Anton K. Berishaj Akademik

Biografia

U lind më 1954, në Malësi, ko­muna e Podgoricës. Shkollën fillore e kreu në Tuz, ndërsa gjimnazin në Ulqin. Në vitin shkollor 1978/79 u diplomua në Degën e Filozofisë dhe Sociologjisë, në Uni­versitetin e Pri­shtinës. Një semestër punoi si profesor i lëndëve filozofi, sociologji, psi­kologji dhe logjikë në gjimnazin “Ivo Llola Ribar” në Prishtinë dhe në gjim­nazin “25 Maji” në Tuz.

Karrierën akademike e filloi në vitin shkollor 1980/81, së pari asistent në Degën e Filozofisë dhe So­ciologjisë, e më 1987- 1997 si ligjë­rues. Në vitet 1997-2004 ishte profesor asistent. U avancua si profesor i rregullt më 2004.

Më 1983/84 u regjistrua në studimet pasuniversitare në Degën e Sociologjisë të Universitetit të Zagrebit, ku u diplomua në vitin shkollor 1986/87. Më 1989, po në kë këtë degë, regjistroi studimet e doktoratës, të cilat i ndërpreu për shkak të luftës në Kroaci dhe Bosnje e Hercegovinë, për t’i vazhduar, pas Marrëveshjes së Dejtonit. Në korrik të vitit 1997 mbrojti temën e doktoraturës.

Në vitin 1992 themeloi zyrën e Fondit për Shoqëri të Hapur për Kosovë, të njohur si “Fondacioni Soros” dhe “KFOS”, të cilën si ko­ordinator e udhëhoqi deri më 1999.

Pas lufte (në vitet 2000-2002), krahas angazhimit mësimor në UP, u emërua Menaxher Lokal në kursin për “Trajtimin psiko-social të trau­mave”, të financuar nga IOM. Në këtë kurs ligjëruan ekspertë ndërkom­bëtarë dhe vendorë nga fusha e psikologjisë dhe neuropsikiatrisë, ku u aftësuan dy gjenerata studentësh, shumica prej të cilëve u punësuan në qendra të ndryshme mjekësore anë e mbanë Kosovës.

Më 1998, në cilësinë e profesorit vizitor mbajti dy ligjërata në Departamentin e Sociologjisë të Universitetit të Milanos. Në vitin 2002, qëndroi një muaj studimi në LSE (London School of Economic’s). Në vitet 2002-2005, si bursist i Universitetit të Evropës Qendrore për studime post-doktorature, kohë pas kohe qëndroi në Universitetin e Zagrebit, si profesor vizitor në Departamentin e Sociologjisë dhe mbajti cikle ligjëratash, të titulluara “Mbi veçoritë socio-kulturore të shqiptarëve të Kosovës”.

Më 2012 u pranua anëtar korrespodent i ASHAK. Në periudhën mars-shtator 2014, ishte u. d. rektor i Universitetit të Prishtinës.

 

Publikimet shkencore:

Libra autorialë dhe bashkautorialë:

Shndërrimi i etnisë, Dukagjini, Pejë, 1998.

Monografia e shqiptarëve në Mal të Zi - Në një cep të Ilirisë,–(koautor dhe editor), Wisconsin Publishing House, SHBA, 2007.

Anton K. Berishaj Úrove? religiozity v Kosove. In Morav?íková, Michaela (ed.) Náboženstvá na Balkáne / Religions in the Balkans. 1. edition. Bratislava: ústav pre vz?ahy štátu a cirkví, 2007. P. 81 - 88. ISBN 978-89096-27-5. in English (Anton K. Berishaj The Level of Religiousness in Kosovo. In Morav?íková, Michaela (ed.) Náboženstvá na Balkáne / Religions in the Balkans. 1. edition. Bratislava: ústav pre vz?ahy štátu a cirkví, 2007. P. 100 - 117. ISBN 978-89096-27-5.);

Religjioni në Ballkan, (koautor), Bratisllavë,2008. Botuar në gjuhën sllovake dhe angleze;

Filantropia në Kosovë, FDI, Gjakovë, 2010.

Shoqëria pa shtet, ASHAK, Prishtinë, 2014.

Religion and politics in Kosovo, në Politization of religion in Ex Yougoslavia and its successor states, Eds. by Gorana Ognjenovic & Jasna Jozelic, 2014. (në shtyp në Palgrave).

Libra shkollorë:

Sociologjia 11, për shkolla të mesme, bashkë me: Ibrahim Berishën dhe Ismajl Hasanin, Libri Shkollor, Prishtinë, 2004.

Sociologjia 12, për gjimnaz, drejtimi i shkencave shoqërore, bashkë me Ibrahim Berishën, Libri Shkollor, Prishtinë, 2005.

Artikuj shkencorë:

Nga studimet ka veçuar:

Punësimi i gruas si parakusht i emancipimit të saj, Thema, 10:(71-92), 1988. Prishtinë.

Pojava osipanja ženske albanske dece sa osnovnog i srednjeg obrazovanja, Socijalna politika, Beograd, (266-275): 1988.

Martesa sipas Kanunit të Lekë Dukagjinit, Buletini i Fakultetit filozofik, XXII, (81-88): Prishtinë, 1992;

Islamizimi – mollë sherri apo alternativë e vetme shpëtimi e shqiptarëve, Buletini i Fakultetit Filozofik, XXIII, (254-262); Prishtinë: 1993.

Specifikat e strukturës gjinore, Buletini i Fakultetit filozofik, XXII, 1992, (225-231): Prishtinë, 1994.

Malësorët dhe malazezët – prej destrukcionit deri te sjelljet simbiotike. Thema, nr.11, (51-68): Prishtinë, 1994.

Islamization - SeedofDiscord or the onlyWayofsalvationforAlbanians, Journal of Ecu­me­nical Studies, Temple University, Philadelphia, Vol. 15, no.5, October 1995: (1-8).

Vështrim socio-demografik mbi trevën e Ulqinit (fundi i shek. XIX dhe fillimi i shek. XX), (65-74), Ulqin, 1998.

Etniciteti – migrimet – etniciteti i ri (amerikan). Karakteri dhe format e shndërrimit të tij te malësorët. Botim i simpoziumit shkencor: Realizimi i të drejtave të njeriut dhe statusi i shqiptarëve në Mal të Zi: ((33-54): Ilirikum, Tuz, 1999.

Aspekti sociologjik i fjalëve të urta shkodrane që kanë motiv atdheun dhe vend­lindjen, Muzeu Historik i Shkodrës, (Shkodra në shekuj), Vëllimi I, (300-312): Shkodër, 2000.

Violence Following Violence, Psychosocial Notebook, Vol.2, (79-87) Geneva, October 2001.

Erdeljanovi?evi nastavlja?i, Crnogorski Književni list: God.I, br.23, Podgorica, 2001.

Religjioni në Kosovë, bashkautor me Pajazit Nushin në Monografia Kosova, Prishtinë, 2011; botimi në gjuhën shqipe dhe angleze: ASHAK, Prishtina, 2013.

Fëmijët në punë dhe në rrugë (analizë sociologjike e dukurisë së punës së fëmijëve në Kosovë), Njohja, nr.3, Instituti për Shkenca Sociale e Humanistike, 2014.

Flijimi dhe vetëvrasja altruiste, Studime shoqërore, ASHAK, tetor 2014 etj.

Hulumtime empirike, analiza dhe interpretime sociologjike:

- 1984, anëtar i ekipit hulumtues në Institutin e Sociologjisë: “Pozita e gruas në Kosovë”;

- 2000/2001/2002, koordinator i projekteve për hulumtime empirike, të sponsoruara nga CDF (Community Development Fund), “Evaluimi i nivelit të kënaqësisë së shfrytëzuesve me objektet e financuara dhe ndërtuara infrastrukturore nga CDF”;

- 2000/2002: anëtar i ekipit për Media - monitorim, Instituti për Hulumtime Sociologjike, “Gani Bobi”, Prishtinë;

- 2003 dhe 2004, QMGF: Udhëheqës i projektit për pozitën e gruas në Kosovë (1995-- 2000), dhe “Fëmijët në punë dhe në rrugë” (2000 – 2005);

- 2006. Udhëheqës i projektit për “Këshilltarët politikë dhe shërbyesit civilë në Qeverinë e Kosovës”, sponsoruar nga OSCE, Misioni në Kosovë.

Kumtesa në takime, simpoziume e tryeza shkencore:

- 20-23 gusht 1992, University of Kent at Centerbury, tema: Issues of Identity in Contemporary “Yugoslavia: Antagonism and the Construction of Community”;

- 28-29 mars 1998, Realizimi i të drejtave të njeriut dhe stausi i shqiptarëve në Mal të Zi, Tuz;

- 16-17 nëntor 1998, “Shkodra në shekuj”, Muzeu Historik i Shkodrës;

- 26-28 nëntor 2000, Zagreb, Shoqata e Sociologëve të Kroacisë;

- 22-24 mars 2001, Strasburg, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Tema: “Qytetet e ndara” (prezantim i rezultateve të hulumtimit empirik);

- 11-14 qershor 2003, Budapest, Tema: “Urat” (Qipro, Bosnja e Hercegovina, Kosova).