Myzafere Limani Anëtar korrespondent

Biografia

Myzafere Krasniqi-Limani u lind me 15 nëntor 1954 në Pejë, ku kreu shkollën fillore dhe gjimnazin. Në vitet 1973-1978 studioi në Fakultetin Teknik të Universitetit të Prishtinës në fushën e elektronikës dhe telekomunikacionit. Studimet pasuniversitare i mbaroi në Fakultetin Elektroteknik të Universitetit të Beogradit, në vitin 1988. Studimet e doktoratës të filluara në Universitetin e Beogradit, për shkak të rrethanave politike, i përfundoi në Universitetin e Prishtinës në vitin 2000. Në vitet 1978-1979 ka punuar drejtore teknike në ndërmarrjen PTT në Pejë. Nga marsi i vitit 1979 është pjesë e stafit të rregullt akademik të Fakultetit të inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të Universitetit të Prishtinës, si asistente (1979), ligjëruese (1988), docente (2001), profesore e asocuar (2006) dhe profesorë e rregullt (2011). Ka qenë shefe e departamentit të elektronikës në FIEK, në dy periudha 1997-2006 dhe 2012, post të cilin e mban edhe sot. Ka qenë prodekane në FIEK (1995-1997), dekane e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (2006-1012), ndërsa më 2006/ 07 anëtare e Grupit të Ekspertëve për Politikat në Shkollimin e Lartë pranë MASHT-it,  Kryesuese e Këshillit Shtetëror për Arsim të Lartë pranë MASHT nga viti 2009,  nënkryetare e Këshillit për Shkencë të MASHT (2010 – 2015). Nga viti 2015 është kryetare e Këshillit Shkencor të MASHT.

Merret me hulumtimin e problemeve shkencore në lëmin e elektronikës se aplikuar, elektroakustikës dhe përpunimit të audio sinjaleve dhe ka punime shkencore të publikuara në kongrese, simpoziume e konferenca si dhe në revista ndërkombëtare e kombëtare. Është autore e dy librave universitarë dhe ka përpiluar një numër dispensash dhe një kapitulli të librit nga fusha e veprimtarisë së vet shkencore. Është dalluar si profesioniste me projekte që janë në eksploatim në industrinë e Kosovës dhe të Shqipërisë. Ka përvojë të pasur bashkëpunimi ndërkombëtar. Ka  realizuar vizita studimore, ligjërata dhe bashkëpunime në projekte me universitete të jashtme, nga të cilat veçohen: Universiteti i Korinthit, Greqi; Universiteti i La Roshelit, Francë; Universiteti i Shkencave të Aplikuara, Regensburg, Gjermani; Universiteti i Shkencave të Aplikuara, Joanneum, Grac, Austri; Universiteti i Pitsburgut, SHBA; Universiteti Politeknik i Katalonisë, Barcelonë, Spanjë; Universiteti Corvinus Budapest, Hungari; Universiteti La Sapienca, Romë, Itali; Universiteti i Zagrebit, Kroaci; Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri; Universiteti i Gavles, Suedi; Universiteti i Shkupit, Maqedoni; Universiteti i Splitit, Kroaci; Universiteti teknik i Goteborgut, Suedi; Qendra e Metrologjisë Paris, Francë dhe Universiteti i Lubjanës, Slloveni.

Ka marrë këto mirënjohje e shpërblime: “Student i dalluar i Universitetit të Prishtinës”, 1978; Diploma  “Nikolla Teslla” për punimin më të suksesshëm të konferencës SUSEJ - 1977; Mirënjohja “Celebretaed Women Engineer” nga Akademia e Inxhinierëve të SHBA, 2002; Mirënjohja “Për kontribut të veçantë ne fushën e edukimit”, Komuna e Pejës, 2010. Është anëtare e asociacioneve dhe akademive profesionale dhe shkencore: Shoqata e Inxhinierëve të Kosovës, 1979; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, USA), 1985; Akademia Kombëtare e Inxhinierëve të SHBA, Gallery of Women Engineers; Këshilli Shkencor i WSEAS, 2006; Organizatore e sesionit special: Music Information Modeling and Retrieval (MIMR), 8th WSEAS Intern. Conf. on Acoustics and Music AMTA '07, Vancouver, Canada,  2007.

Në vitin 2016 është zgjedhur anëtare korrespodente e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.

Bibliografia

Punimet kualifikuese:

M. Krasniqi, Uda-Yagi antena, Diplomski rad, mentor Prof.dr. D. Veli?kovi?, Univerzitet u Prištini, 1978

M. Krasniqi-Limani, Doprinos utvrdjivanju dopuštenih nivoa ubrzanja prilikom ocene štetnog dejstva mehanickih vibracija na ?oveka, Magistarski rad, mentor Prof.dr. P. Pravica,Univerzitet u Beogradu, 1988

M. Limani, Analiza e difraksionit akustik në grillë duke u bazuar në analogji me valët elektromagnetike, Disertacion i doktoratës, mentor Akademik Alajdin Abazi, Universiteti i Prishtinës, 2000

Punimet shkencore në revista kombëtare dhe ndërkombëtare:

M. Krasniqi-Limani, I. Limani, F. Berisha,:”Analiza Linearnih Elekronickih Sklopova Pomocu ECAP-a”, SUSEJ, 1977, Pore?, Slovenija

M. Krasniqi- Limani:" Fusha e rrezatimit e pllakës së rrumbullaket dhe një aproksimim i karakteristikës së drejtimit të altoparlantit", PPFT, Prishtinë, 1980

M. Krasniqi-Limani, I. Limani, F. Berisha: "Llogaritja e karakteristikave të rrezatimit të antenës linjore me konfiguracion arbitrar", PPFT, Prishtinë, 1980

M. Krasniqi-Limani: “Uticaj Prepreke na Prostiranje Zvucnih Talasa”, ETAN, Mostar, Bosna i Hercegovina, 1981

M. Limani, P. Pravica: “Primena Elektreta kod Elektroakustickih Pretvaraca”, ETAN, Split, Hrvatska, 1986

M. Limani: " Elektret mikrofoni si antenë dy kahore për vizuelizimin e ultrazërit", PPFT, Prishtinë, 1986

A. Skeja, I. Limani, M. Limani: "Një vështrim lidhur me transformimin valëzor", BPSH-FET, nr4, Prishtinë, 1994

M. Limani, A. Randobrava: "Analiza e të folurit me proceset e fshehura të Markov-it", BPSH-FET, nr.5, Prishtinë,1995

M. Limani: “Analysis Of Saw Diffraction By Periodic Media With Multi-Wave Coupled-Wave Theory”, Sociedad Española de Acústica Publicationes, vol.3, 2003

M. Limani, N. Caka, M. Zabeli: ” Llogaritja e Tensionit të Pragut në Nmos Transistorë me Kanal (Të Gjatë) të Induktuar dhe Ndikimi i Tensionit Polarizues Ndërmjet Soursit dhe Nënshtresës (Trupit)” Kërkime, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës”, Prishtinë, 2005

M. Limani, S. Osmanaj: “Ngasja E Motorit Ultrasonik (Usm) me Invertor Rezonant-Paralel me Burim të Rrymës”, ILLYRIA, Revistë shkencore, Prishtinë, 2006

M. Limani, I. Limani “SAW Diffraction Analysis in Periodic Structures with Multi-Wave Coupled-Wave Theory”, WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS , Issue 7, Volume 5, 2006

M. Zabeli, N. Caka, M. Limani, Q. Kabashi "Impact of MOSFET’s performance on its threshold and its influence on design of MOS inverters” WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS and CONTROL , Issue 4, Volume 3, 2008

M. Limani, S. Osmanaj: “Efficiency Analysis of Class D Power Inverter with Load Impedance”, Annals of MTeM for 2007 & Proceedings of the 8th International MTeM Conference, MTeM Cluj-Napoca, Romania, 2007

M. Limani, S. Osmanaj “Analiza E PWM bazuar në Vektor hapësinor” KËRKIME 16, AKSHAK, 2008

M. Limani, A. Xhuvani, S. Osmanaj “Ndikimi i ngarkesës jolineare në WTHD të invertorit me tri nivele” KËRKIME 17, AKSHAK, 2009

M. Limani, S. Osmanaj, A. Xhuvani, “Analysis and modeling of PWM by duty cycle variation“, Annals of MTeM for 2009 & Proceedings of the 9th International Conference Modern Technologies in Manufacturing, Cluj Napoca, Romania, 2009

B. Rexha, H. Lajqi, M. Limani: “Implementing data security in student lifecycle management system at the university of Prishtina“, WSEAS Transactions on Information Science and Applications,  Volume 7, Issue 7, 2010

N. Caka, M. Zabeli, M. Limani, Q. Kabashi: “Role of driver and load transistor (MOSFET) parameters on pseudo-NMOS logic design“, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, Volume 9, Issue 8, 2010

M. Limani, Q. Kabashi, N. Caka, M. Zabeli:”Impact of rise time driving signal and mismatch threshold voltage MOSFET’s in parallel connection of Push-Pull Power Inverter”, International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, Issue 1, Volume 5, 2011

S. Osmanaj, M. Limani: “Gjenerimi i sinjaleve kontrolluese të komponentëve ndërprerës për rregullimin e frekuencës së sinjalit AC në dalje”, KËRKIME 20 / RESEARCH, ASHAK, 2013.

M. Zabeli, N. Caka, M. Limani, Q. Kabashi: “Role of the threshold voltage and transconductance parameters of NMOS transistors in NMOS inverter performance for static and switching conditions of operation” WSEAS Transactions on Circuits and Systems, Volume 13, 2014

Q. Kabashi, M. Limani, N. Caka, M. Zabeli: “The impact of sampling frequency and amplitude modulation index on low order harmonics in a 3-Phase SV-PVM Voltage Source Inverter”, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences,  Volume 25, 2017

Punimet në simpoziume, kongrese dhe konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare:

M. Limani: “Trendët Bashkëkohore në Teknologjitë Komunikuese dhe Situata në Kosovë”, Zhvillimi i qëndrueshëm tekniko-teknologjik dhe mjedisi, Konferencë Ndërkombëtare, Prishtinë, 2002

M. Limani: “Analysis Of Saw Diffraction By Periodic Media With Multi-Wave Coupled-Wave Theory”, THE 3rd Eaa European Congress on Acoustics, September, Seville, Spain, 2002

M. Limani, Ilir Limani “Analysis Of Saw Diffraction By Surface-Relief Gratings With Multi-Wave Coupled-Wave Theory”, 7th WSEAS International Conference on Acoustics & Music: Theory and Applications (AMTA '06), Cavtat, Croatia, 2006

M. Zabeli, N. Caka, M. Limani, Q. Kabashi, “The Impact of MOSFET’s Physical Parameters on its Threshold Voltage “, Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Microelectronics, Nanoelectronics,  Optoelectronics (MINO ‘07), Istanbul, Turkey, 2007

N. Caka, M. Zabeli, M. Limani, Q. Kabashi “Impact of MOSFET parameters on its parasitic capacitances” 6th WSEAS International Conference on Electronics, Hardware, Wireless and Optical Communications (EHAC '07), Corfu, Greece, 2007

M. Limani, S. Osmanaj “Influence Of Load Impedance Nonlinearity In Weighted THD Of Three-Level Inverter”, Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium, ISSN 1726-9679 ISBN 3-901509-58-5, Editor B. Katalinic, DAAAM International, Vienna, Austria, 2007

M. Limani, S. Osmanaj “Efficiency Analysis Of Class D Power Inverter With Load Impedance”, Modern Technologiesin Manifacturimg MTeM-2007, Cluj-Napolca, Romania, 2007

M. Limani, S. Osmanaj “Ndikimi i ngarkesës jolineare te invertorit trenivelësh (Influence of Load Nonlinearity in Weiteghted THD of Three-level invwerter)”, Takimi i Dytë i Institutit Alb-Shkenca, Tiranë, 2007

M. Zabeli, N. Caka, M. Limani, Q. Kabashi "The threshold voltage of MOSFET and its influence on digital circuits" The 8th WSEAS International Conference on Multimedia Systems and Signal Processing (MUSP '08), HHangzhou, China, 2008

S. Osmanaj, M. Limani, “Modulimi i shndërruesit trefazor me burim tensioni”, Takimi i Katërt i Institutit Alb-Shkenca, Tetovë, 2009

S. Osmanaj, A. Xhuvani; M. Limani, R. Selimaj: “Analysis of PWM Voltage Source Inverters in the Over modulation Region”, The 2nd European DAAAM International, Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, DAAAM International, Vienna, Austria, 2009

B. Rexha, H. Lajqi, M. Limani: “Using Smart Cards and X.509 Digital Certificates for a Student Management Information System at the University of Prishtina“, ECC'10: Proceedings of the 4th conference on European computing conference, Bucharest, Romania, 2010

N. Caka, M. Zabeli, M. Limani, Q. Kabashi: “Influence of the driver and active load threshold voltage in design of pseudo-NMOS logic“, ICC'10 Proceedings of the 14th WSEAS international conference on Circuits, 2010

Q. Kabashi, M. Limani, N. Caka, M. Zabeli: “The Impact of Mismatch Threshold Voltage MOSFETs in Parallel Connection of Push-Pull Power Inverter, IEEEAM Conferences Applied Computer Science (ACS) Circuits, Systems, Signals (CSS) Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development Green Structures And Clean Car, Malta, 2010

M. Zabeli, N. Caka, M. Limani, Q. Kabashi:”Impact of the threshold voltage and transconductance parameters of NMOS transistors in NMOS inverter performance for static conditions of operation” The 12th International Conference on Microelectronics, Nanoelectronics, Optoelectronics (MINO '13). Recent Researches in Telecommunications, Informatics, Electronics and Signal Processing, Baltimore, USA, Volume: 23, 2013

S. Osmanaj, M. Limani: ”Analysis and Modulation of Single Phase Voltage Source Inverters” 16th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, 2012

M. Limani: “Integrity and Ethics in Scientific Research” Conference: "Research and Development in Kosovo in Perspective of European Integration: where are we going?” Prishtina, 2013

M. Limani: ”Roli i teknologjisë së informacionit në kërkim shkencor dhe zhvillim ekonomik”, Koferenca rajonale për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor”, Prishtinë, 2015

K. Simnica, S. Osmanaj, M. Limani: “Analiza e ndieshmërisë së mënyres së kontrollit në ngasjet e motorëve në mbingarkesë”, Instituti ALB-SHKENCA, Takimi XI vjetor ndërkombëtar, Tiranë, 2016

M. Limani:”Investimet e Kosovës në shkencë dhe mundësitë e ndërkombëtarizimit të kësaj veprimtarie”, Konferenca ”Gjendja e hulumtimeve shkencore ne Kosovë” , Prishtinë, 2016

M. Limani: “Përfitimet dhe mundësitë e reja të  Kosovës nga anëtarësimi në UNESCO”, Java e shkencës së Kosovës, Prishtinë, 2017

M. Limani: “Roli i mbështetjes institucionale të shkencës dhe kërkimeve shkencore”, Takimi i dymbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Prishtinë, 2017

Libra dhe tekste universitare

“Elektronika Energjetike”, (libër universitar), 2002, Prishtinë

“Bazat e Multimedias”, UP dhe WUS Austria, 2008, Prishtinë

"Detyra të zgjedhura nga Elektronika", (dispensë), Prishtinë, 1981

"Ushtrime laboratorike nga Elektronika II", (dispensë), Prishtinë, 1982

"Ushtrime laboratorike nga Elektronika me Telekomunikacion", (dispensë), Prishtinë, 1983

"Elektronika Industriale",  (dispensë), Prishtinë, 1995

"Elektronika Fizike", (ligjërata të autorizuara), Prishtinë, 1999

“Elektronika” FET, (dispensë), Prishtinë, 2003

“Elektronika analoge” FET, (dispensë), Prishtinë, 2003

“Recent Advances in Systems, Communications & Computers”, (kapitull i librit): The threshold voltage of MOSFET and its influence on digital circuits, M. Zabeli, N. Caka, M. Limani, Q. Kabashi, WSEAS, New York, 2008

Projektet profesionale:

"Termoelektrana Kosova B- Ndërtesa e restorantit të ushqimit shoqëror", Projekti kryesor i rrymës së dobët, Prishtinë, 1980

"Termoelektrana Kosova B- Ndërtesa e shërbimit administrativ-teknik", Projekti kryesor i rrymës së dobët, Prishtinë, 1983

"Akustifikimi i qendrës së studentëve Prishtinë", Projekti kryesor, Prishtinë, 1981

"Rrjeta telefonike e Mihjes Sipërfaqësore Bellaqevc", Projekt kryesor, Prishtinë, 1982

"Fabrika e Akumulatorëve Berat”, Projekti kryesor i instalimeve elektrike, Berat, Shqipëri, 1992

"Revitalizimi i Bibliotekës së FIEK në Prishtinë” WUS AUSTRIA, Prishtinë, 1999

"eLearning Strategic Platform”, Project proposal, World Bank, Prishtinë, 2002

"Multimedia Fundamentals Course Development” CDP+, WUS AUSTRIA, Prishtinë, 2006

"e- Content University of Prishtina – e-CUP”, TEMPUS projekt, FIEK, WUS Austria, 2007

"Enhancing Telecommunications Education In Kosovo”, Collaborative Partnerships – Kosovo, University of Prishtina Faculty of Electrical and Computer Engineering – University of Pittsburgh, projekt i financuar nga USAID, Prishtinë, 2008- 2011

"Development of Interdisciplinary Master Study Program Computer Sciences” TEMPUS project, 2006- 2009

"Digitalization of UP Project”, projekt i mbështetur nga USAID dhe implementuar nga WorldLearning, 2007 – 2009

"Development of Interdisciplinary Master Study Program in Mechatronics”, WUS Austria, 209-2011

"Development of Third Cycle Studies, Doctoral Studies in Metrology” TEMPUS project, 2010-2013

“Research Cooperation and Networking between Austria, Kosovo and the Western Balkan Region”, HERAS – Higher Education, Research and Applied Science, Kosovo, 2017