krasniqi, F. Roli i numrave kompleks dhe i pasqyrimit konform në termoteknikë dhe në termoenergjetikë (me bashkautorë), Makineria, nr. II/2, Fakulteti i Makinerisë, Prishtinë, fq. 49-56.

Krasniqi, F. Shpërndarja e proceseve vatrore te djegia e gazit në hapësirë të kufizuar, (me bashkautorë), ShTSh, Konferenca e dytë, Tiranë, dhjetor 2000 .

Krasniqi, F. Varësia e rrjedhjes së ujit nga përmasat gjeometrike dhe parametrave termikë në procesin e ftohjes, Makineria, Viti I, nr. 2, Fakulteti i Makinerisë, Prishtinë, 1997, fq. 73-79.

Krasniqi, F. “Shënime historike mbi zhvillimin e Termoteknikës Shqiptare” (me bashkautorë), Përmbledhje punimesh, Konferenca I e Shoqatës Termoteknike Shqiptare, Elbasan, 1999, fq. 3-7.

Krasniqi, F., Berisha, Xh. L’influenza dei parametri idraulici al consumatore critico nel sistema di riscaldamento a distanza, Përmbledhje punimesh të Kongresit XXXII ANIMP OICE UAMI, Rimini (Itali), 6-7 tetor 2005.

Krasniqi, F. Aftesia akumuluese e nxehtesise ne muret e ndertesës, (me bashkautorë) Kerkime, nr 18, ASHAK, fq. 45-58.

Krasniqi, F. Analiza e fushës së përdorimit të materialeve termoizoluese, (me bashkautorë) punim i paraqitur në seminarin për ruajtjen e energjisë, 4 tetor, 2002, Prishtinë.

Krasniqi, F. Analiza e ndotjes nga sistemet termoenergjetike (me bashkautorë) , Përmbledhje punimesh të shoqatave inxhinierike të Kosovës, Prishtinë, 2002.

Krasniqi, F. Analiza e ndryshimit të fuqisë së ngrohësit në gjendjen stacionare të këmbimit të nxehtësisë, (me bashkautorë) Elektroenergjetika-Tregu-Integrimi, Buletini i Fakultetit të Inxhinierise Mekanike, Tiranë 2004, fq. 207-214.

Krasniqi, F. Analiza e ndryshimit të fuqisë së ngrohësit te përcjellshmëria jostacionare e nxehtësisë nëpër mure (me bashkëautorë), punim i paraqitur në seminarin për ruajtjen e energjisë, 4 tetor, 2002, Prishtinë.

Krasniqi, F. Analiza e përcjellshmërisë jostacionare të nxehtësisë nëpër murin e rrafshët, (me bashkautorë), Makineria, viti IV, Nr. 1, Prishtinë 2002, fq. 51-58.

Krasniqi, F. Analiza e proceseve ne kullat e ftohjes, Konferenca nderkombetare, Instituti Albshkenca dhe Instituti i fizikës bërthamore ,Tiranë, Gushte 2008 .

Krasniqi, F. Analiza e sektorit të sipërm të këmbimit të nxehtësisë në furrat vatër-xhaketë të Trepçës (me bashkautorë), Makineria, viti IV, Nr. 1, Prishtinë 2002, fq. 59-68.

Krasniqi, F. Analiza e ndryshimit të zonës kufitare ndërmjet temperaturës së ambientit dhe të sipërfaqeve të murit të rrafshët në kushtet e përcjellshmërisë termike josta-cionare, Simpoziumi I i Shoqatës së Inxhinierëve të Makinerisë së Kosovës, “Gjendja dhe perspektiva e Inxhinierisë Mekanike”, 20-21-2004, Prishtinë.

Krasniqi, F. Analysis and Optimization of main Components of Ejectors in a Distant Heating Systemë, DAAM International, Vienna, Austria 2009.

Krasniqi, F. Aplikimi i pasqyrimit konform në rrjedhjen e lëngjeve nga rezervuari (me bashkautorë), Konferenca IV e SHTSH, Tiranë, 2007.

Krasniqi, F. Caktimi i trashësisë optimale të shtresës termoizoluese të ftohësave të furrës vaterxhaketë, (me bashkautorë), Buletini nr. 2 i SHLT, Mitrovicë, 2002.

Krasniqi, F. Disign of ventilation Duct with Minimal Flow Resistence (me bashkautorë), 19 International DAAM Symposium, pp 89, Viena, 2008 .

Krasniqi, F. Ekzaminimi i agregatit të gurthyesit nga vendburimi i Korreticës dhe opsionet shtesë për prodhimin e betonit dhe asfaltit (me bashkautorë), Materialet e Simpoziumit VI ndërkombëtar “Materialet dhe përdorimi i tyre” dhe i referuar me 25.11.2006 në Tiranë.

Krasniqi, F. Il riflesso della corrente del flusso della torre di raffreddamento per l'aspirazione della miscela vaporearia in ciascuno dei due lati (me bashkautorë), applicazione del riflesso (riverbero) conforme sul 63° congresso nazionale ATI, Associazione Termotecnica Italiana, Palermo 2008.

Krasniqi, F. Koeficienti i korelacionit linear per sasine e hargjuar të koksit gjatë prodhimit të plumbit në furrat shahte të Trepçës (me bashkautorë). Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 2008, fq.61-71.

Krasniqi, F. Llogaritja e rrjetave hidraulike me ndihmën e programit MS EXEL (me bashkautorë) , Përmbledhje punimesh të Shoqatës Termoteknike Shqiptare, Tiranë, 2002.

Krasniqi, F. Modelimi dhe transmetimi i nxehtësisë nëpër një mur në regjimin jostacionar (me bashkautorë), Konferenca IV e ShTSh, Tiranë, 2007.

Krasniqi, F. Modelimi i difuzionit të lagshtirës nepër mur për një mjedis të mbyllur, (me bashkëautorë),SHTSH, Tiranë,2006.

Krasniqi, F. Modelimi i lagështisë së ajrit të një mjedisi të mbyllur në kushtet e difuzionit stacionar dhe difuzionit jostacionar nëpër murin e rrafshët (me bashkautorë), Konferenca IV e ShTSh, Tiranë, 2007.

Krasniqi, F. Modelimi i rezervuarëve me lëndë djegëse të lëngët (me bashkautorë), Makineria, viti I, nr. 2, Fakulteti i Makinerisë, Prishtinë, 1997, fq. 73-79.

Krasniqi, F. Analiza e konsumit të avullit në turbinë për regjime të ndryshme të punës së termoelektrocentraleve (me bashkautorë), Makineria, viti I, nr. 2, Fakulteti i Makinerisë, Prishtinë, 1998, fq. 49-55.

Krasniqi, F. Mundësia e shfrytëzimit optimal te energjisë termike sekondare të TEC-eve për ngrohje në largësi me ndihmën e pasqyrimit konform (me bashkautorë) , ShTSh, Konferenca e dytë, Tiranë, dhjetor 2000.

Krasniqi, F. Mundësia e shfrytëzimit të energjisë së diellit në kushtet tona (me bashk-autorë), Përmbledhje punimesh të shoqatave inxhinierike të Kosovës, Prishtinë, 2002.

Krasniqi, F. Mundësia e shfrytëzimit të energjisë së diellit në kushtet tona” (me bashkautorë), Përmbledhje punimesh të Shoqatave Inxhinierike të Kosovës, fq. 61-67, Prishtinë, 2002.

Krasniqi, F. Ndikimi i ekraneve termike në transmetimin e nxehtësisë me rrezatim, Teknika, Vëllimi 1, Ferizaj 2003, fq. 34-41.

Krasniqi, F. Ndikimi i parametrave hidraulik në konsumatorin kritik në sistemin e ngrohjes në largësi (me bashkautorë), Kërkime, nr 15, ASHAK, Prishtinë, 2007, fq. 91-104.

Krasniqi, F. Ndotja e ambientit nga sistemet termoenergjetike, (me bashkautorë), Pëmbledhje punimesh, Konferenca I Termoteknike Shqiptare, Elbasan, 1999.

Krasniqi, F. Optimizimi i diametrave te gypave magjistral te ngrohja në largësi (termofikimi) për kushtet e furnizimit me nxehtësi të qytetit te Prishtinës, Shoqata termoteknike Shqiptare, Prishtinë, 2010.

Krasniqi, F. Parameters optimisation of welding operation through isotherms in the heat affected zone (me bashkautorë), 6th International Research/Expert Conference, TMT 2002, Neum, B&H, 18-22 September, 2002.

Krasniqi, F. Përcaktimi i parametrave optimalë të saldimit përmes izotermave në zonën e ndikimit të nxehtësisë (me bashkautorë), Simpoziumi III ndërkombëtar “Materialet dhe përdorimi i tyre”, 19-21-11-2003.

Krasniqi, F. Prospettive del sviluppo del sistema energetico in Albania.Questioni di emergenza (me bashkautorë). Punimi i prezantuar në Kongresin e 59-të Shoqatës Termoteknike të Italisë, Gjenovë, 14-17 shtator 2004.

Krasniqi, F. Regjimi hidraulik i sistemeve termofikuese të tipit të hapur (me bashkautorë), Përmbledhje punimesh, Nr.1, Fakulteti i Makinerisë, Prishtinë, 1995, fq. 6-67.

Krasniqi, F. Rezistenca minimale termike e mureve të jashtme të objekteve ndërtimore, Simpoziumi I i Shoqatës së Inxhinierëve të Makinerisë së Kosovës, “Gjendja dhe perspektiva e Inxhinierisë Mekanike” (me bashkautorë), 20-21-2004, Prishtinë.

Krasniqi, F. Sistemet e klimatizimit, Përmbledhje e punimeve nga mobilitetet e një projekti europian për arsim dhe kulturë TEMPUS, Prishtinë, 9 Korrik 2004.

Krasniqi, F. Analiza e ndryshimit te fuqisë se ngrohësit në gjendjen stacionare të këmbimit të nxehtësisë, Përmbledhje punimesh Elektroenergjetika, Tregu-Integrimi, Tirane, 14 maj 2004.

Krasniqi, F. Veçoritë e fushave të temperaturës në zonën e ndikimit termik gjatë saldimit me hark elektrik (me bashkautorë), Kërkime, nr.6, ASHAK, Prishtinë 1998, fq. 31-42.

Krasniqi, F., Berisha, Xh.,Optimalizimi i parametrave hidraulikë gjatë projektimeve të rrjetave termike, 2001, fq. 29-35; Përmbledhje punimesh të Shoqatës Termoteknike shqiptare, Tiranë, 2002.

Krasniqi, F., Berisha, Xh. Ndikimi i parametrave të punës gjatë projektimit të rrjetave termike, Makineria, Viti IV, Nr. 1, Prishtinë 2002, fq. 45-50.

Krasniqi, F., Berisha, Xh. Ndikimi i vrazhdësisë së sipërfaqes së brendshme në rrjetin termik të modeluar, Kërkime nr.9 ASHAK, Prishtinë, 2002.

Krasniqi, F.,Selimaj R. Management of carbon dioxide and environmental protection, Workshop on efficient, clean and sustainble energy production in Kosovo, Prishtinë, 16-17 July, 2007.

Krasniqi, F.,Selimaj R. Modeling of direct Heating and ventilation of a Local, The 9 international conference of modern technologies in manufacturing, Cluj, Napoca, Romania, 08-10 octomber, pp.273-276,2009.

Krasniqi, F.”Exergy analyses of heating systems with radiators” (me bashkautorë), The 1st European DAAAM International Young Resear-chers and Scientists Conference, University of Zadar, Zadar, 2007.

Krasniqi, F.Vlerësimi i efektivitetit të prodhimit të kombinuar të energjisë për qytetin e Prishtinës (me bashkautorë), Kërkime nr 19, ASHAK, Prishtinë, 2012.

Berisha, Xh., Krasniqi, F., Temperatura e jashtme projektuese dhe temperatura e fluidit rrjedhës për rrjetin termik të Prishtinës, Konferenca IV e ShTSh, Tiranë, 2007.

Sahiti, N., Krasniqi, F. Bewertung eines PIM-Wärmetauschers durch Entropieproduction, (Vlerësimi i një këmbyesi të nxehtësisë me rrjetë metalike nëpërmjet entropisë së gjene-ruar), Chemie Ingenieur Technik (74), 11/2002, revistë shkencore me recension ndërkombëtar, Gjermani.

Selimaj R., Krasniqi, F. Dagramet Mollier-Carrier dhe Klimatizimi i ajrit, Kërkime, nr 17, ASHAK, Prishtinë, 2010, fq. 9-22 .

Selimaj R., Krasniqi, F. Energjia diellore dhe mundësitë e aplikimit për përgatitjen e ujit për nevoja sanitare në Kosovë, Takimi i tretë i AlbShkencës, Tiranë, 2008;

Selimaj R., Krasniqi, F. Menaxhimi i energjisë termike dhe modelimi i temperatures së brendshme së brendshme për një mjedis të mbyllur, referuar në Konferencën nderkombetare për energjetikë ,Tiranë,15.maj 2009.

Selimaj R., Krasniqi, F., Komforti termik i njeriut, Takimi i dytë i Alb-Shkencës, Konferencë ndërkombëtare, Prishtinë, 2007.

Selimaj R., Krasniqi, F. Heat accumulation and optimization for switching an electric heater, The 2nd European DAAAM International Young Researchers and Scientists Conference, Trnava, Slovakia, 22-25th October 2008.

Selimaj R., Krasniqi, F. Modeling of nonstationary water vapour diffusion and the conditions of condensation in a multilayer flat wall, The 5th IASME / WSEAS International Conference on HEAT TRANSFER, THERMAL ENGINEERING and ENVIRONEMENT , Athens, Greece, 2007.

Selimaj R., Krasniqi, F., The influence of moisture in the conditions of human thermal equilibrium, The 1st European DAAAM International Young Researchers and Scientists Conference, University of Zadar, Zadar, 2007.

Selimaj R.,Krasniqi, F. Modeling of heat accumulation, 8th WSEAS international conference on simulation, modelling and optimization, Santander, Spain, 2008.

Selimaj R.,Krasniqi, F. Modeling of interior temperature depending of heat convection and acumulation in the flat wall - the 6th iasme/wseas international conference on heat transfer, thermal engineering and environment, Rhodes, Greece, August, 2008.

Selimaj R., Krasniqi, F., Temperatura dhe ndikimi i sajë në konsumin e energjisë termike te ngrohja ne largesi, Takimi IV i Institutit Albshkenca, Tetovë, 31.08,1-2 shtator 2009.


Monografi dhe vepra shkencore:

Krasniqi, F. Aplikimi, Zhvillimi dhe optimizimi i sistemeve termofikuese për kushtet e Kosovës, Financuar nga BVI-ja për punë shkencore e Kosovës, Prishtinë,1990. ff. 234.

Krasniqi, F. Termofikimi dhe rrjetet termike, ASHAK, Prishtinë, 2010, ff. 480.

Krasniqi, F. Termoelektrocentralet e Kosovës, ASHAK, Prishtinë, 2014 ff. 371.

Tekste universitare:

Fejzullah, Xh., Krasniqi, F. Hidraulika dhe termodinamika, ETMM, Prishtinë, 1988, f. 300.

Krasniqi, F., Muriqi,A. Përmbledhje detyrash nga termodinamika, Prishtinë, 1995, f. 304.

Krasniqi, F.,Fejzullahu,Xh.,Bunjaku,J.,Malesiu,I. Përmbledhje detyrash nga mekanika e fluideve, Prishtinë, 1996, f. 325.

Krasniqi, F. Ngrohja dhe klimatizimi I, Prishtinë, 1997, f. 371.

Krasniqi, F., Sahiti, N. Ngrohja dhe klimatizimi, Përmbledhje detyrash, Prishtinë, 1998, f. 323.

Krasniqi, F. Ngrohja dhe klimatizimi II, Prishtinë, 2000, f. 360.
Krasniqi,F.,Selimaj
, R., Malesiu, I. Instalimet makinerike, 2004, 175 f.

Voshtina, L., Krasniqi, F.Menaxhimi dhe prodhimi i kombinuar i energjisë, Tirane-Prishtinë, 2006, f. 343.

Tekstet për përdorim intern:

Krasniqi, F. Zgjidhje detyrash nga Termodinamika, Fakulteti Teknik, UP, Prishtinë, 1982, f. 63.

Krasniqi, F. Përmbledhje detyrash nga Termodinamika, Fakulteti Teknik, UP, Prishtinë, 1985, f. 70.

Krasniqi, F. Modelimi në energjetikë, Ligjërata të autorizuara për studimet pasuniversitare, Prishtinë, 1996, f. 82.

Krasniqi, F. Stabilimentet termoenergjetike dhe hidroenergjetike, Ligj. të autorizuara, FIEK, Prishtinë 1996.

Krasniqi, F. Modelimi dhe optimizimi i transportit, Ligjërata për studime pasdiplomike, Prishtinë, 2004, 180 f..

Voshtina, L., Krasniqi, F. Prodhimi i kombinuar i energjisë dhe ngrohja në largësi, Tiranë, Prishtinë, 2005, f. 185.

Krasniqi, F. Përmbledhje detyrash nga Termodinamika, FIM, Prishtinë,2007, f.93.

Krasniqi, F. Enët nën shtypje, ligjerata të autorizuara për studentët e kolegjit,,Biznesi’’, Prishtinë,2012.

Krasniqi, F. Sistemet inxhinierike I, ligjerata për studentët e USHT, Tetovë, 2010.

Krasniqi, F. Sistemet inxhinierike II, ligjerata për studentët e USHT, Tetovë, 2011.

Tekste për shkolla të mesme:

Krasniqi, F., Fejzullahu, Xh. Hidraulika dhe termodinamika, ETMM, Prishtinë, 1990, f. 324.

Krasniqi, F., Osmani, H.Teknika, për klasën IX, Libri Shkollor, Prishtinë, 2004, f.175 (ribotuar më 2007).

Projekte:

1.Bashkë me prof.dr.Franz Durst nga Universiteti i Erlangenit (Gjermani), ka bërë projektin e laboratorit të djegies në mjedise poroze të realizuar në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike të Prishtinës.

2. Koordinator i parë vendor i projektit ndërkombëtar TEMPUS “Promovimi i lidhjeve akademike industriale në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike” (2002 deri 2004) i akorduar nga Komisionit Europian të Edukimit dhe Arsimim në Bruksel.

3. Udheheqes i projektit “Klima dhe parametrat projektues për qytetet kryesore të Kosovës dhe të Shqipërisë” i mbështetur nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë si projekt i përbashkët në kuadër të Protokollit të nënshkruar ndermjet të dy Akademive.

4. Bashkëpunetor në projektin: “Ndikimi i mbitensioneve atmosferike ne sistemet elektroenergjetike te Kosoves”, aprovuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve te Kosoves ne vitin 2012 dhe 2013.

5. Në fushën e specialitetit të tij, “Ngrohja dhe klimatizimi” dhe “Termoteknika”, është an­gazhuar, për nevojat e ekonomisë së Kosovës, në shumë projekte të tjera, analiza profe­sionale, kolaudime projektesh, mbikëqyrje dhe pranime teknike të projekteve të rendë­si­sh­me në Kosovë. Vlenë të permenden (projekti për ngrohjen dhe klimatizimin e ob­jektit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, objektin e Kuvendit të Republikës së Ko­sovës, objektine mensës për KFOR-in gjerman në Prizren, projektimi i sistemit të ngro­h­jes dhe mbikqyrja e realizimit te projekteve për disa objekte në Kosovë, mbikë­qyrja e projektit për frigodhomen e medreses “Alaudin”, projektimi dhe mbikqyrja e punimeve të ngrohjes në Fakultetin e Fesë Islame në Prishtinë dhe shumë projekte të tjera).
Ka bëre analiza profesionale për mbrojtjen në punë në objektet e rendësishme eko­no­mike të Kosovës, siç janë Temocentralet, Fabrika e Armaturës në Podujevë, Fabrika e Qeramikës në Kamenicë, Fabriken e Magnohromit në Kamenicë, etj.