Salih Gashi Anëtar korrespondent

Biografia

Salih T. Gashi u lind më 1944 në fshatin Baran të Pejës. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa gjimnazin në Pejë. Në vitin shkollor 1962/63 u regjistrua në FSHMN, Departamenti i Kimisë, në Universi­tetin e Prishtinës dhe pas vitit të dytë vazhdoi studimet në Universitetin e Beogradit, ku u diplomua në vitin 1966. Pas përfundimit të studimeve punoi në Kombinatin Trepça, Minie­rat dhe Flotacioni, në Kishnicë dhe Novo Bërdë (Artanë), si udhëheqës i laboratorit të kimisë. Në vitin 1969/70 u regjistrua në studimet pasuniversitare në Fakultetin Teknologjik të Universitetit të Zagrebit ku magjistroi në vitin 1971 me temën ”Studimi i fraksionimit të polistirenit” dhe mori titullin magjistër i shkencave të kimisë. Në vitin 1972 u zgjodh asistent i kimisë fizike në Departamentin e Kimisë në FSHMN të Universitetit të Prishtinës, ndërsa një vit më vonë, ligjërues i po asaj lënde. Në vitin 1978 mbrojti tezën e doktoratës me titull ”Hulumtimi i strukturës poroze të membranave të osmozës së kundërt dhe përdorimi i tyre për pastrimin e ujërave të ndotura” në Universitetin e Zagrebit. Po këtë vit u zgjodh docent për lëndën Kimia fizike në FSHMN. Gjatë kësaj periudhe ka qenë në specializim në Universitetin e Bërnos dhe në Institutin ”Hidroprojekt“, Bërno, (ish Çekosllovaki).

Në vitin 1979/80 ka vazhduar studimet e postdoktoratës në Depar­tmentin e Kimisë të Universitetit të Aberdeenit (Britani e Madhe). Po këte vit ka marrë mirënjohje për punën e suksesshme në FSHMN. Në vitin 1984 është zgjedhur profesor inordinar për lëndën Kimia Fizike në këtë fakultet. Në vitin 1985 është ftuar visiting professor në Universitetin e Je­nës dhe në Institutin e makromolekulave të Akademisë së Shkencave të Ber­­linit dhe ka mbajtur dy ligjërata nga lëmi i osmozës së kundërt (rever­se).

Në vitin 1988 u zgjodh anëtar i “European Society of Membrane Science and Techno­lo­gy”, ndërsa në vitin 1993 profesor ordinar në Departamentin e Kimisë në FSHMN. Po këte vit u zgjodh kryeredaktor për botimin e teksteve të shkencave të natyrës në UP.

Ka dhenë kontribut në zhvillimin e Katedrave të Kimisë fizike në Univer­sitetin e Prishtinës. Në vitet 2000-2002 u zgjodh kryetar i Kuvendit Komunal të Prishtinës. Më 2012 mori mirënjohje nga FSHMN me rastin e 100-vjetorit të Pavarësisë së Shtetit Shqiptar.

Në vitin 2012 u zgjodh anëtar korrespodent i Akademisë së Shken­cave dhe të Arteve të Kosovës.

Bibliografia

Punime kualifikuese:

S. T.Gashi, Studije frakcioniranja polistirena, temë magjistrature, Fakulteti Teknologjik i Universitetit të Zagrebit, 1971.

S. T.Gashi, Istraživanje porozne strukture reverzno osmotski membrana i njhove primenje za ?iš?enje zagadjenih voda, disertacion, Universiteti i Zagrebit, 1978.

Punime shkencore:

S. T.Gashi, XH. Ahmeti, Ispitivanje optimalnih uslova i efekta alkalne dekarboni­zacije srednja tvrdih re?nih voda. Zbornik radova, FSHMN. Prishtinë, 4, 79 (1976).

S. T.Gashi, N.M. Daci, B.Kunst, Primjena reverzne osmoze za ?iš?enje zagadjenih voda. Zbornik radova, FSHMN. Prishtinë, 7, 159 (1981).

S. T. Gashi, N.M. Daci, M. Berisha, Reverzna osmoza u funkciji zaštite ?ovekove okoline.

S. T. Gashi, N.M. Daci, M.Berisha, The coal as additive material for preparation of asymetric CA membranes. Proc. 1st Intern. Symp. Of Environ. Technol. for Develop. Countries, Istambul, 1982. vol 2, 152 (1982).

S. T. Gashi, Disa aspekte të osmozës reverse dhe përdorimit të saj. Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 2, 25 (1983).

S. T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi, Reverse Osmosis Properties of Cellulose acetate-coal membranes. Envir. Manag. for Develop. Countr. Istambul, I, 1-9, 405, (1984).

S. T. Gashi, N.M. Daci, Efekti i qymyrit në vetitë reverse osmotike të membranave të acetatit të celulozës, Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 3, 49, (1985).

S. T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi, Reverse osmosis Separation of some metal ions from mining effluents with heterogeneous asymmetric membranes, Envir. Protec. Engine., 15, 3-4, 142 (1989).

S. T. Gashi, Xh.M. Ahmeti, Disa probleme të terminologjisë në fushën e Kimisë. Përmbledhje punimesh të sesionit shkencor Gjendja e terminologjisë shqipe në Jugosllavi, Prishtinë, 1, 58, (1989).

S. T. Gashi, Xh.M. Ahmeti, N.M. Daci, B. Serhati, Pra?enje kvaliteta voda akumula­cije “Radoniqi”, Zaštita voda, 90, Tivar, 23-25 maj, 1990, JDZV, 1, 150, (1990).

S. T. Gashi, N. M. Daci, Xh.M. Ahmeti, K. Vranovci, N. A. Bajraktari, Thermodina­mics of the process of adsorbtion of some metal ions on bentonite. Kërkime, 6, 137, (1998).

S. T.Gashi, N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti, Research on new methods and materials for wastewater treatment, Environ.letters, special issue,77 (1996).

S. T. Gashi, Teknologjia dhe kimizimi i pasurive natyrore, Shqyrtim multidisiplinor i mundësive zhvillimore të Kosovës, ASHAK 119, Prishtinë (1996).

Gashi S. T. Daci N. M. Selimi T. J. Berisha S. Preparation and properties of cellulose acetate –coal heterogeneous reverse osmosis membranes, Envir. Protect. Engin. (2000) vol. 26, No 4, pp 29-37.

S. T. Gashi, N.M. Daci, F. Podvorica, T. Selimi, B.S. Thaçi, Development and perfor­m­a­nce of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membrane, Desalina­tion, 200, 414 (2006).

S. T. Gashi, N.M. Daci, F. Podvorica, T. Selimi, B. S. Thaçi, Effect of modificati­on time of coal with aryldiazonium salts on performance of cellu­lo­se acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membranes, Desalination (2009) 1-8.

S. T.Gashi, N.M.Daci, F.I.Podvorica, T.Selimi, B.S. Thaçi, Proceset membranore dhe trajtimi i ujrave të ndotura, Kërkime, 43-50, Prishtinë 2007.

S. T. Gashi, T. Selimi, B. S. Thaçi, A. Dylhasi, Study of the optimization factors for preparation of heterogeneous reverse osmosis membranes,fWater Science & Technology: Water Supply 11 (2011) 647-653.

S. T. Gashi, N. M. Daci, Xh. Ahmeti, T. J. Selimi, E. Hoxha, Removal of heavy metals from industrial wastwaters. Chemistry for protection of the environment 1987, Elsevier, Amsterdam, New York, Tokyo, Oxford, 91 (1988).

B. S. Thaçi, S. T.Gashi, N.M.Daci, T.Selimi, F.I.Podvorica, A.Dylhasi, Ndikimi i qymyrit të modifikuar me kripëra arildiazonium në performancën e membranave heterogjene të osmozës së kundërt. Takimi IV vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-shkenca, Shkup-Tetovë, 30 gusht-2 shtator 2009.

B. Thaçi, S. Gashi, M. Daci, M. N. Daci, A. Dylhasi, Study of heterogeneous Reverse Osmosis Membranes from Cellulose Acetate and Modified Coal through Chemical Processes, Proc. Engin. 44(2012)2094-2095.

B .S. Thaçi, S. T.Gashi, N.Daci, M.Daci–Ajvazi, A.Dylhasi, H.Memedi, Heterogene­ous reverse osmosis membranes and their application for purification of waste water, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 23-26 shtator 2010 Ohër.

B. S.Thaçi., S. T. Gashi., F. Podvorica., T. Selimi, M. Ajvazi, Sea water desalination with cellulose acetate- coal heterogeneous reverse osmosis membranes, 1st Symposium of Chemistry and Environment, Budva, 12-15 qershor 2007.

B. S.Thaçi., S. T. Gashi., F.Podvorica., T. Selimi, M. Ajvazi, .Separation of fluorides from dilute solutions with cellulose acetate- coalheterogeneous reverse osmosis mem­branes. 1st Symposium of Chemistry and Environment. Budva, 12-15 qershor 2007.

B. S.Thaçi., S. T. Gashi., F.Podvorica., T. Selimi, M. Ajvazi,Separation of flu­o­rid­es from dilute solutions with cellulose acetate- coal heterogeneous reverse osmosis mem­­branes,1st Symposium of Chemistry and Environment, Budva, 12-15 qershor 2007.

L. Zeneli, N. Daci, M. Daci-Ajvazi, S. Gashi, Environmental Pollution from Ther­mo Power Plant Kosova and Impact on the Human Health, Rec. Dev. Energ. Envir. Res. (2011) 206.

M. N.Daci,N.M.Daci, L. Zeneli, S. Gashi, D. Hoxha, Coal ash as adsorbent for heavy metal ions in standard solutions, industrial wastewater and streams, Ecohydrology &Hydrology, 129, 2010.

N. Ejupi, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, “Primatijada 88”, Novi Vinodollski, (1988).

N. M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, III Jugoslavenski simpozij organskoj kemiji, Ljubljana, (1984).

N. M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal analysis of humic and fulvic from Kosova Basin coal. Bull. of chem. Techn. of Kosovo, 5, 1, 45 (1985).

N. M. Daci, M. Behluli, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, New adsorbens for coal processing wastewater treatment. Proc. Inovation Industrial Progress and environment, Strasburg, 4-6 jun, 1991, I, 1, (1991).

N. M. Daci, S. T. Gashi dhe M.Daci – Ajvazi, Energjia dhe mjedisi në baraspeshë, Kërkime 2 -6 Prishtinë 2007. Tryezë shkencore.

N. M. Daci, S. T. Gashi, Xh. Ahmeti, S. Zhuta, D. Zeneli, Removal of organic pollutants from waste waters of coal processing industry with Kosova Basin Coal as adsorbent, Environ. Protec. Engine. 14, 3-4, 28 (1988).

N. M. Daci, S. T. Gashi, Xh. M. Ahmeti, S. Zhuta, D. Zeneli, 7th Intern. Conference Chemistry for Protection of the Environment, Lublin, (Poland), 4-7 Semptember 1989.

N. M. Daci, S.T. Gashi, D. Zeneli, 12th Scient. Session on Environ. Analysis. Szombathely. (Hungary), (1985) .

N. M. Daci, S.T. Gashi, K.Vranovci, Këshillimi i dytë i kimistëve dhe i teknologëve të Kosovës, Prishtinë (1984).

N. M. Daci, S.T. Gashi, M. Berisha, Xh. Ahmeti, IV Jugoslavenski simpozij o analitickoj kemiji, Split, (1985).

N. M. Daci, S.T. Gashi, M. Murati, Këshillimi i dytë i kimistëve dhe i teknologëve të Kosovës, Prishtinë (1984).

N. M. Daci, S.T. Gashi, S. Xhuta, D. Zeneli, Këshillimi i kim. teknol. të Kosovës, Prishtinë. (1986) .

N. M. Daci, S.T. Gashi, S. Xhuta, D.Zeneli, Këshillimi i kimistëve dhe teknologëve të Kosovës, Prishtinë. (1986) .

N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Këshillimi i parë i kimistëve dhe teknologëve të Kosovës dhe Symp. i parë Jugosllav mbi elementet e rrallë. Prishtinë (1982).

N. M. Daci, , M. Berisha, S.T. Gashi 1st Intern. Sympos. of Envirion. Technol for Develop. Countries, Instambul, (1982).

N. M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal analysis of DMF, n-Butanole and Cyclohexanole extrakt of Kosova Basin Coal. XEMK, 3, 23 (1984).

N. M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, VII Jugosllavenski kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Novi Sad, (1983).

N. M. Daci, E.Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal distribution in acid-base-neutral components of dioxane extract from Kosova Basin coal. Vestn. Sloven. Kem. Drus. 32/1/, 1 (1985).

N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Mogu?nost dobiljana ?istije energije iz uglja, Zbornik radova naucnog skupa Energija i sredina, Sarajevo, 1, 175 (1981).

N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Nau?ni skup Energija i sredna, medjusobni utjecaji i mogu?a riješenja, Sarajevo (1981).

N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin coal. Erdol und Kohle, 9, 428 (1983).

N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin coal. Proc. 1st In­­tern. Symp. of Environ. Technol. for Develop. Countries, Istambul, 1982. vol 2, 1 (1982).

N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, XH. Ahmeti, Some aspects of desulphurization of Kosovas Basin coal. Bull. of Chem. Techn. of Kosovo, 2, 153 (1983).

N. M. Daci, M.Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin Coal. Appropriate waste Management for Developing Countries, Plenum Press, New York, 657 (1985).

N. M. Daci, S.T. Gashi, M. Berisha, R. Mehmeti, Simpoziumi mbi gjendjen, mbroj­tjen dhe përparimin e ambientit të njeriut në territorin e Kosovës, Zveçan (1983).

N. M. Daci, S.T. Gashi, M.Berisha, R. Mehmeti, XH. Llugiqi, Hiri i Termocentraleve “Kosova” si adsorbent për pastrimin e ujrave acidike, Bul. i punimeve të simp. mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përp. e ambi. të njeriut në terri. e Kosovës, Zveçan, 1, 393, (1983).

N. M. Daci, S.T. Gashi, R.Gashi, M.Berisha, Removal of heavy metals by fly ash from acidic wastewaters. Envir. Manag. for Develop. Countr. Istambul, I, 1-7, 266, (1984).

N. M. Daci, S.T. Gashi, T.J. Selimi, Studimi i vetive të membranve asimetrike të acetati të celulozës të gatitura me sasi të ndryshme të qymyrit, Bul. i punimeve të sim. mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përp. e amb. të njeriut në terr. e Kosovës, Zveçan, 1, 393, (1983).

N. M. Daci, S.T. Gashi, T.J. Selimi. Studimi i vetive reverzo-osmotike të membranave të acetatit të celulozës për sistemet e thjeshta dhe të përbëra të elektrolitëve në tretësira ujore, Bul. i Kim. Tekn. të Kosovës, 3, 49 (1983).

N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, D.S. Zeneli, S. Zhuta, N. K. Leka, Kosova Basin Coal Fly ash Adsorbent for heavy metals. The seventh International Conferen­ce “Chemistry for Protection of the Environment”, 1989, 4-7 september 1989, Lublin, I, 85 (1989).

N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Disa karakteristika fiziko kimike të ujit të liqenit Batllava. Bul. i Kim. Tekn. të Kosovës, 2, 115, (1983).

N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Mundësia e përdorimit të qymyrit si material jonkëmbyes për zbutjen e ujit. Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 3, 43, (1985).

N. M. Daci, S.T.Gashi, I. Ramadani, H. Mehmeti, Desulfurizacija ugljena kemijskom oksidacijom. Zbornik radova, FSHMN. Prishtinë, 7, 153 (1981).

N. M. Daci, Xh. Ahmeti, S.T. Gashi, D.S. Zeneli, S.Zhuta, N. Bajraktari, Indikatorët e ndotjes organike të lumit Sitnicë. Chm. Acta. Kos., 9, 1, 31 (1990).

N. M. Daci, Xh. Ahmeti,S.T. Gashi, D. Zeneli, S.Zhuta i N. Bajraktari, Maseni transport organskih polutana rijeke Sitnica. Zastita voda, 89. Rovinj, 3-5 maj 1989, JDZV, I, 225 (1989).

N. M. Daci, Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, D. Zeneli, S. Zhuta, N. Bajraktari, Konfe­ren­­cija o aktuelnim problemima zaštite voda, Zaštita voda, 89, Rovinj, 3-5 maj 1989.

N. M. Daci., S.T. Gashi., M.N. Daci- Ajvazi., L.Zeneli., T. Selimi., B. Thaçi., Energy and environment in the balance-Kosovo case. 1st Symposium of Chemistry and Environment. Budva, 12-15 qershor 2007.

N. M. Daci., S.T. Gashi., M.N. Daci- Ajvazi., L.Zeneli., T. Selimi., B. Thaçi., Energy and environment in the balance-Kosovo case, 1st Symposium of Chemistry and Environment, 12-15 qershor 2007, Budva.

N. M.Daci, M.Behluli, S.T. Gashi, Xh. M. Ahmeti, Inernational Congress, Inovation Industrial Progres and Environment, Strasburg, 4-6 june 1991.

N. M.Daci, S.T.Gashi dhe M.Daci – Ajvazi, Energjia dhe mjedisi në baraspeshë, Kërkime, 11 -17Prishtinë 2007.

N. M.Daci, S.T.Gashi, Xh.M.Ahmeti, Mjedisi shqiptar, 94, Tiranë, 13-15, XII 1993.

N. M.Daci, Xh.M.Ahmeti, S.T.Gashi.R.B. Mehmeti, Sources of pollution of Kosova Waters, Envron. letters, special issue,17 (1996).

S. Stenzel, K. Baumann-Stanzer, S. Gashi, B. Thaçi, E. Batchvarova, T. Spassova, Modelling of accidental released toxic gases for emergency responders in Austria, Kosovo and Bulgaria, Europian Geosciences Union, 02-07 Maj 2010 Vjenë.

Selimi T., Gashi S., Podvorica F., Thaçi B., Chemical grafting of Iron surfaces by reduction of Aryldiazonium Salts i acidic and neutral water, Its application for the inhibition of Iron corrosion, Konferenca e pestë ndërkombëtare e shoqatave të kimistëve të vendeve të Evropës Juglindore, ICOSECS5, Ohër, 10-14 shtator 2006.

Selimi T., Gashi S., Podvorica F., Thaçi B., Effect of casting solution composition on performance of cellulose acetate coal heterogeneous reverse osmosis membranes, Konferenca e pestë ndërkombëtare e shoqatave të kimistëve të vendeve të Evropës Juglindore, ICOSECS5, Ohër, 10-14 shtator 2006.

T. Selimi, S.T. Gashi, N. M. Daci, Kongresi i VIII Jugosllav për kimin e pastër dhe të aplikuar. Prishtinë, (1988).

T. Selimi, S.T.Gashi, B.S.Thaçi, A.Dylhasi, Study of the optimization factors for preparation of heterogeneous reverse osmosis membranes. Membranes in drinking and industrial water treatment, MDIW 2010, 27-30 qershor 2010, Trondheim (Norvegji).

T. Selimi, S.T.Gashi, N.M.Daci, F.I.Podvorica, B.S. Thaçi, A.Dylhasi, The optimiza­ti­on factors for preparation of heterogeneous reverse osmosis membranes, Euro­membrane 2009, 06-10 shtator 2009 Montpellier (Francë).

T. Selimi, S.T.Gashi., F.Podvorica., B.S.Thaçi, M.Ajvazi, Sea water desalination with cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membranes. 1st Symposium of Chemistry and Environment, 12-15 qershor 2007 Budva.

Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, N.M. Daci, K. Vranovci, E. Hoxha, Kongresi VIII jugosllav për kiminë e pastër dhe të aplikuar. Prishtinë, (1988).

Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, N.M. Daci, Krakterizacija i zna?aj nekih mineralnih voda Kosova.” Zaštita voda”, 91, Neum, 20-22 maj, 1991, JDZV, 1, 120, (1990).

Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, N.M. Daci, R. Mehmeti, N. Bajraktari, Kongresi VIII jugosllav për kiminë e pastër dhe të aplikuar, Prishtinë, (1988).

Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, N.M. Daci, Mjedisi shqiptar, 94, Tiranë, 13-15, XII 1993.

Kumtesa:

S. T. Gashi, H.J. Mencer, B. Kunst, III Jugoslavenski Kongres za ?istu i primjenjenu kemiju. Ljubljana (1977).

S. T. Gashi, B. Kunst, Simpoziumi mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përparimin e ambientit jetësor të KSA të Kosovës, Prishtinë, (1977).

S. T. Gashi, Q. Jakupi, Xh. Shabani, VII Jugoslavenski Kongres studenata Jugoslavije sa medjunarodnim u?eš?em, Novi Sad, (1978).

S. T. Gashi, N.M. Daci, VII Jugoslavenski Kongres za ?istu i primanjenu kemiju, Sarajevo (1979).

S. T. Gashi, VII Jugoslavenski simpozij za ?istu kemiju i tehnologiju makromolekula, Opatija,(1980).

S. T. Gashi, N.M. Daci, M. Berisha, Nau?ni skup Energija i sredina, medjusobni utjecaji i mogu?a riješenja, Sarajevo (19