Edi Shukriu Anëtar korrespondent

 

Biografia

U lind në Prizren (1950). Shko­llimin fillor e të mesëm i kreu në vendlindje, studimet për arkeo­logji në Universitetin e Beogradit (1972). Magjistroi në Universitetin e Beogradit (1979) dhe doktoroi në Univer­sitetin e Prishtinës (1990). Themeloi Grupin e Arkeologëve të Rinj të UP (1986-1990), organizoi ekspedita ar­keologjike dhe eks­pozita tematike në Koleksionin Arkeologjik të Fakultetit Filozofik. Udhëhoqi hulumtime arkeologjike në Ulpianë (2006-2010), hulumtimi i parë në qytetin antik përmes Universitetit të Prishtinës dhe bashkëpunimit ndërkombëtar në kuadër të kurseve të Universitetit Veror të UP.

Është angazhuar në lëvizjen për liri, pavarësi e demokraci të Ko­sovës, në Ministrinë e Punëve të Jashtme (1991-1998); deputete e Ku­vendit (1992-1998, 2002-2004) dhe bashkëdrejtuese e Departamentit të Kulturës-UNMIK (2000-2001). Themeloi Forumin e Gruas të LDK-së (1990) dhe ishte kryetare e tij (1995-2000). Organizoi dhe udhëhoqi demostrata të grave kundër regjimit serb. Bashkëthemeloi partinë Alterna­tiva Demokratike e Kosovës (2004).

Si Shkencëtare Vizituese në Universitetin e Harvardit (2002) mori pjesë në International Writing Program të University of Iowa (2005), në takime ndërkombëtare, shkencore, politike e letrare. Mori pjesë dhe në tubime shkencore si International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences, Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures (UK), International Centre for Albanian Archaeology (UK), Cultural Heritage without Borders (CHwB); Instituti Arkeologjik (Shqipëri); Antwerp University (Belgium), Oxford University (UK), Universiteti i Shkodrës, Universiteti i Prizrenit etj.

Është profesore ordinare në Universitetin e Prishtinës. Veprimtarinë shkencore dhe profesionale e përqendroi në hulumtimet arkeologjike dhe të historisë antike, në mbrojtjen e integruar të trashëgimisë kulturore, të menaxhmit të saj dhe shfrytëzimit për zhvillime shoqërore dhe ekonomike. Ligjëron kurse në nivelin bazik në Universitetin e Prishtinës: Arkeologji, Histori e Lindjes së Lashtë, Histori e Greqisë dhe Romës (më parë Histori e Kohës së Vjetër), ndërsa në nivelin Master kursin Menaxhimi i Tra­shëgimisë Kulturore. Ishte kryetare e Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore (2009-2012) dhe punoi në Muzeun e Kosovës (1974-1979). Ësh­të nënkryetare e PEN Qendrës së Kosovës, anëtare e Shoqatës së Shkrim­tarëve të Kosovës (1973).

Në dhjetor të vitit 2012 u zgjodh anëtare korrespondente e Aka­demisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Nga 2014 është anëtare e Akademisë Europiane të Shkencave dhe të Arteve në Salzburg.

 

Bibliografia

Libra të botuar:

Dardania paraurbane, Dukagjini, Prishtinë 1996 (Çmimi për librin shkencor të vitit 1996).

Kisha e Shën Prendës - Prizren, Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë, Prishtinë, 2012.

Historia e Kohës së Vjetër - Lindja e Lashtë, Krushë e Madhe, 1995.

Kosova antike, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Lumi, Prishtinë, 2004.

Ancient Kosova, Ministry of Education, Science and Technology, Lumi, Prishtinë, 2004.

Hyjnesha dardane - Dea dardanica, ASHAK, bot. të veç. CXXXVIII, SShSh 47, Prishtinë 2014; f.192.

Letrare

Sonte zemra ime feston, Rilindja, Prishtinë, 1972 (poezi).

Gjakim, Rilindja, Prishtinë, 1978 (poezi).

Legjenda e Hasit, Tiranë, 1980 (poezi).

Syri i natës, Rilindja, Prishtinë, 1985 (poezi).

Kthimi i Euridikës, Rilindja, Prishtinë, 1986 (dramë).

Nënqielli, Rilindja, Prishtinë, 1990 (poezi, Çmimi i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës).

Lkeni i Hasit, Rilindja, Prishtinë, 1992 (dramë).

Kësulëkuqja e rrokaqiellit, Suharekë, 1998 (dramë për fëmijë).

Përjetësi, Dukagjini, Pejë, 2001 (poezi).

Gratë e shquara shqiptare, Teuta, Prishtinë 2000, Ribotim me plotësime 2003.

Eminentne albanke, Plima, Ulcinj, 2011.

Distinguishe Albanian Women, Dudaj, Tirana, 2012.

Pasqyra e thyer, roman, botimet Koha, Prishtinë, 2005.

Koautore:

Kosova, National Report, Women's IV World Conference, Bejing 1995.

Kosova, the Hungry Future, Food Summit, Rome 1996.

Kosova - milli rapor, Kosova sorunu, Istambul 1998.

Kosova and Albanian issue, 1998.

Dokumentar:

Prevent the War in Kosova, 1995.

Ulpiana antike, 2010.

Studime dhe artikuj në revista shkencore:

Rekognosciranje doline Belog Drima od sela Romaje do granice sa SR Albanijom, Arheološki Pregled, Arheološko Društvo Jugoslavije, Beograd, 1973.

Rezultate paraprake arkeologjike përgjatë rrjedhës së poshtme të Drinit të Bardhë, Gjurmime Albanologjike IV-V, Instituti Albanologjik Prishtinë 1977 (Iliria VII-VIII, Tiranë 1978), 177-195.

Sli?nosti sahranjivanja kod Ilira u Metohiji i severoisto?noj Albaniji, SANU, Nau?ni skupovi VIII, knj.II, Beograd 1979, 115-123.

Zef Mirdita - Studime dardane, kritikë, Përparimi 6, Prishtinë, 1980.

Kultura materiale dardane në gjysmën e dytë të mijëvjeçarit të parë, Gjurmime Albanologjike XIII, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1983 (Iliria XIV, Tiranë 1984).

Monedhat e perandorëve Volusian dhe Valentinian, Gjurmime Albanologjike 14, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1985, 23-31.

Mozaiku i Orfeut, Gjurmime Albanologjike 15, Instituti Albanologjik, Prishtinë 1986.

Fortifikata Hisar në Kasterc të Suharekës, Gjurmime Albanologjike 16, Instituti Albanologjik, Prishtinë 1987, 7-17.

Veprimtaria arkeologjjike e Shtjefën Gjeçovit, Përparimi 4, Prishtinë 1988.

Dea e Dardanisë dhe mozaiku i Orfeut, Seminari Ndërkombëtarë për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare XIV/1988, Fakulteti Filologjik, Prishtinë 1989, 15-21.

Kultura materiale e regjionit të Llapit në parahistori dhe antikë, Gjurmime Albanologjike XIX, Instituti Albanologjik, Prishtinë 1990, 7-17.

Kulti i diellit te Dardanët, Studimi etnografik i ndryshimeve bashkëkohore në kulturën e popullit shqiptar, Instituti Albanologjik, Prishtinë 1990, 103-112.

Fortifikata e Veletinit, Arheološki Pregled, Arheološko Društvo Jugoslavije, Lubljana 1990, 106-108.

Stella nga Smira dhe Gradina e Gushicës, Gjurmime Albanologjike 20, Instituti Albanologjik, Prishtinë 1991, 33-39.

The Kosova Issue - A Historic and Curent Problem, Tirana 30-31 March 1993, 15-19.

Kisha e Shën Premtes në Prizren, Buletin i Fakultetit Filozofik XXI, Prishtinë 1993, 90-102.

Toponimi g r a d i n ë në suazat e zhvillimit të vendbanimeve kodrinore në Kosovë, Buletin i Fakultetit Filozofik XXII, Prishtinë 1994, 127-132.

zhvillimi protourban dardan, Studime 1, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë 1994, 111-124.

Ancient Dardania, Kosova 3, Institut of History-Prishtina & Institute of History-Tirana, Tirana 1994, 11-15.

Probleme të zhvillimeve të studimeve arkeologjike shqiptare, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare 17, Tiranë, 1995, 75-82.

Aspekte të historisë politike të Mbretërisë Dardane, Buletin i Fakultetit Filozofik XXIV -1994, Prishtinë, 1996, 19-25.

Das alte Dardanien, Dardania, Zeitschrift fur Geschichte, Kultur und Information, 4/1995, Wien 1995, 27-35.

Proceset etnolitike tek dardanët dhe integrimet iliro-arbërore, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Tiranë-Prishtinë, 1996.

Kosova, kontinuiteti etnik dhe historik i subjektivitetit të saj, Instituti i Historisë, Prishtinë Instituti i Historisë, Tiranë, 2000, 37-45.

Pozita aktuale e shkencës së arkeologjisë në Kosovë, Studime, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, 2001, 39-43.

Dea e Dardanisë dhe monumentet e tjera epigrafike nga Smira, Buletin i Fakultetit Filozofik XXVI, Prishtinë, 2001, 17-37.

Dardanët në veprat e Aristofanit, Menandrit dhe Cecil Statit, Dardania Sacra 2, Prishtinë 2001, 87-95.

Le royaume dardan, Studia Albanica 2001, 1-2, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë 2001.

Trashëgimia arkeologjike në kontekst të ndryshimeve të toponimeve, Toponomia e

Gjakovës me rrethinë, Kuvendi i Komunës së Gjakovës, Gjakovë 2002, 45-49.

Gradina e Gushicës dhe Municipium Labutza, Vjetar XXVII-XXVIII, Arkivi i Kosovës, Prishtinë, 2002, 23-30.

Kalaja e Tërnocit dhe shandanet paleokristiane, Studime 8-9, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2002, 217-230.

Mbretëria e Dardanisë, Iliria, Instituti Arkeologjik, Tiranë 2003 (Kosova, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2002).

Paläochristliche Lampen aus dem antiken Dardania, Mitteilungen zur Christlichen Archaologue, Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Wiena, 2003, 19-23.

Shteti dardan, Kosova 22/23, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2003, 9-33.

At Shtjefën Gjeçovi – arkeolog dhe mbrojtës i trashëgimisë kulturore, Vjetar XX, Arkivi i Kosovës, Prishtinë, 2003.

Mbretëria dardane, Historia e popullit shqiptar I, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2003.

Dea Dardanicae - Ikonografia e monumenteve, simbolet dhe funksionet, Instituti i Historisë, Kosova 26, Prishtinë, 2004, 9-32.

Books, Men and Women, Sfinga, Prishtina, 2006.

Trashëgimia arkeologjike e Kosovës dhe risimet, Seminari Ndërkombëtar i Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës Shqiptare 25/1, Prishtinë, 2006, 57-63.

Qeverisja gjinore në antikitet - Pudu Hepa dhe ndërtimi i paqes, Buletin i Fakultetit Filozofik XXVII, Prishtinë, 2007, 146-153.

Parahistoria dhe historia antike e Kosovës, Thesis Kosova 1, Universiteti AAB, Prishtina 2008, 5-28.

Prehistory and Antique History of Kosova, Thesis Kosova 1, University AAB, Prishtina, 2008, 5-28.

Premiers résultats des campagnes de fouilles à Ulpiana (2006-2008), Actes du Ve colloque international de Grenoble (8-11 octobre 2008) sur l’Illyrie méridionale et l’Epire dans l’antiquité, réunis par Jean-Luc Lamboley et Maria Paola Castiglioni, Volum I, Paris, 2010, 449-458. (Bashkautore me Arben Hajdari, Pleurat Kabashi, Jean-Luc Lamboley, Altin Skenderaj)

Two labyrinths and two identical texts on the Dardanian goddess, ARKOS /Scienca e reastauro/ 19, Cosenza, 2010, 160-164.

zhvillimet etnolitike në Kosovë përmes historisë, Bankanlarda Tarih ve Kultur Kongresi, Sakarya Universitesy - Universiteti i Prishtinës, Sakarya, 2010.
2008, Volume II, CRHIPA- De Boccard, Paris, 2010, 571-575.

Two Labyrinths and Dardanian, Greek and Roman Relations, Cinquième colloque sur l'Illyrie méridionale et l'Epire dans l'antiquité, Universite Pierre Mendes France, Grenoble.

Spirals of the Prehistoric Open Rock Paintings from Kosova, XV Congress of the International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences, Lisbon, 2006, British Archaeological Reports, 2010, 59-62.

Republik of Kosova, The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation: an international guide to laws and practice in the excavation, study and treatment of archaeological human remains (edited by N. Márquez-Grant and L. Fibiger), Routledge, 2010, 235-246. (Bashkautore me Shirley J. Schermer, Sylvia Deskaj).

Hyjnesha Dardane (Dea Dardanica, Universiteti Iliria: Simpozium mbi ilirët (2009), Prishtinë, 2011.

Parahistoria dhe antika e Kosovës, Kosova, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2011, 169-177.

Trashëgimia kulturore, Kosova, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2011, 479-486.

Veprimtaria arkeologjike e Universitetit të Prishtinës, Tempulli i dijes (1970-2012), Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2012, 110-111.

Rrënjët historike të Kosovës, Tempulli i dijes (1970-2012), Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2012, 11-20.

Prezantimet në antologji:

Marius Chelaru, Frumusetea frumusetilor / Bukuria e bukurive, Do-Minor, Bucarest, 2008; Vilenica International Festival, Ljubljana, 2007; Marius Chelaru, In palma istoriei/ Në shuplakë të historisë, Editura Valman, Bukuresht 2006; Ammena Hysein, Nethra (Shri Lanka), 2006; Agim Vinca, Kënga e hapur (Antologji e komentuar), Brezi ’81, Prishtinë 2005; Ardian-Christian Kyçyku, Un alfabet al poeziei albaneze, Privirea, Bukuresht 2003; Dhembja për tokën - Anguish for the Native Soil, Open Society Institut Macedonia, Tetovo, 2001; Ali Podrimja, Take të larta - Antologji e shkrimtareve shqiptare, Sfinga, 2000; AM. Autissier-Ch. Montécot-A. Zotos, Kosovo dans la nuit, L’Aube; 1999; A. Zotos, Anthologie de la poesie Albanaise, La Polygraphe, Editions Comp' Act, Chambery, 1998; Basri Çapriqi, Kafshimi i mollës, Renesansa, Prishtinë 1996; Mazllum Saneja, Antologia poezji alba?skiej i polskiej XX w - Antologji e poezisë shqipe dhe polake sh. XX, Latona, Warszawa, 1993; I. Rugova, The Glow of the Passion, Kosova Writers Association, Prishtina, 1991; R. Qosja, Antologjia historike e letërsisë shqipe, Rilindja, Prishtinë, 1985; Gj. zheji, Anthology of Albanian Literature, Tiranë, 1987; A. Zahirovic, Special Yugoslav women's poetry num­ber, Skylark (India), 1985; Lulet në ballkon, Zëri i Rinisë, Prishtinë, 1983 etj.