Gjyljeta Mushkolaj Anëtar korrespondent

Biografia

Gjyljeta Mushkolaj (Prishtinë, 1963)  shkollën fillore dhe të mesmen i ka kryer në Prishtinë. Studimet themelore (1986), studimet pasdiplomike të magjistraturës (1995) dhe studimet e doktoratës (2007) i ka kryer në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ndërsa Studimet Master LLM në Central European University /The State University of New York. Është profesore e asocuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe ligjëruese e rregullt e klasave të nivelit master në Inter-University Centre në Dubrovnik. Gjatë karrierës profesionale, për kontribut në fushën e drejtësisë dhe të drejtave të njeriut ka marrë një sërë çmimesh, përfshirë çmimin për drejtësi “Heroi Sali Çekaj” dhe çmimin “Grua pioniere në fushën e drejtësisë.” Ishte Gjyqtare e gjeneratës së parë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës. Më parë ka qenë anëtare e Komisionit Kushtetues, ku ka udhëhequr nënkomisionin për të drejtat e njeriut dhe ka kryesuar zyrën për marrëdhënie me publik. Ishte anëtare e grupit për themelimin e Gjykatës Kushtetuese, eksperte për decentralizim e Ekipit Negociator të Kosovës dhe anëtare e Këshillit të Përbashkët Këshillues të UNMIK-ut për Çështje Legjislative. Ka qenë eksperte kryesore për themelimin e Komisionit për Ndihmë Juridike Falas dhe anëtare e Komisionit për Provimin e Jurisprudencës.

Merret me studimin e lirive dhe të drejtave individuale me theks të veçantë te liria e asociimit dhe është aktive me kumtesa në forumet shkencore ndërkombëtare të të drejtës kushtetuese. Ishte   bashkëpunëtore e revistës International Journal of Not-for-Profit Law (IJNL) me seli në Washington DC.  Në këtë fushë u ofron ndihmë profesionale institucioneve vendore e ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, në rajon dhe në Lindjen e Mesme. Është bashkëautore e Fjalorthit Shqip/Anglisht-Anglisht/Shqip për të Drejtat e Njeriut, i botuar në Tiranë dhe në Prishtinë, që gjendet edhe në bibliotekën e UNESKO-s në Paris dhe përdoret gjerësisht në Shqipëri e Kosovë, në Maqedoni dhe Mal të Zi, si dhe është marrë për model, është përkthyer e zgjeruar, nga Qendra për të drejta të njeriut në Tajvan, në gjuhën kineze, në katër vëllime.

Në Fakultetin juridik të Universitetit të Prishtinës u zgjodh për herë të parë asistente praktikante për lëndën “Fillet e së drejtës”. Në studimet themelore ligjëron “Fillet e së drejtës,” Filozofia e së drejtës” dhe “Metodologjia e shkrimit ligjor” ndërsa në studimet master :“Hyrje në të drejtën e organizatave joqeveritare”, “Liritë dhe të drejtat individuale” dhe “E drejta jo-për-përfitim.” Ka qenë ushtruese e detyrës së dekanit,  shefe e Katedrës Kushtetuese Administrative dhe anëtare e Këshillit të Doktoratës të Fakultetit juridik të Universitetit të Prishtinës.

Si studente e dalluar në Central European University / The State University of New York, është zgjedhur dhe ka shërbyer në Zyrën e OKB-së në Gjenevë gjate Sesionit të 50të, jubilar, për të drejtat e njeriut, në vitin 1994, kur është miratuar Rezoluta e parë e OKB-së për të drejtat e njeriut në Kosovë. Në vitet 1996/1999 ka punuar në Qendrën Amerikane në Prishtinë, dhe në atë detyrë, në bashkëpunim me këshilltarët ligjorë të Departamentit të Shtetit të SHBA-ve, ka marrë pjesë në hartimin e dokumenteve të Konferencës së Rambujesë. Është zgjedhur si “Foreign Service National Employee of the Year” për  çështje të Evropës Lindore dhe të Evroazisë nga Departamenti i Shtetit të SHBA-ve.

Është pjesëmarrëse aktive e shoqërisë civile dhe ka shërbyer në borde udhëheqëse të disa institucioneve prestigjioze, përfshirë Universitetin Amerikan në Kosovë, bashkëthemeluese e të cilit është, Fondacionin Kosovar për Shoqëri të Hapur, si dhe Fondin për Zhvillim Komunitar.

Në dhjetor 2016 u zgjodh anëtare korrespodente në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.

Bibliografia:

Punimet kualifikuese

Mushkolaj, Gjyljeta. "PREVENTIVE PROTECTION OF REFUGEES IN A NEW WORLD ORDER." LLM Thesis. The State University of New York, 1994.

Mushkolaj, Gjyljeta. "ASPEKTI KUSHTETUES JURIDIK I LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT NË ISH- JUGOSLLAVI NË PERIUDHËN 1945-1991." Tezë e magjistraturës. Universiteti i Prishtinës, 1995.

Mushkolaj, Gjyljeta. “MARRËDHËNIET MIDIS PUSHTETIT QENDROR DHE PUSHTETIT LOKAL - BAZA KUSHTETUESE DHE LIGJORE”. Tezë e doktoraturës. Universiteti i Prishtinës, 2007.

Vepra të botuara në shqip dhe në anglisht

Mushkolaj, Gjyljeta, Visar Morina, and Johan Van Lamoen.Commentary -LLC Law on the Constitutional Court of the Republic of Kosovo. Prishtinë: Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2014.

Mushkolaj, Gjyljeta, Visar Morina dhe Johan van Lamoen. "Komentar i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës." (2014).

Mushkolaj, Gjyljeta, Eralda Metasani, and Theodor Orlin. Human Rights Glossary Albanian English/ English Albanian. Tirana: UNESCO Print.

Mushkolaj, Gjyljeta, Eralda Metasani, and Theodor Orlin. Fjalorth i të drejtave të njeriut Shqip Anglisht/ Anglisht Shqip. Prishtinë: FHRP. Print.

Mushkolaj, Gjyljeta.  “Local Government and the Right to Freedom of Association”. Kosovo Decentralization Dialogue, LGI/OSI Budapest, and KFOS Prishtina, 2006, Prishtinë.

Mushkolaj, Gjyljeta. “NGO and Government Partnership.”, Kosovo Decentralization Dialogue, LGI/OSI Budapest, and KFOS Prishtina, 2006, Prishtinë

Punime

Mushkolaj, Gjyljeta. "Mbrojtja Ndërkombëtare e lirive dhe të drejtave të njeriut." Doracaku për përgaditjen e provimit të jurisprudencës. Prishtinë: Ministria e Drejtësisë dhe UNDP, 2009.

Mushkolaj, Gjyljeta. “Mbrojtja europiane e lirive dhe të drejtave të njeriut.” Doracaku për përgaditjen e provimit të jurisprudencës. Prishtinë: Ministria e Drejtësisë dhe UNDP, 2009.

Mushkolaj, Gjyljeta. “Këshilli i Evropës dhe mbrojtja e Lirive dhe të drejtave të njeriut”,  Manual për përgaditjen e provimit të jurisprudencës, Prishtinë, OSCE dhe Kosovar Institute for Euro-Atlantic Integration, 2004, Prishtinë.

Mushkolaj, Gjyljeta. "Kosovo: Managing NGOs in a New Legal Environment." International Journal for Not-for-Profit Law 2.4 (2000).

Mushkolaj, Gjyljeta. "Registration And Activities For Kosovar NGOs In A New Legal Environment." International Journal for Not-for-Profit Law 2.2 (1999).

Mushkolaj, Gjyljeta. "Pozita Kushtetuese e Komuniteteve jo-shumicë në Republikën e Kosovës." Constitutio 1.1 (2012). Print.

Mushkolaj, Gjyljeta. "E Drejta në mjedis të shëndoshë jetësor si e drejtë themelore e njeriut." E DREJTA 1.1 (1997). Print.

Kumtesa të përzgjedhura

“The ICC and the Future of Investigation and Prosecution of Political Violence and Mass Atrocities”

2016, ProDemos – House for Democracy and the Rule of Law, The Hague

Tema: “Constitutional Position of the Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office”

IACL: The International Association of Constitutional Law, 2010, VIIIth World Congress, Mexico City

Tema: “The Impact of European Convention of Human Rights and Freedoms on Kosovo Constitutional Law”

OSCE/ODIHR Human Dimension Seminar Constitutional Justice, Warsaw, 2008

Tema: “Constitution of the Republic of Kosovo and Access to Constitutional Justice”